Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Budgetspørgsmål og svar 2008

Neden for vil du løbende kunne læse regionsrådsmedlemmernes spørgsmål til budget 2008 og de tilhørende svar fra administrationen.

Administrationens forslag til budget 2008 blev præsenteret på regionsrådets budgetseminar tirsdag den 7. august 2007.

Som led i den politiske budgetbehandling kan regionsrådets medlemmer stille spørgsmål til forslaget frem til 31. august 2007.

Den 4. september 2007 afholdes der møde med regionens medarbejderorganisation, Region H-MED, om budgetforslaget. Hvis mødet giver anledning til spørgsmål, vil disse også blive besvaret som led i proceduren.

Processen omkring fremsættelse af spørgsmål og besvarelse er som følger:

 • Regionsrådsmedlemmerne fremsender deres budgetspørgsmål
 • Spørgsmål og svar sendes til samtlige medlemmer af regionsrådet
 • Spørgsmål og svar offentliggøres på regionens hjemmeside
 • Spørgsmål besvares løbende og så hurtigt som muligt.


Spørgsmål og svar

Spørgsmål 1: Der ønskes en nærmere beskrivelse af det ændrede fordeling af bloktilskud, som er omtalt på side 11 i budgetforslaget, om som betyder en indtægtsnedgang på 135 mio. kr. for Region Hovedstaden

 

 • Spørgsmål 2: Hvad og hvem dækker budgetposten på 7 mio. kr. til lederudvikling?

   

 • Spørgsmål 3: Hospitalsplanændringer: I budgetforslag på siderne 11-12 og flere andre steder er beskrevet, hvilke ændringer der sker i 2008 som led i udmøntningen af beslutningen om hospitalsplanen. Der ønskes en nærmere beskrivelse af dels de fysiske samlinger af funktioner, dels de organisa-torisk/ ledelsesmæssige sammenlægninger. 

   

 • Spørgsmål 4: Hvilke eventuelle øgede krav vil det stille til apparatur, hvis kræft generelt skal behandles på linie med akutte sygdomme?

   

 • Spørgsmål 5: Hvordan er udgiftsniveauet i de fem regioner ift. regional udvikling?

   

 • Spørgsmål 6: Hvad kan der gøres for at optimere kommunikation og arbejdsgange på regionens hospitaler, så f.eks. kræftpatienter kan komme hurtigere og mere smidigt fra et hospital til et andet?

 • Spørgsmål 7: Hvorfor er der i anlægsbudgettet ikke afsat midler til grund i Ørestad på Amager, når dette er indeholdt i hospitalsplanen?

 • Spørgsmål 8: Vedtagelsen af hospitalsplanen omfattede option på grund i Ørestaden (Overdækning af motor-vej). Jeg kan ikke se nogen planer for dette i budgetforslaget.

 • Spørgsmål 9: Hvilke forslag stiller de enkelte hospitaler/virksomheder for at opfylde kravet om en generel besparelse på i alt 85 mio. kr. (svarende til ca. 0,6 pct. af lønsummen).
 • Spørgsmål 10: Der ønskes en nærmere beskrivelse af hvordan ventetiden på høreklinikken/audiologisk afdeling kommer ned på højst 1 måned og en vurdering af hvilke merudgifter det vil medføre?

   

 • Spørgsmål 11: Hvad er det, der bevirker, at udgifterne til almen praksis i Region Hovedstaden stiger så voldsomt, at det ikke er tilstrækkeligt med den almindelige lønfremskrivning?
 • Spørgsmål 12: Hvor mange udgående teams er der i Region Hovedstaden?

   

 • Spørgsmål 13: Hvor mange af regionens egne borgere er behandlet i psykliatrien? Og hvordan klarer regionen sig ift. de øvrige regioner mht. udskrivninger, ambulante besøg og sengedage?

    

 • Spørgsmål 14: Hvordan fordeler antallet af behandlinger af mennesker med spiseforstyrrelser sig på landsplan? Kan det opfattes som et særskilt hovedstadsregionsproblem? Og hvor mange penge bruger regionen til behandling af mennesker med spiseforstyrrelser?

   

 • Spørgsmål 15: Hvor meget modtager regionen i tilskud til behandling af psykiatriske patienter? Og hvor burde regionen have modtaget, hvis tilskuddet var blevet fordelt i forhold til antal patienter i regionerne? Psykiatrien skulle have penge fra Psykiatriaftalen 2007 – 2010 og fra satspuljemidlerne. Hvor mange penge drejer det sig om? Og hvor mange penge er der reelt i underskud? 

   

 • Spørgsmål 16: forbindelse med psykiatriplanen skal distriktspsykiatrien samles på færre centre for at styrke denne. På Amager foreslås to adresser, Kirkegårdsvej og Lyongade, i stedet for tre. I Glostrup foreslås 6 distriktspsykiatriske centre samlet og styrket på to adresser og udbygning af den opsøgende indsats. Hvordan har man tænkt sig at sikre kvaliteten i forhold til antal brugere, medarbejderantal og deres kompetencer?

   

 • Spørgsmål 17: Udspecificering af administrationsudgifter på 67,4 mio. kroner på Regional Udvikling (side 61, øverst) udbedes.

   

 • Spørgsmål 18: Hvad dækker ”Øvrige fællesudgifter” (side 54) på 42,6 mio. kroner over?

   

 • Spørgsmål 19: En reduktion af nærhospitalernes skadestueåbning giver en besparelse på nærhospitalerne på 62 mio. og en merudgift på områdehospitalerne på 15 mio.
  - Hvor meget og hvilke typer personale ville kunne flyttes til andre funktioner ved gennemførelse af delåbning?
  - Hvilke besparelser ville der kunne opnås ved hel lukning af en eller flere af nærhospitalernes skadestuer?

   

 • Spørgsmål 20: På side 15 næstsidste afsnit i budgetforslaget beskrives kort, at regionen kompenserer forskningsområdet med 43 mio. kr. på baggrund af nedtrapning af det statslige tilskud. Hvorledes fordeles disse midler. 

   

 • Spørgsmål 21: Posten forskning, uddannelse og kvalitet er fra 2007 til 2008 øget fra 54 til 101 mio. kr. Der ønskes en redegørelse over fordelingen af disse beløb i 2007 og 2008. 

   

 • Spørgsmål 22: Posten forebyggelse er reduceret fra 10.9 mio. kr. til 8.2 mio. kr.; hvad er forklaringen? 

   

 • Spørgsmål 23: På side 8, 2. afsnit omtales ”områder, hvor udgifterne anses for svært afviselige i 2008”. Disse udgifter omfatter ikke merudgifter til medicin på hospitalerne eller merudgifter på sygesikringsområdet. Der ønskes en redegørelse for, hvad disse svært afviselige udgifter omfatter?

   

 • Spørgsmål 24: I psykiatrien er nævnt en besparelse på 13 mio. kr. Er det en del af besparelsen på de 85 mio. kr.?

   

 • Spørgsmål 25: Hvordan kompenseres der for, at de 2 pct. aktivitetsforbedring vil medføre øget brug af materialer og udstyr? Skal afdelinger, der bruger dyrt udstyr og materialer, spare yderligere?

   

 • Spørgsmål 26: Regionen har en årlig udgift til drift af Montebello på 15.6 mio. i 2007. Hvor meget af den genoptræning, der foregår på Montebello, er efter kommunalreformen en regional opgave, og hvor meget er en kommunal? 

   

 • Spørgsmål 27: I amterne var oprensning af forurenede grunde en opgave, der gennemgik en vurdering og prioritering hvert år. I hvor stort omfang vil en ”fastfrysning” af prioriteringslisten, med det nuværende indhold, kunne optimere planlægning og den praktiske udførelse af opgaverne?

   

 • Spørgsmål 28: I budgettet er der foreslået en udvidelse omkring ledelsesudvikling og lægelig videreuddannelse, men ikke en øget aktivitet omkring medarbejderudvikling og -videreuddannelse. Vil et uændret aktivitetsniveau omkring medarbejderudvikling leve op til de krav der vil stilles fra medarbejderne både i regionen og på arbejdsmarkedet i øvrigt?

   

 • Spørgsmål 29: Er der i budgettet inkluderet midler til etablering af en letbane fra Brøndby/Ishøj til Lundtofte?

   

 • Spørgsmål 30: Hvad vil det koste, hvis man på alle nærhospitalerne kan tilbyde røntgenundersøgelser, tolket af en læge – døgnet rundt?

   

 • Spørgsmål 31: Som led i hospitalsplanen: Hvornår åbner Herlev Hospitals skadestue om natten? Er det indregnet i budgettet?

   

 • Spørgsmål 32: Vedr. Hørsholm Hospital: Det er besluttet at flytte Brystkræftafdelingen til Herlev Hospital pr. 1.1.2008. Kan man klare det kapacitetsmæssigt? 

 • Spørgsmål 33: Med indførelse af brystkræftscreening må forventes øget behov for operationer – især i starten. Har man indregnet dette øgede kapacitetsbehov?

   

 • Spørgsmål 34: Hvis man udskyder flytningen af den brystkirurgiske afdeling fra Hørsholm til Herlev, f.eks. ½ år – ville man så kunne imødekomme den øgede efterspørgsel? Hvordan ville det påvirke ventelisteproblematikken m.h.t. brystkræftbehandlingen, og hvordan vil det påvirke gennemførelsen af hospitalsplanen? 

 • Spørgsmål 35: Det bedes oplyst hvor stor den samlede udgift til ”energi” er for alle somatiske og psykiatrisk hospitaler, herunder: varme, el, vand og brændsel til køretøjer. Det ønskes yderligere oplyst hvor store besparelser der kan opnås ved: besparelser, storindkøb, fx af elektricitet, eller andre tiltag. 

 • Spørgsmål 36: I budgetforslaget er der i flerårsbudgettet afsat 7,9 mio. kr. i anlægsbudgettet til ”Energibesparende investeringer” fra 2009. Kunne denne pulje til finansiering af initiativer fra det enkelte hospital fremrykkes til 2008? Hvis det kan lade sig gøre, vil det så have en positiv effekt på energibesparelserne, og hvor stor vil denne effekt skønsmæssigt være?

    

 • Spørgsmål 37: Vil de 145 mio. kr., der er budgetteret med som kassehenlæggelse kunne indgå som driftsmidler eller anlægsmidler eller en kombination? Og hvis de kan: Hvor mange penge kan der inden for aftalen med regeringen afsættes på de to områder?

   

 • Spørgsmål 38: I budgetforslaget for 2007 er der inden for Uddannelse og Kulturaktiviteter under Regional udvikling afsat 35,6 mio. kr. Der var kun brugt få af disse penge i første halvdel af 2007. Bliver evt. uforbrugte midler overført til budget 2008? Og under hvilken konto?

   

 • Spørgsmål 39: I forslag til rammebesparelse på 0,6 % af lønsummen svarende til 85 mio. kr. blev det på budgetseminaret oplyst, at det svarede til ca. 180 årsværk. Det bedes efter bedste skøn oplyst, hvor mange årsværk de tilførte midler efter aftalen med regeringen vil øge eller formindske regionens samlede antal årsværk, der skal beskæftiges i 2008. 

   

 • Spørgsmål 40: Der ønskes en redegørelse for, hvad det i 2006 og første halvår af 2007 har kostet Region Hovedstaden, at patienter er blevet behandlet på privathospitaler. Det ønskes desuden oplyst, hvad det ville have kostet, hvis de samme patienter var blevet behandlet på regionens egne hospitaler.

