Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Nyheder

09-03-2011

Sådan bliver arealet nord for Overdrevsvejen miljøvurderet

Region Hovedstaden har nu igangsat den miljøvurdering, som skal være med til at afgøre, hvordan man kan  placere det nye hospital ved Overdrevsvejen.
Den strategiske miljøvurdering - step by step:

2011
1. Først indkredses de miljøforhold, som skal underkastes nærmere analyse (som fx landskabsværdier, støjgener mm). For at sikre, at det er de rigtige forhold, der bliver vurderet, bliver oplæget sendt i høring hos relevante myndigheder med svarfrist 2o.april. 

2. Myndighedssvarene bearbejdes og det fastlægges endeligt hvilke miljøforhold, der skal vurderes.

3. Selve den praktiske strategiske miljøvurdering foretages.

2012
4. Resultatet af den strategiske miljøvurdering sendes i offentlig høring i otte uger.

5. Når høringsperioden er slut, bliver høringssvarerne gennemgået og miljøvurderingen færdiggøres efter eventuelle justeringer.

6. På baggrund af den endelige miljøvurdering tager Regionsrådet stilling til om arealet skal erhverves til hospitalsbyggeri. Beslutningen afhænger desuden af, om der er fundet en tilfredsstillende løsning på spørgsmålene om infrastruktur (ny S-togsstation og ny Fingerplan 2012).


Mere miljøvurdering senere
Når der foreligger et velbeskrevet byggeprojekt, eller i takt med, at dette udarbejdes, underkastes projektet endnu en miljøvurdering, den såkaldte VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet).

En åben proces
Her på hjemmesiden kan du følge processen, ligesom du senere kan bidrage til høringen.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Den strategiske miljøvurdering foregår i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Webredaktør
Regionhovedstaden
Email:


Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: