Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Håndtering af overskudsjord

I 2010-2011 gennemførte Region Hovedstaden et forprojekt om håndtering af overskudsjord.
Nye skridt mod bæredygtig håndtering af overskudsjord.
I august 2011 afsluttede Region Hovedstaden et forprojekt om håndtering af overskudsjord. Den samlede afrapportering kan du downloade til højre på siden.


Baggrund i den regionale udviklingsplan.
Regionsrådet sætter i handlingsplanen for den regionale udviklingsplan fra 2009 fokus på håndtering af overskudsjord. Det er sket efter ønske fra en række kommuner. Via en bred dialog med de relevante aktører har regionen i foråret 2011 fået afdækket udfordringer og løsninger, som der i resten af 2011 skal arbejdes videre med. 

Stor interesse for overskudsjord!
Håndtering af overskudsjord er en sag, som vedrører både offentlige og private aktører. Region Hovedstaden har gennemført en dialog med aktørerne i første halvår af 2011. Målet var skabe et grundlag for én eller flere projekter. 70 personer er blevet interviewet. Der er herudover afholdt et antal mindre møder/workshops med omkring 60 udvalgte personer, samt et stort opsamlende seminar for 50 personer. Hele vejen igennem har vi mødt stort engagement og interesse hos folk. Der er kommet mange idéer frem, som du kan downloade til højre.

Ikke et nyt problem, men forkert timing
Problemet er komplekst og har i årevis været forsøgt løst. Men forgæves. Det er der mange forklaringer på – økonomiske, teknologiske, organisatoriske og så videre. Region Hovedstaden har taget udfordringen op igen. Vi vil gerne finde ud af, om tiden er moden til at prøve at gøre noget ved det. Der er større fokus på klima og miljø end nogensinde, og teknologiske fremskridt har åbnet nye muligheder.


Men hvad er problemet?
Feltet er ofte genstand for konflikter imellem natur- og miljømæssige hensyn og rummer store økonomiske interesser. Hertil kommer, at markedet går på tværs af lokale myndigheder og de to regioner på Sjælland. Desuden er feltet særdeles følsomt som følge af økonomiske konjunkturer generelt og aktivitetsniveauet i bygge- og anlægsbranchen specifikt, herunder større infrastrukturinvesteringer. Resultatet er, at der på tværs af geografien og over tid opstår skiftevis situationer og lokaliteter med overskud og underskud af jord. 


I dag fortolkes reglerne og varetages håndteringen af overskudsjord forskelligt kommunerne imellem, og der sker ikke nogen overordnet koordinering. Økonomiske interesser medfører både utilsigtede og uhensigtsmæssige løsninger for naturen og miljøet. Grundvand og overfladevand kan for eksempel blive påvirket. Eller naturlige landskabsformer kan risikere at blive ændret eller helt udjævnet. Hertil kommer at jordtransport over unødvendigt lange afstande med lastbiler bidrager til forholdsvis stor udledning af drivhusgasser og luftforurening.

Fra affald til ressource.
Kort sagt så opfattes overskudsjord som et restprodukt. Region Hovedstaden ønsker at bidrage til et fornyet syn på overskudsjord fra affald til ressource.  Overskudsjorden skal opfattes og anvendes som en værdifuld ressource, en råvare. Overskudsjord er et lokalt produkt, som bedst håndteres lokalt. Og kostbar og miljøbelastende jordflytning bør minimeres. Hvis vi bliver bedre til at genanvende overskudsjorden, så reducerer vi samtidig behovet for indvinding af nye råstoffer og nyt arealbehov.


Skal vi have en jordbørs?
Flere europæiske lande har indført jordbanker/-børser. I Holland er de meget langt fremme. Der findes både offentlige og private jordbørser, som kan løbe rundt med økonomisk overskud. Det skyldes blandt andet, at lovgivningen og skatte- og afgiftssystemet er indrettet efter det. Hvis overskudsjord kan genanvendes i Holland, så er aktørerne også forpligtet til at gøre det. Andet kan slet ikke betale sig. I Region Hovedstaden har vi fornemmet en særlig stor interesse for at indføre jordbørser i hovedstadsregionen.


En genbrugsplads for jord!
Vi er ret gode til at sortere affald i Danmark. Vi kører vores affald på genbrugspladsen, hvor det bliver sorteret med henblik på genanvendelse og forbrænding.  Jordbørsen kunne sammenlignes med en genbrugsplads, hvor jorden blev transporteret hen, inddelt i kategorier/fraktioner. Herefter kunne man forestille sig, at kategorierne kunne indgå i produktionsprocesser i industrien og anlægsbranchen. Jordbørsen kunne medvirke til at vi fik skabt et attraktivt produkt i de mængder, som efterspørges af industrien, og som derfor ville kunne afsættes videre.

Moderne teknologi – nye muligheder.
Inden for cleantech arbejder man med at forvandle affald til ressourcer. Der eksisterer faktisk teknikker inden for jord-området, fx kalkstabilisering, jordvask og – separation, men der er behov for videreudvikling. Samtidig kan it-systemer, herunder GIS, bidrage til at sætte jordstrømme og forvaltningsprakssiser i system, samt til kommunikation. Hvis man gerne vil afsætte jord.

Ansøgningsrunde igangsat april 2012
Region Hovedstaden har på bagggrund af forprojektet offentliggjort  i april 2012 et opslag om en ansøgningsrunde til en pulje, hvorfra man kan søge regional medfinansiering til projekter vedrørende overskudsjord.

Politiske drøftelser af overskudsjord 2011-2012

  • Den 29. september 2011 fik regionens politikere i det daværende "Regionaludviklingsplans- og Trafikudvalg" præsenteret resultateterne af forprojektet. 
  • Den 13. marts 2012 fik politikerne i "Miljø og Grøn Vækstudvalget" også præsenteret resultaterne, og anbefalede samtidig at Region Hovedstaden etablerer en pulje til fremme af bæredygtig håndtering af overskudsjord. 
  • Den 27. marts 2012 og 10. april 2012 behandlede og godkendte hhv. Forretningsudvalget og herefter det samlede Regionsråd etablering af sådan en pulje. 

Læs de politiske mødesager under Politisk kalender
Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:Dig.FOq@6MOXE5C.dk