   

 • Spørgsmål 41: Der ønskes oplyst hvor mange færdigbehandlede patienter, der ligger på Region Hovedstadens hospitaler og hvilke kommuner, disse patienter stammer fra.

   

 • Spørgsmål 42:  Der er dokumentation for at telemedicin i fasen før hospitalet, kan bidrage til bedre diagnostik og behandling, bedre visitation og nedsat ventetid til den rigtige behandling! På regionsrådsmødet den 13. marts 2007 vedtoges i enighed da også et forslag om at styrke forventningerne til den telemedicinske indsats. Jeg vil derfor gerne have en redegørelse for på hvilken måde det indgår og med hvilke beløb i budgetforslaget, at ordningen med telemedicin udbygges. Jeg vil også gerne have en vurdering af, hvilket behov der er for at afsætte midler i overslagsårene. 

   

 • Spørgsmål 43: Hvor mange færdigbehandlede mennesker med psykisk sygdom er der pt. i Region Hovedstaden?
  Betaler kommunerne for indlagte færdigbehandlede mennesker med psykisk sygdom? Hvis de i givet fald gør, hvor meget drejer det sig så om? Og hvilke kommuner drejer det sig om?

   

 • Spørgsmål 44: Når det drejer sig om mennesker på socialpsykiatriske botilbud som har fået det så godt, at det ville være bedre for dem at komme i egen bolig, men der ikke er mulighed for en sådan bolig, betaler kommunerne så for at have dem boende i regionale botilbud?

   

 • Spørgsmål 45: I forbindelse med opgørelsen over hvor mange penge de forskellige områder brugte på psykiatrien, blev det klart, at H:S brugte flere penge på psykiatri end de øvrige områder. Hvor meget brugte HS i forhold til de øvrige områder? Hvordan vil økonomien være i områderne, når denne udligning har fundet sted?

 • Spørgsmål 46: I forslaget til budget 2007 var der afsat 195 mio. til vækst i medicin på hospitalerne. Budgettet endte med, at der blev afsat 95 mio. Vi har i år til dato bevilget yderligere 175 mio., så der for 2007 i alt er afsat 270 mio. til formålet. Der er i budgetforslag 2008 kun afsat 125 mio. kr. Set i forhold til det store fejlskøn for 2007, er det så realistisk, at der for 2008 kun vil komme en vækst i medicin på hospitalerne på 125 mio.?

 • Spørgsmål 47: Der er i budgetforslaget afsat 161 mio. kr. til it-strategi. Det samme beløb er afsat i overslagsårene 2009-11. På Regionsrådets møde i juni blev der bevilget en ekstrabevilling til it-strategien, hvorved den samlede bevilling for 2008 kom op på 156 mio. kr. Det beløb er nu steget til 161 mio. kr., ikke alene i 2008, men også i overslagsårene. Hvad er årsagen til denne stigning?

 • Spørgsmål 48: I budget 2007 er afsat 30 mio. til udviklingsmidler for uddannelse og kultur. Da Regionsrådet endnu ikke har vedtaget retningslinierne for udbetaling af udviklingsmidlerne, er der ikke udbetalt midler i 2007. Vil det afsatte beløb blive overført til 2008?

 • Spørgsmål 49: Det bedes oplyst hvor stort det samlede beløb til telefonabonnementer er for hele regionen.

 • Spørgsmål 50: Det bedes yderligere oplyst, om der er en samlet udbyder (vedrørende telefoni) for alle enheder, som vi benytter os af.

 • Spørgsmål 51: Hvis der ikke er en samlet udbyder (vedrørende telefoni), bedes det oplyst, om der kan opnås en besparelse ved at benytte færre udbydere eller samle ydelsen hos en enkelt udbyder.

