Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Et sammenhængende energisystem

Det er nødvendigt at omstille vores energisystem fra brug af kul og olie til energikilder, der er baseret på vedvarende energi som sol og vind. Samtidigt skal vi anvende vores ressourcer mere effektivt, hvis energien skal slå til i fremtiden. En omstilling væk fra kul og olie rummer både store udfordringer og mange muligheder. Der skal udvikles ny teknologi, vi skal finde nye og anderledes måder at organisere os på, og vi er nødt til at arbejde sammen for at udnytte alle anvendelige ressourcer og finde de bedste metoder.

Kommuner og region vil samle de mange regionale og nationale aktører på energiområdet. Region Hovedstaden og de 29 kommuner vil sammen udvikle en fælles vision og plan for et fleksibelt energisystem baseret 100 % på vedvarende energi. Visionen skal være rammen for en fælles energiplanlægning på tværs af kommuner og interessenter, så målet om en hovedstadsregion baseret 100 procent på vedvarende energi i 2050 kan nås. Planen skal bl.a. pege på:

  • Valg af teknologi, dvs. hvilke energikilder vil være mest fordelagtige at bruge i hovedstadsregionen
  • placering af forskellige typer af anlæg
  • hvordan vedvarende energi kan fremmes i det åbne land
  • nye organiserings- og finansieringsformer
Teknologivalg

I dag er der en lang række uafklarede spørgsmål angående valg af teknologi, der skal tages stilling til, fx om biomasse skal afløse kul på de store kraftværker, hvad og hvordan overskuddet fra vindenergien skal bruges til, om det skal bruges i fjernvarmesystemet i store varmepumper og elpatroner, til elbiler eller til hvad.

Et andet presserende spørgsmål er hvordan vi bedst kan sikre anvendelse af vedvarende energi i det åbne land. På samme tid skal der tages stilling til, hvor anlæggene skal placeres. Det er nødvendigt at skabe bevidsthed om, hvilke teknologier der bør satses på, hvor anlæggene skal placeres og samtidigt skabe overblik over, hvor og hvornår der skal investeres. Derudover er de teknologiske muligheder ikke altid afklaret. Der er behov for at udvikle ny viden og sikre at denne vide integreres på tværs i energisystemet.

Organisatoriske barrierer.

Visse dele af regionen er godt dækket ind, hvad angår forsyningsstruktur og overordnet planlægning, mens andre områder er præget af svagere analytisk kapacitet og færre ressourcer. Der er behov for gennem regionalt samarbejde at skabe en struktur, så de positive resultater fra centrale dele af regionen kan udbredes til de øvrige områder, og så alle interessenter inddrages, hvor det er relevant, fx vil sammenkoblinger i fjernvarmesystemerne være relevant at overveje. 

Erhvervsudvikling og vækst

Udvikling af et energisystem baseret på vedvarende energi udgør også et stort erhvervspotentiale. Efterspørgselen på vedvarende energiteknologier vil vokse, og grønne teknologier er et område, hvor danske virksomheder står stærkt. Energiteknologisk udstyr udgjorde i 2009 ca. 12 procent af den samlede vareeksport, næsten dobbelt så meget som i de øvrige EU-lande. Det er derfor en oplagt mulighed at udvikle løsninger med et stort erhvervspotentiale.

Proces.

Hen over foråret 2012 vil Region Hovedstaden sammen med en ekstern aktør indsamle og analysere eksisterende erfaringer, som skal danne grundlag for en detaljeret beskrivelse af et fremtidigt projekt for en omstilling af energisystemet. Projektet vil blive præsenteret for et regionalt klimaforum med repræsentanter fra kommuner og region medio 2012.  Herefter vil vi indbyde kommuner og øvrige interessenter til at deltage. Men vi hører gerne fra jer allerede nu, hvis I har en idé til aktiviteter eller er interesseret i at deltage i det endelige projekt.
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: