Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Køb og salg af forurenede grunde

Ved køb eller salg af en grund kan det have betydning, om grunden er kortlagt som forurenet. Ejere af forurenede grunde har nemlig både muligheder og pligter, som man skal være opmærksom på.

Køb og salg skilt

Dine forpligtelser, hvis din grund er forurenet
Som ejer af en forurenet grund har du visse forpligtelser. De samme forpligtelser gælder, hvis der blot er mistanke om, at grunden er forurenet.

Ejeren af en forurenet grund skal:

 • søge kommunen om tilladelse til at bygge, ombygge eller ændre anvendelse på grunden,
 • anmelde flytning af jord til kommunen,
 • anmelde fund af ny forurening til kommunen og
 • oplyse lejere eller købere om, at grunden er forurenet.

Reglerne er til for at sikre, at den forurenede jord bliver håndteret forsvarligt og ikke bliver spredt.

Dine rettigheder, hvis din boliggrund er forurenet
Som ejer af en forurenet boliggrund har du en række muligheder for at få undersøgt og eventuelt oprenset forureningen på din grund.

 • Du kan få foretaget en boligundersøgelse, hvis din grund er kortlagt, som muligt forurenet.
 • Du kan anmode om optagelse i værditabsordningen, hvis din grund er kortlagt som forurenet. Du skal dog have købt grunden, uden at kende til forureningen.
 • Du kan også selv betale for en undersøgelse eller oprensning.

Dine rettigheder, hvis din erhvervsgrund er forurenet
Ejere af forurenede erhvervsgrunde har ikke de samme rettigheder som boligejere:

 • Hvis forureningen udgør en risiko for det grundvand, der bruges til drikkevand, vil regionen undersøge og eventuelt oprense forureningen.
 • Hvis forureningen ikke udgør en risiko for det grundvand, der bruges til drikkevand, vil regionen ikke undersøge eller oprense forureningen.
 • Grundejer kan selv betale for en undersøgelse eller oprensning.

Som grundejer kan man komme til at betale for oprensning af forureningen
Du kan som hovedregel ikke blive pålagt at undersøge eller fjerne en forurening, hvis du ikke selv er forureneren. Det gælder uanset om du ejer en bolig eller en virksomhed. Du kan dog komme til betale for undersøgelser og oprensning, hvis du ønsker at ændre anvendelse, bygge eller grave.


Læs mere om at bygge og grave på en forurenet grund

En virksomhed i drift kan desuden være omfattet af et påbud om undersøgelse eller oprensning udstedt til en tidligere ejer/virksomhed.

Kommunen kan i visse tilfælde pålægge en ejer at foretage mindre foranstaltninger, så risikoen fra forureningen mindskes og mennesker ikke kan komme i kontakt med forureningen. Det kan f.eks. være ved at indhegne det forurenede område eller lægge fliser oven på forureningen.

Regionen undersøger og fjerner forurening, når der er risiko for drikkevand og menneskers sundhed
Regionen prioriterer løbende, hvor der skal sættes ind over for forureningen. Regionen fjerner først den forurening, der truer grundvandet og menneskers sundhed. Det kan derfor vare længe, før regionen fjerner forureningen på din grund. Måske kommer regionen slet ikke, hvis forureningen ikke truer grundvandet eller menneskers sundhed.

Ønsker du ikke at vente på regionen, kan du selv få undersøgt og fjernet forureningen på din grund. 

Læs mere om at bygge og grave på en forurenet grund

Betydning af forurening på en boliggrund
Det kan være svært at forstå, hvad forureningen kan betyde for anvendelse af hus og have.

Regionen inddeler derfor forureningen på boliggrunde i 3 kategorier, for at gøre det nemmere at forstå, hvad jordforureningen betyder for din sundhed. Det kaldes nuancering.

Nuancering af forurening på boliggrunde

Der anvendes følgende kategorier ved nuancering:

F0 - Forurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have.

F1 – Forurening, som ikke har sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, hvis simple råd følges.

F2 - Forurening, som kan have sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, eller som skal undersøges nærmere.


Alle boliggrunde, der er kortlagt som forurenet efter den 1. januar 2007 bliver nuanceret i forbindelse med kortlægningen af den påviste forurening. Hvis din grund er kortlagt før 1. januar 2007, og du ønsker at få forureningen nuanceret, skal du kontakte regionen. Den afgørelse om nuancering som du får tilsendt, indeholder oplysning om forudsætningerne for, at grunden kan nuanceres.

En nuancering på F0 eller F1 svarer til det som kaldes en boligerklæring i jordforureningsloven.

Du kan finde oplysninger om gældende nuancering ved at trække en attest på Danmarks Miljøportal. På regionens hjemmeside kan du desuden trække en attest for grunde i Allerød og Hørsholm kommuner.

Økonomiske konsekvenser af forureningen
Den eneste større undersøgelse af om der er et værditab på forurenede grunde stammer fra 2005, hvor Miljøstyrelsen undersøgte næsten 700.000 bolighandler gennemført i perioden fra 1996 til 2003.

Undersøgelsen viste blandt andet, at

 • forureningen har ringe betydning for prisen på en ejendom med meget attraktiv beliggenhed, og større betydning for en ejendom med dårlig beliggenhed,
 • købsprisen på en forurenet ejendom i mange tilfælde kun er påvirket i mindre grad, hvis ejendommen ligger i et område, der er kendt for at være forurenet,
 • forureningen må forventes at have en mindre betydning, når der er stor efterspørgsel og mangel på boliger, og større betydning, når der er ringe efterspørgsel og stort udbud af boliger,
 • mistanke om forurening medfører et værditab, som er større end i de tilfælde, hvor der er konstateret forurening,
 • værditabet bliver mindst, hvis grunden er renset op.

Skal du sælge en grund, som er under mistanke for at være forurenet, er det en god idé at få undersøgt forureningens omfang og betydning. Så har køber et bedre grundlag for at bedømme, hvilken betydning forureningen har.

Er grunden renset op, er værditabet meget lille.

Hvis din grund er lettere forurenet og ligger i en by, er der ingen grund til at forvente, at grunden falder i værdi. Det gælder nemlig for grunde i byzoner, at jorden i dag betragtes som lettere forurenet – kaldet område­klassificeret. Den lettere forurenede jord skal ikke registreres af regionen.

Spørg din kommune, hvis du vil vide mere om områdeklas­sificeringen og om din grund er omfattet.

Hent liste med kommunernes adresser
Webredaktør
Jeanette Olsen
Email:Dig.wOq@6MOXE5C.dk