Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Planlagt sygehusbehandling i udlandet

Her kan du læse om dine muligheder for at få planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EU-retten, herunder om, hvordan du ansøger om forhåndsgodkendelse til behandling i udlandet.
Bemærk at dette vedrører sygehus behandling i udlandet. Oplysninger om anden behandling end sygehusbehandling

Planlagt behandling i udlandet EU-retten

Hvis du har fået tilbudt en behandling f.eks. til en operation i Danmark, hvor ventetiden er for lang, har du i nogle tilfælde ret til at blive behandlet på et sygehus i udlandet efter EU-retten. Bemærk, at reglerne, der gennemgås i dette afsnit, ikke vedrører akut behandling i udlandet.  Se om akut behandling

Betingelser
Du har mulighed for at ansøge din bopælsregion om en forhåndsgodkendelse til behandling på et sygehus i et andet EU- eller EØS-land eller Schweiz, hvis:

 • du er henvist til hospitalsbehandling i Danmark, og behandlingen ikke er afsluttet,
 • regionen ikke kan tilbyde dig rettidig behandling på egne sygehuse, andre offentlige sygehuse, samarbejdssygehuse eller aftalesygehuse og
 • behandlingen i udlandet er den samme eller tilsvarende behandling, som det offentlige sygehusvæsen har tilbudt dig her i landet.

Du skal ansøge om forhåndsgodkendelse, inden du starter på behandlingen i udlandet.

Sådan søger du forhåndsgodkendelse til behandling i et andet EU- eller EØS-land eller Schweiz
Det anbefales at gøre brug af ansøgningsskemaet

Som bilag til ansøgningen skal du vedlægge en række oplysninger. Regionen skal bruge oplysningerne for at kunne behandle din ansøgning.

Det anbefales, at du indhenter oplysningerne, inden du sender din ansøgning, da sagsbehandlingstiden forlænges med den tid, det tager regionen at indhente oplysningerne fra dig.

Oplysningerne, du skal medsende er:

 • kopi af lægehenvisning til sygehusbehandling, lægeerklæring eller journalnotat fra sygehus,
 • dit samtykke til, at der kan indhentes yderligere helbredsoplysninger til brug for vurdering af ansøgningen,
 • et tilbud fra det udenlandske sygehus med beskrivelse af den behandling, som ansøgningen omfatter,
 • pristilbud fra det udenlandske sygehus og
 • dato for behandling på det udenlandske sygehus.

Herudover skal du oplyse:

 • hvilket hospital/afdeling i Danmark, du er henvist til og går i behandling på.

Hvem behandler din ansøgning?
Enhed for Sundhedsjura i Region Hovedstaden, behandler din ansøgning om forhåndsgodkendelse til behandling i et andet EU- og EØS-land.

Når Enhed for Sundhedsjura modtager din ansøgning, indhenter vi oplysninger fra den sygehusafdeling, du er henvist til.

Vi vil typisk bede hospitalsafdelingen om at oplyse:

 • om den behandling, du har fået tilbudt i Danmark, er rettidig i forhold til din sygdomstilstand,
 • baggrunden for din sygdomstilstand/behandling,
 • den forventede udvikling af sygdommen og
 • omfanget af eventuelle smerter og funktionsnedsættelse

Når vi har fået alle de oplysninger, vi har brug for, træffer vi afgørelse i sagen.

Sagsbehandlingstid
Enhed for Sundhedsjura skal træffe afgørelse senest 2 uger efter modtagelsen af din ansøgning.

Hvis du ikke havde indsendt alle de nødvendige oplysninger i forbindelse med ansøgningen, kan sagsbehandlingstiden blive forlænget med det antal dage, der går, inden vi har modtaget de manglende oplysninger.

Hvis din ansøgning om forhåndsgodkendelse imødekommes
Hvis din ansøgning om forhåndsgodkendelse imødekommes, skal du være opmærksom på følgende:

Du modtager en blanket fra Region Hovedstaden.
Region Hovedstaden sender dig en blanket (E112/S), som skal medbringes til behandlingsstedet i udlandet.

Faktureringen for behandlingen sker derefter direkte til regionen.

Udgifter til befordring og ophold dækkes ikke.
Du skal selv afholde udgifter til befordring, ophold, eventuel ledsagelse i forbindelse med behandlingen i udlandet. Der er således ikke dækning for en eventuel hjemtransport fra udlandet til Danmark med ambulance.

Det anbefales derfor, at du kontakter dit forsikringsselskab for at få oplyst, hvilken dækning du har i tilfælde af behov for hjemtransport mv. og eventuelt tegner en forsikring.

De danske klage- og erstatningsadgange gælder ikke.
Eventuelle klager over behandlingen eller erstatning for fejlbehandling mv. skal rettes til myndighederne i det pågældende land, hvor du blev behandlet.

Du er ikke dækket af de danske regler om klage og erstatning. Du kan derfor ikke klage til Patientombuddet eller anmelde en skade til Patienterstatningen.

Hvis du får afslag på din ansøgning om forhåndsgodkendelse
Hvis du får afslag på din ansøgning om forhåndsgodkendelse, kan du klage over afgørelsen til Patientombuddet

Hjælp til ansøgningen
Der er tale om et meget komplekst regelsæt, som kun rent undtagelsesvist finder anvendelse. Kontakt eventuelt en patientvejleder i regionen, hvis du er i tvivl og ønsker rådgivning om dine rettigheder.

Efterfølgende refusion - hvis behandlingen i udlandet allerede er afsluttet, kan du i nogle tilfælde få dækket dine udgifter
Fik du ikke søgt om en forhåndsgodkendelse til sygehusbehandling i et andet EU- eller EØS-land, før behandlingen blev sat i gang, dækker regionen alligevel dine udgifter i særlige tilfælde.

Du kan få refusion i de tilfælde, hvor du havde haft krav på en forhåndsgodkendelse, hvis du havde ansøgt herom, inden behandlingen blev indledt, og det efter omstændighederne ikke skønnes rimeligt af afslå refusion.

Vær dog opmærksom på, at du selv skal betale regningen for behandlingen, hvis du får afslag på den efterfølgende ansøgning om refusion.

EU- og EØS-lande - medlemslande
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Lande, der har tiltrådt EØS-aftalen:
Island, Liechtenstein og Norge.

Kort over Europa

 
Webredaktør
Pia Kofoed
Email:8VH.FD7n9U@IVlE77W.dk