Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Tavshedspligt

Hvem må få oplysninger om dit helbred og dine private forhold?
Alle sundhedspersoner har tavshedspligt. Det betyder, at sundhedspersoner kun må give oplysninger om dine helbredsforhold og øvrige personlige forhold videre, hvis du giver dit samtykke.

Videregivelse af helbredsoplysninger til andre sundhedspersoner, din egen læge eller speciallæge i forbindelse med din behandling
Sundhedspersoner kan uden dit samtykke give informationer, herunder ambulante notater, videre til andre sundhedspersoner, som aktuelt skal deltage i behandlingen af dig. Det betyder, at relevante oplysninger om din behandling bliver givet videre, hvis du overflyttes til behandling på en anden afdeling eller et andet hospital/psykiatrisk center.

Din læge eller den speciallæge, som har henvist dig til behandling, modtager et udskrivningsbrev
fra hospitalet/det psykiatriske center om den behandling, du har gennemgået, med mindre du har frabedt dig dette over for personalet på afdelingen/det psykiatriske center.

Det samme gælder, hvis du er blevet behandlet på et af regionens samarbejdssygehuse (private eller offentlige hospitaler, som regionen har indgået aftale med) eller et aftalesygehus (privathospitaler/privatklinikker, der har indgået aftale med Danske Regioner).

I alle andre tilfælde er det normalt nødvendigt, at personalet beder om dit samtykke, inden de videregiver oplysninger til andre om, at du har været eller er i behandling på hospitalet/det psykiatriske center.

Frabeder du dig, at oplysninger om din behandling gives videre til andre sundhedspersoner, bliver du orienteret om de mulige konsekvenser, det kan have for din behandling.

Særligt for unge

Videregivelse af helbredsoplysninger mv. til andre formål end behandling
Det kræver dit skriftlige samtykke, hvis dine helbredsoplysninger mv. skal videregives til andre formål end behandling, fx til brug for andre offentlige myndigheder, din arbejdsgiver,
forsikringsselskaber eller lignende.

Der er dog visse undtagelser herfra fx:
  • behandling af visse sociale sager. Det kan være om særlig støtte til børn og unge efter serviceloven, tilbagebetaling af sociale ydelser og i forbindelse med visse sager om førtidspension.
  • ganske særlige situationer, hvor hensynet til dig vurderes at skulle vige i forhold til hensynet til andre væsentlige interesser. Det kan være i tilfælde af efterforskning af alvorlig kriminalitet eller hvis andres liv eller helbred, herunder dine pårørendes, udsættes for nærliggende fare.

Hvis hospitalet/det psykiatriske center videregiver helbredsoplysninger mv. om dig til andre formål end til behandling, har du ret til at blive orienteret om det og om formålet.
Hvis du mener, at der uberettiget er videregivet helbredsoplysninger om dig, kan du klage til Patientombuddet.

Klage
Du kan klage, hvis du mener, at tavshedspligten vedrørende dig ikke er blevet overholdt.

Du kan vælge mellem at klage over behandlingsstedet til Patientombuddet eller over konkrete sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Du skal klage skriftligt til Patientombuddet eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn inden 2 år efter, at du er blevet bekendt med forholdet eller burde være blevet det, dog senest 5 år efter forholdet fandt sted.

Hvis du har NemID, kan du klage elektronisk på www.Patientombuddet.dk. Her er også et klageskema, som du kan udskrive, udfylde og sende med post til Patientombuddet. Klageskemaerne kan bruges både til Patientombuddet og til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skal også sendes til Patientombuddet.

Du kan læse mere om emnet i:
Webredaktør
Pia Kofoed
Email:8VH.FD7n9U@IVlE77W.dk