Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Første fælles klimastrategi for hovedstadsregionen er vedtaget

Hovedstadsregionen skal gennem stærke samarbejder på tværs af offentlige parter, private virksomheder og videninstitutioner udvikle sig til at være den mest klimaberedt og energieffektiv region i Danmark. Det er visionen for kommuner og region i den første fælles klimastrategi, som Kommune Kontaktrådet Hovedstaden og regionsrådet netop har vedtaget.

I erkendelsen af at klimaændringer kræver handling nu på tværs af administrative grænser, har Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet (KKR) Hovedstaden, som samlende politisk forum for regionens 29 kommuner, udarbejdet denne første fælles Klimastrategi for hovedstadsregionen.

Klimastrategien skal føre til en styrket tværkommunal og regional klimaindsats på fem politisk prioriterede områder. Strategien skal supplere, understøtte og inspirere den individuelle, lokale klimaindsats i kommuner og region.

Visionen

Kommunerne og regionen vil arbejde for, at hovedstadsregionen bliver den mest klimaberedte region i Danmark. Vi skal være forberedte på de stigende vandmængder som følge af ekstremregn og stigende vandstand, og i samspil med erhvervslivet vil vi bidrage til udvikling af nye løsninger til klimatilpasning.

Kommuner og region vil desuden arbejde for, at hovedstadsregionen bliver den mest energieffektive region i Danmark. Derved reducerer vi CO2-udslip og energiforbrug, samtidig med at vi styrker markedet for energieffektive teknologier.

Handlingerne

Klimastrategiens vision og mål vil blive udmøntet i en række konkrete handlinger inden for de fem spor:

  • En klimaberedt region
  • Klimavenlig transport
  • Omstilling til et fossilfrit energisystem
  • Energieffektive bygninger
  • Klimavenligt forbrug og indkøb

Kommunerne og regionen er i gang med at forberede udmøntningen af de to strategiske initiativer:

Hovedstaden som førende elbilregion

Vision for et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi

Du kan læse mere om sporene og handlingerne i selve klimastrategien som du finder i højre spalte.

Styrket samarbejde

Et hovedsigte i klimavisionen er, at klimastrategien danner grundlag for nye markante samarbejder på tværs i regionen. Dette gælder udvikling af tværkommunale og regionale samarbejder samt et styrket samspil mellem offentlige og private aktører om udvikling af nye løsninger, der bidrager til at skabe ny vækst og styrker erhvervslivets konkurrenceevne.

I disse år tegner der sig et klart billede af, at de regioner, hvor erhvervsliv, videninstitutioner og offentlige myndigheder samarbejder proaktivt om at løse klimaudfordringer, kan vinde store fordele i den internationale konkurrence mellem storbyregioner om vækst og udvikling.

Implementering

Hvis denne klimastrategi skal blive en succes, er det afgørende, at mange forskellige aktører inddrages og deltager aktivt. I udvikling og realisering af klimastrategiens satsninger og initiativer vil der derfor blive lagt vægt på inddragelse at både borgere, kommuner, virksomheder og videninstitutioner.

Kommuner og region har besluttet at følge udmøntningen af strategien tæt, og har derfor nedsat et Klimapolitisk Forum. Kommuner og region udpeger hver 5 politikere til at sidde i forummet, der forventes at mødes første gang medio 2012. Sekretariatsbetjening af det klimapolitiske forum varetages af Region Hovedstaden i samarbejde med KKR-sekretariatet.

Derudover vil opfølgning på klimastrategien ske via klimakonferencer og -seminarer for politikere, eksperter, fagfolk og erhvervsrepræsentanter. Den første konference vil finde sted i 2012 og handle om udvikling af fælles vision for en samlet energiplanlægning i hovedstadsregionen.