 • Spørgsmål 54: Side 19 i budget, vedr. ”fremmede patienter”. Der udbedes en uddybning af, hvor væksten sker, således at der kan ske en indtægtsforøgelse på 22 mio. kr. med den forudsætning, der er indlagt.

 • Spørgsmål 55: Side 16, vedr. ”mindreindtægter”. Der ønskes en tydeliggørelse af dette afsnit, hvor der afsættes 15 mio. kr. primært til kompensation for mindreindtægter i forbindelse med lavere indkøbspriser. Hvordan hænger det sammen?

 • Spørgsmål 56: Side 17 ”patientforsikring”. Hvordan fordeler beløbene sig i forhold til hinanden? Hvad er selv-forsikringsdelen, og hvad er væksten i antal sager og erstatningsbeløb?

 • Spørgsmål 57: Hvor meget er den samlede it-udgift i hele budgettet?

 • Spørgsmål 58: Side 68. Hvad tænkes der på, når der er afsat 16,9 mio. kr. til den politiske organisation, herunder støtte til politiske partier?

 • Spørgsmål 59: Indgår der vurderinger i administrationen om udsættelse eller forsinkelse af et eller flere anlægsprojekter, som kan give besparelse i 2008 og som kan vente til 2009, uden det vil forsinke hospitalsplanen nævneværdigt?

   

 • Spørgsmål 60: Er det muligt at finde de 15,4 mio. kr. i budgettet, der er noteret som ”et fald i udgifterne” i skemaet vedr. regional udvikling?

   

 • Spørgsmål 61: Side 31. Gentofte Hospital udfører en række driftsopgaver for Institutionen Montebello i Spanien. Hvilke udgifter er der tale om, og hvordan dækkes de?
 • Spørgsmål 62: Side 31. Er det korrekt, at Gentofte Hospital ved ændringer alene skal finde besparelser for 40 mio. kr.?

 • Spørgsmål 63: En af årsagerne til iværksættelse af en vagtcentralfunktion i regionens regi er mere effektiv brug af ressourcerne. I budgettet sættes 5 mio. kroner af til iværksættelse af denne vagtcentralfunktion. Hvad er forventningen i forhold til, hvad denne vagtcentralfunktion kan betyde af besparelser grundet bedre brug af ressourcer? Og hvornår forventes det, at vi kan se effekten?

 • Spørgsmål 64: I tabellen over ”Andre ændringer” fremgår et beløb på 15 mio. kroner til ”Øvrige ændringer”. Denne post er ikke beskrevet i budgettet. Hvad dækker de 15 mio. kroner over? Hvad er det for nogle poster, der ligger under ”øvrige ændringer”?

 • Spørgsmål 65: Hvorfor fremgår udgifter til mammografiscreening under to forskellige punkter? Se henholdsvis i tredjesidste afsnit s. 53 (under ”øvrige fællesudgifter” som driftstilskud til mammografiscreening) og sidste afsnit (under ”Udvidelse af kræftbehandling og behandling af øvrige livstruende sygdomme” som midler til drift vedrørende udvidelsen af mammografiscreening). Hvad er forskellen på udgifterne i de to forskellige punkter?

 • Spørgsmål 66: På side 53 fremgår udgifter til praktikvederlag til sosu-assistenter i tredje afsnit under punktet ”Øvrige fællesudgifter”, og på side 54 fremgår udgifter i forbindelsen med uddannelse af social- og sundhedsassistenter under punktet ”Andre ændringer og tekniske korrektioner”. Hvori ligger forskellen i udgifterne til sosu-assistenterne i de to forskellige punkter?

 • Spørgsmål 67: Der ønskes en redegørelse for vikarforbruget på hospitalerne ift. sygepleje. Forbruget ønskes opgjort som antal timer, lønsum og pct. af hospitalernes samlede lønsum. Tallene ønskes opgjort for hvert enkelt hospital.

