Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Analyse af klimaændringernes betydning for hovedstadsregionen

Analysen giver overblik over, hvordan klimaændringerne påvirker regionen.

Sandsynlighed for oversvømmelse

Analysens fokus er klimatilpasning og sandsynligheden for oversvømmelser. Disse påvirkninger kræver i særlig grad langsigtet planlægning.  Se kortmaterialet her

Ad hoc tilpasning eller langsigtet tilpasning

Mange klimapåvirkninger kræver kun mindre tilpasninger, som kan foretages løbende eller bedst tages op i forbindelse med forskellige former for sektorplanlægning. Andre påvirkninger kræver derimod en langsigtet og koordineret indsats – det gælder især byplanlægning og tilpasning af bygninger og infrastruktur med lang levetid.

Sandsynlighed for oversvømmelse

Analysen peger på områder, der er truede af oversvømmelse fra havet, enten direkte eller indirekte, fordi diger eller lignende svigter. Derudover udpeger analysen lavninger og veje, hvor vandet vil løbe ved ekstreme nedbørshændelser.

Sårbarhedsanalyse

Indenfor emnerne bebyggelse, tekniske anlæg og rekreation, landbrug, samt natur og kulturmiljø er der foretaget en vurdering af de mest sårbare områder i regionen. Sårbarheden er udtrykt som et indeks for hvor stor skade, en oversvømmelse vil forvolde. Temaerne er yderligere vægtet indbyrdes på grundlag af den betydning, de har for samfundet. Herved fremkommer kort over hovedstadsområdet med en vurdering af den samlede sårbarhed for de enkelte områder.

Samlet risikobillede

På grundlag af kortene over sandsynlighed for påvirkning og sårbarhed er risikoen beregnet. Kortene viser, hvor i hovedstadsregionen, der er særligt behov for at foretage en indsats for tilpasning, fordi både sandsynlighed for påvirkninger og konsekvenserne heraf er betydelige.
Analysens kortlægning peger på, at det vil være en fordel at undgå eller begrænse byggeri og infrastruktur i de mest truede og mest sårbare områder og i stedet etablere ”grønne korridorer” som et omkostningseffektivt tiltag til klimatilpasning.

Indsatsen for at mindske risikoen for oversvømmelser er mest effektiv, hvis den koordineres over hele det berørte afstrømningsområde, så man kan sætte ind, hvor det er mest effektivt (og billigst), og samtidig undgå, at problemerne ”eksporteres” fra en kommune til en anden.

Datamaterialet for analysens resultater resultaterne kan bruges aktivt af interesserede og findes i boxen til højre.

Analysen har været drøftet i en følgegruppe med repræsentanter fra Region Hovedstaden, 6 kommuner/ forsyninger, 2 vidensinstitutioner samt Energistyrelsen.

Endvidere har analysens resultater været fremlagt på en workshop, hvor bl.a. DMI var blandt oplægsholderne. Rapporten er udarbejdet af COWI i samarbejde med DMI og Region Hovedstaden.