Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Tilførsel af jord i råstofgrave

Tilførsel af jord til råstofgrave er generelt forbudt, fordi det kan medføre forurening af grundvandet. I særlige tilfælde kan regionsrådet meddele dispensation
Råstofgrav
Forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave
Det er forbudt at tilføre både uforurenet og forurenet jord til råstofgrave på grund af risikoen for at forurene grundvandet (Jordforureningsloven § 52). Forbuddet gælder dog kun råstofgrave, hvor der har været erhvervsmæssig råstofindvinding efter 1972. I særlige tilfælde kan regionsrådet meddele dispensation fra forbuddet. Hvis der har været indvundet råstoffer før 1972 er det kommunen, som er myndighed.

Betingelser for modtagelse af jord i råstofgrave
I Region Hovedstaden findes et mindre antal råstofgrave, som har dispensation til at modtage jord. For alle råstofgrave med dispensation til at modtage ren jord gælder et sæt betingelser, fx.:

 • Der må kun modtages uforurenet jord.
 • Der må kun modtages visse jordtyper (fx. jordpartier bestående af råjord/fyldjord uden indhold af affald m.v.)
 • Der skal foreligge analyser, som viser at jorden ikke indeholder miljøskadelige stoffer.
 • Analyser skal foretages på jordprøver, generelt 1 prøve pr. 30 ton jord.
Betingelserne for modtagelse af jord i råstofgrave har til formål at undgå forurening af grundvand, som nu eller i fremtiden skal bruges til drikkevandsforsyning. Betingelserne skal tillige sikre, at der ikke er miljørisiko forbundet med en senere anvendese af det opfyldte areal til fx. rekreative formål eller ekstensivt landbrug.

Råstofgrave der har dispensation til at modtage jord
Hvis der skal tilføres jord til en råstofgrav, skal betingelserne i råstofgraverens dispensation til at modtage jord altid overholdes.

I 2013 er der i Region Hovedstaden 4 råstofgrave med dispensation til at modtage jord. De konkrete vilkår for at modtage jord i hver råstofgrav fremgår af dispensationen.


Dispensationer til modtagelse af jord i råstofgrave

Frederikssund Kommune

Gribskov Kommune

Høje-Taastrup Kommune


Flytning af jord fra byzonen skal altid anmeldes til kommunen og analyseres efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. I nogle dispensationer kan der imidlertid være udvidede krav til analyser. I den situation vil det ikke være tilstrækkeligt, at jorden er analyseret efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Nogle grusgrave må ikke modtage jord som kommer fra f.eks. havneområder, forurenende virksomheder og benzinstationer. For andre grusgave gælder særlige analysekrav, hvis jorden skal deponeres. Disse krav vil fremgå af dispensationen.

På kommunernes hjemmesider findes vejledning og oplysninger om regler for flytning af jord.Se liste med kommunernes adresser


Hvis du vil søge dispensation

Tilførsel af jord til råstofgrave er generelt forbudt. I særlige tilfælde kan regionsrådet meddele dispensation.

Dispensation til tilførsel af jord til råstofgrave skal søges hos regionen, hvis indvindingen af råstoffer er ophørt efter den 1. oktober 1972, og hvis der har foreligget en tilladelse til råstofgravning efter reglerne i råstofloven. Dispensation til tilførsel af jord i råstofgrave kan gives efter § 52 i jordforureningsloven.

Hvis indvindingen er ophørt før den 1. oktober 1972 er kommunen myndighed. Kommunen kan i den situation meddele tilladelse til deponering af jord efter reglerne i planloven. Anden lovgivning kan dog hindre en deponeringstilladelse f.eks. hvis der er beskyttelsesværdige vandhuller eller lignende.

Region Hovedstaden har en forholdsvis restriktiv praksis i forhold til dispensationer til at modtage jord (§ 52). Som udgangspunkt gives ikke dispensation til modtagelse af jord i råstofgrave, som ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder).


Betingelser for dispensation ifølge jordforureningslovens § 52

Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbud mod deponering af jord i råstofgrave, hvis:

 1. råstofindvinderen eller ejeren dokumenterer, at der inden den 19. december 1996 forelå kontraktmæssige forpligtelser vedrørende tilførsel af jord til ejendommen,
 2. råstofindvinderen eller ejeren med væsentlige økonomiske tab til følge afskæres fra en udnyttelse af ejendommen, som de efter hidtil gældende regler har haft særlig grund til at påregne, eller
 3. der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljøhensyn ikke taler imod.

Ansøgning om dispensation
Ejere af råstofgrave og f.eks. entreprenører kan søge regionen om dispensation til at tilføre jord til råstofgrave.

Ansøgninger bør indeholde oplysninger om:

 • hvem der er grundejer og hvem der er ansvarlig for driften
 • dokumentation for, at betingelserne i jordforureningslovens § 52 stk. 2 punkt 1, 2 eller 3 er opfyldt
 • beliggenhed af det areal/grusgrav hvor jorden ønskes deponeret
 • efterbehandlingsplan eller koteplan for slutafdækning
 • redegørelse for mængder og kvalitet af den jord som ønskes deponeret
 • plan for opfyldningstakt og forventet tidsramme for deponeringsaktiviteten
 • redegørelse for driftsherrens system for kontrol og kvalitetsstyring
 • redegørelse for eventuelle miljøudredninger, herunder, konsekvensvurderinger for grundvand og overfladerecipienter, VVM-screening, habitatundersøgelser, beskyttelses- og fredningsforhold

Forud for udarbejdelsen af en dispensationsansøgning er det en fordel at drøfte et påtænkt projekt med regionen.