Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Kommunernes medfinansiering

Siden 2007 har kommunerne været med til at dække regionernes udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling samt til behandling hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger mv.

  
Kommunerne betaler et fast grundbeløb samt et aktivitetsbestemt bidrag
Kommunerne betaler et årligt grundbeløb pr. indbygger som bidrag til regionernes sundhedsudgifter – ca. 1.200 kr. pr. indbygger. Derudover betaler kommunerne i forhold til deres borgeres forbrug af de sundhedsydelser, regionerne stiller til rådighed.


Somatik
Indenfor somatikken er medfinansieringen bygget op omkring DRG/DAGS-systemet. Den kommunale medfinansiering beregnes som 30 % af DRG/DAGS-taksten – dog maksimalt knap 5.000 kr. pr. indlæggelse og maksimalt knap 350 kr. pr. ambulant besøg. Herudover betaler kommunerne 70 % af taksten for genoptræning under indlæggelse.
Find information om DRG-takster og beregningsmetode mv.

Psykiatri
Indenfor psykiatrien betales 60 % af sengedagstaksten - dog maksimalt knap 8.000 kr. pr. indlæggelse og 30 % af den ambulante besøgstakst - dog maksimalt ca. 500 kr. pr. besøg.

Praksisområdet
På praksisområdet betales generelt 10 % af honoraret med undtagelse af på speciallægeområdet, hvor der betales 30 % af honoraret dog maksimalt knap 350 kr. pr. besøg.

Kommunernes årlige grundbeløb afskaffet fra 2012
I foråret 2011 besluttede Folketinget, at grundbeløbet pr. indbygger afskaffes fra 2012 og omlægges til en højere aktivitetsbestemt medfinansiering indenfor somatikken og speciallægeområdet.

Fra 2012 skal kommunerne betale 34 % af DRG/DAGS-taksten – dog maksimalt knap 14.000 kr. pr. indlæggelse og knap 1.400 kr. pr. ambulant besøg. For besøg hos praktiserende speciallæger hæves procenten ligeledes til 34 % af honoraret – dog maksimalt knap 1.400 kr. pr. besøg.
 
Sundhedsaftaler og samarbejde
Region Hovedstaden og de 29 kommuner beliggende i hovedstadsregionen har indgået en sundhedsaftale.
Se siden Sundhedsaftaler 2011-2014

Udviklingsgrupper arbejder med fælles ledelsesinformation
I regi heraf er der nedsat en række udviklingsgrupper med repræsentanter fra region og kommuner – herunder også en følgegruppen vedr. økonomi og aktivitet, hvor der arbejdes med udvikling af relevant fælles ledelsesinformation og konkrete analyser af udviklingen i den kommunale medfinansiering og den bagvedliggende aktivitet.
Følgegruppen vedrørende økonomi og aktivitet

Et resultat af dette arbejde er også, at der periodisk stilles aktivitetsdata til rådighed for kommunerne på regionens hjemmeside - Ledelsesinformation vedr. Sundhedaftaler 

Kommunal finansiering af færdigbehandlede og specialiseret ambulant genoptræning
Kommunerne finansierer herudover fuldt ud deres borgeres ophold på hospitaler som færdigbehandlede og specialiseret ambulant genoptræning.
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:65g-rj5wXf@IVlE77W.dk