 • Spørgsmål 68: Kan der skaffes ekstra (relevant) arbejdskraft ved at give de ansatte eller bestemte grupper af ansatte ret til at arbejde på fuld tid?

 • Spørgsmål 69: Der ønskes en redegørelse for fordele og ulemper ved at oprette en garantiklinik i Region Hovedstadens regi (selvstændigt eller på et af hospitalerne).

 • Spørgsmål 70: Har Region Hovedstaden lovhjemmel til at finansiere offentlig adgang til Cochrane-biblioteket via sundhed.dk for den samlede danske befolkning? Jf. indenrigs- og sundhedsministerens svar til Folketinget (2006-07, S 3081, besvaret den 30. marts 2007) koster det 410.000 kroner om året.

 • Spørgsmål 71: Hvordan kan det sikres, at gode erfaringer med sygehusmad udbredes mellem hospitalerne?

 • Spørgsmål 72: Der ønskes en redegørelse for plejepersonalets muligheder for efter- og videreuddannelse.

 • Spørgsmål 73: Der ønskes en redegørelse for de praktiserende lægers mulighed for efter- og videreuddannelse

 • Spørgsmål 74: Der ønskes en redegørelse for arbejdet med medicinsanering på hospitalerne.

 • Spørgsmål 75: Der ønskes en redegørelse for fordele og ulemper ved at igangsætte et arbejde med erfaringsudveksling i forhold til medicinsanering på koncernniveau.

 • Spørgsmål 76: SF ønsker, at der afsættes en pulje til forskning i ikke-medicinske, helhedsorienterede behandlingsformer, såkaldt "alternativ" behandling. Der ønskes en redegørelse for: - Hvilke initiativer og puljer der i forvejen findes? - Hvordan man kan opstille kriterier for at få del i en sådan pulje som sikrer, at forskningen har relevans og at forskningsmidlerne bliver brugt til at fremme behandlingsformer, hvor det er sandsynliggjort at behandlingen har en gavnlig effekt på patienten?

 • Spørgsmål 77: Der ønskes en redegørelse for hvor stor en del af sundhedsforskningsmidlerne der i dag går til forskning i sygepleje samt for, hvordan man teknisk kan sikre at sygeplejeforskning prioriteres ift. andre forskningsområder.

 • Spørgsmål 78: Vi fik svar på hvor mange opsøgende teams der er i Region Hovedstaden i spørgsmål nr. 12. Hvor er disse opsøgende teams hjemmehørende i regionen?

 • Spørgsmål 79: Har de opsøgende teams døgnvagtsfunktion?

 • Spørgsmål 80: Hvilke erfaringer har man med de opsøgende teams, her tænker jeg på, om behovet for senge-pladser ændrer sig og i givet fald i hvilken retning?

 • Spørgsmål 81: Hvis antallet af sengepladser reduceres på baggrund af opsøgende team, er der da evidens for denne reduktions størrelse?

 • Spørgsmål 82: Når man foreslår en styrkelse af distriktspsykiatrien i Glostrup med færre distriktspsykiatriske centre, hvordan vil man sikre at nærhedsprincippet bevares? Her tænker jeg på de meget dårlige mennesker, der ikke har overskud til at tage langt fra deres bopæl. Hvordan sikrer man, at de opsøgende teams får tid til deres arbejde og ikke kun opholder sig på vejene, i deres biler?

 • Spørgsmål 83: Hvor mange af de stillinger, som hospitalerne foreslår nedlagt som en del af det samlede besparelseskrav på 85 mil. kr., består af nedlæggelse af allerede ubesatte stillinger?

 • Spørgsmål 84: I 2008 skal der gennemføres en akkrediteringsrunde med Joint Commission på de "gamle" H:S hospitaler. Er der afsat midler til at kompensere de enkelte afdelinger for det betydelige merarbejde, der ligger i at implementere nye standarder i de daglige arbejdsrutiner?
 • Webredaktør
  Regionhovedstaden
  Email: