Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Planlagt sygehusbehandling i udlandet

Her kan du læse om dine muligheder for at få dækket udgifter til sygehusbehandling i andre EU-/EØS-lande efter EU-retten, herunder om, hvordan du ansøger om forhåndsgodkendelse til behandlingen.
Bemærk at dette vedrører sygehus behandling i udlandet.
Oplysninger om anden behandling end sygehusbehandling

Planlagt behandling i andre EU-/EØS-lande
Det er en betingelse for, at du kan få refunderet dine udgifter til sygehusbehandling i et andet EU-/EØS-land, at du er henvist til behandlingen, medmindre der er tale om akut behandling.

Regionen kan dog efter en konkret vurdering yde refusion, selvom du ikke er henvist til behandling, når omstændighederne taler derfor.

Regionen refunderer udgifter til samme eller lignende behandling, som du ville være blevet tilbudt i det offentlige sundhedsvæsen her i landet.

For nogle behandlinger kræver refusion dog forhåndsgodkendelse.
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en liste over sygehusbehandlinger, hvortil der kræves forhåndsgodkendelse

For de behandlinger, der kræver forhåndsgodkendelse, har du ikke ret til refusion, hvis vi kan tilbyde dig rettidig behandling.

Hvis du er i tvivl, om behandlingen i udlandet er omfattet af Sundhedsstyrelsens liste, er det en god ide, at du søger om forhåndsgodkendelse, inden du får behandlingen. Hvis vi vurderer, at du ikke skal have en forhåndsgodkendelse, vil vi oplyse dig herom.

Sådan søger du forhåndsgodkendelse
Det anbefales at bruge ansøgningsskemaet
Download ansøgningsskemaet (Word-dokument, åbner i nyt vindue)

Som bilag til ansøgningen skal du vedlægge en række oplysninger. Regionen skal bruge oplysningerne for at kunne behandle din ansøgning.

Det anbefales, at du indhenter oplysningerne, inden du sender din ansøgning, da sagsbehandlingstiden forlænges med den tid, det tager regionen at indhente oplysningerne fra dig.

Oplysningerne, du skal medsende er:

  • kopi af lægehenvisning til sygehusbehandling
  • dit samtykke til at der kan indhentes yderligere helbredsoplysninger til brug for vurdering af ansøgningen,
  • en beskrivelse fra det udenlandske behandlingssted af behandlingen
  • pristilbud fra det udenlandske sygehus og
  • dato for behandling på det udenlandske sygehus

Herudover skal vi bede dig oplyse:

  • hvilket hospital/afdeling i Danmark, du er henvist til eller går til behandling på.

Hvem behandler din ansøgning?
Enhed for Sundhedsjura i Region Hovedstaden behandler din ansøgning om forhåndsgodkendelse til behandling i et andet EU- og EØS-land.

Når Enhed for Sundhedsjura modtager din ansøgning, indhenter vi oplysninger fra den sygehusafdeling, du er henvist til eller behandles på.
 
Vi vil typisk bede hospitalsafdelingen om at oplyse:

  • om behandlingen er omfattet af Sundhedsstyrelsens liste over behandlinger, der kræves forhåndsgodkendelse til.
  • om den behandling, du har fået tilbudt i Danmark, er rettidig i forhold til din sygdomstilstand,
  • om den ansøgte behandling er samme eller lignende behandling, som du ville være blevet tilbudt i et offentligt sundhedsvæsen her i landet.

Når vi har fået alle de oplysninger, vi har brug for, træffer vi afgørelse i sagen.

Sagsbehandlingstid
Enhed for Sundhedsjura skal træffe afgørelse senest 2 uger efter modtagelsen af din ansøgning. Fristen udskydes dog, hvis du ikke selv medsendte de nødvendige oplysninger, jf. ovenfor.

Refusionsbeløbet
Du skal selv lægge ud for behandlingen, men får refunderet et beløb, svarende til hvad samme eller lignende behandling koster i det offentlige sygehusvæsen her i landet. Hvis behandlingen i udlandet koster mere, skal du altså selv betale merudgiften.

Udgifter til befordring og ophold dækkes ikke
Du skal selv afholde udgifter til befordring, ophold, eventuel ledsagelse i forbindelse med behandlingen i udlandet. Der er således ikke dækning for en eventuel hjemtransport fra udlandet til Danmark med ambulance.

Det anbefales derfor, at du kontakter dit forsikringsselskab for at få oplyst, hvilken dækning du har i tilfælde af behov for hjemtransport mv. og eventuelt tegner en forsikring.

De danske klage- og erstatningsadgange gælder ikke
Eventuelle klager over behandlingen eller erstatning for fejlbehandling mv. skal rettes til myndighederne i det pågældende land, hvor du blev behandlet.

Du er ikke dækket af de danske regler om klage og erstatning. Du kan derfor ikke klage til Patientombuddet eller anmelde en skade til Patienterstatningen.

Hvis du får afslag på din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller afslag på refusion
Hvis du får afslag på din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller på din ansøgning om refusion, kan du klage over afgørelsen til Patientombuddet

Hjælp til ansøgningen
Der er tale om et meget komplekst regelsæt. Kontakt eventuelt en patientvejleder i regionen, hvis du er i tvivl og ønsker rådgivning om dine rettigheder.

Ansøgning om refusion
Hvis du ikke har søgt om en forhåndsgodkendelse til sygehusbehandling i et andet EU-/EØS-land, før behandlingen blev sat i gang, dækker regionen alligevel dine udgifter i særlige tilfælde. Du kan få refusion i de tilfælde, hvor du havde haft krav på en forhåndsgodkendelse, hvis du havde ansøgt herom, inden behandlingen blev indledt

EU-medlemslande
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Lande, der har tiltrådt EØS-aftalen:
Island, Liechtenstein og Norge. 

Kort over Europa