Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Hovedstadsregionens infrastruktur – en vindersag for Danmark

En stærk og konkurrencedygtig hovedstadsregion med god trafikal mobilitet og tilgængelighed, er en ren vindersag for hele Danmark. Investeringer i hovedstadsregionen, betaler sig simpelthen bedst for Danmark - det peger regeringens egen infrastrukturkommision også på.

Udvikling i hovedstadsregionens infrastruktur er en mærkesag for Region Hovedstaden, som vi har arbejdet intensivt med igennem længere tid og vil fortsætte med i 2009.  

Historisk trafikaftale
Den første store milepæl i vores arbejde med at fremme hovedstadsregionens infrastruktur kom den 2. juli 2007, hvor der blev indgået en historisk trafikaftale imellem de 29 kommuner og Region Hovedstaden, som blev indsendt som bidrag til arbejdet i regeringens infrastrukturkommision.


En letbane langs Ring 3, en udvidelse af Ring 4, en ny Ring 5, en havnetunnel i København og en ny bro mellem Helsingør og Helsingborg samt en markant opgradering af den kollektive trafik. Det var blot nogle af de initiativer, der blev fremhævet som nødvendige for, at trafikken ikke sander til i hovedstadsområdet i fremtiden. Det var både Region Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstaden enige om.

Læs mere om aftalen

Øresundsregionens indspil til Infrastrukturkommisionens arbejde
Øresundskomiteen satte den 17. august 2007 regionens udfordringer på infrastrukturområdet på den politiske dagsorden og udarbejdede et fællesregionalt indspil til den danske Infrastrukturkommission og den svenske regering.

I indspillet fokuserede komitéen på de centrale hovedudfordringer for transportsystemet i Øresundsregionen og præsenterede et oplæg til løsningsrum.

Læs mere om øresundsregionens indspil

Konference om infrastruktur
Region Hovedstaden afholdt den 30. november 2007 en konference, som havde til formål at stille skarpt på løsningen af hovedstadsregionens trafikale udfordringer samt regionens sammenhæng med resten af Danmark, Øresundsregionen og resten af verden.

Konferencen afholdtes i forbindelse med regionens udarbejdelse af den regionale udviklingsplan, hvor infrastruktur indgår som et prioriteret område.

Blandt deltagerne var formanden for infrastrukturkommisionen og en række trafikordførere fra Folketingets partier

Læs mere om konferencen

Se hele programmet her

Bred debat i regionen om trafik – høring af den regionale udviklingplan.
Regionens borgere, fagfolk, eksperter og politikere var i foråret 2008 inviteret til at diskutere regionens fremtidige udvikling. Det skete i forbindelse med, at regionens første udviklingsplan var i høring.

Udover den almindelig skriftlige høring blev der afholdt tre utraditionelle debatmøder for borgere, eksperter samt kommunalpolitikere og regionsrådspolitikere i hhv. København den 8. april, Brøndby den 28.april og Hillerød den 5. maj. Dernæst blev der holdt ét møde på Christiansborg den 15. maj, særligt møntet på folketingets politikere. Herudover kunne folk give deres holdninger til kende på regionens web-debat-sidei hele perioden fra april til maj.

Trafik- og infrastrukturspørgsmål var uden tvivl det, som der var allerstørst interesse for at diskuterer. Størstedelen af høringssvarene og debatindlæggene handlede om trafik. Alle input er blevet videregivet til Regionsrådet til brug for færdiggørelsen af den regionale udviklingsplan. Regionsrådet vedtog udviklingsplanen i juni 2008.

Læs mere om debatten og den regionale udviklingsplan.

Regionspolitikerne til møde med transportministeren.
Region Hovedstadens formand Vibeke Storm Rasmussen (A) og de to næstformænd Benedikte Kiær (C) og Henrik Thorup (O) mødtes den 20. august 2008 med daværende transportminister Carina Christensen (KF).

Fomandsskabet fremførte over for ministeren, at der først og fremmest er behov for at gøre noget ved trafikproblemerne i hovedstadsområdet. Det er her, trafikken er størst og vokser mest, og at regeringen bør prioritere projekter dér, hvor presset på den trafikale infrastruktur er størst, fordi det giver størst samfundsøkonomisk afkast.

På mødet fremhævede Region Hovedstadens formandskab også behovet for en markant satsning på kollektiv trafik samt en mere sammenhængende hovedstads- og Øresundsregion, hvor infrastrukturen er vital. Tilsidst adresserede formandskabet et behov for en koordineret planlægning af overgangen fra privat til kollektiv trafik.

Læs pressemeddelelse om mødet.

Letbane langs Ring 3.
En af Region Hovedstadens trafikale topprioriteringer er at få etableret en letbane langs ring 3 på tværs af Københavns forstadskommuner.

Region Hovedstaden indgår i letbanesamarbejdet "Ring 3" sammen med 11 omegnskommuner til ring 3. Formålet er at virkeliggøre ønsket om at få en letbane.

Læs mere om letbanen.

Letbanesamarbejdet ”Ring 3” har den 24. september 2008 offentliggjort en grundig analyse af letbaneprojektet og effekterne af en letbane langs ring 3. Alt tyder på, at en letbane langs ring 3 er en fornuftig investering med markant positiv samfundsøkonomisk afkast.

Læs om og download rapporten om letbaneprojektet.

Igangværende/kommende undersøgelser:

 

IBU-projektet (Infrastruktur og Byudvikling) IBU fik 22. august 2008 grønt lys fra EU’s strukturfondsprogram for Øresund.
Et fælles projekt med 30 samarbejdspartnere fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne. Projektet omfatter analyser af, hvordan man skaber et bæredygtigt transportsystem og realiserer en bæredygtig byudvikling i Øresundsregionen samt en analyse af Øresundsregionens konkurrenceevne over for andre internationale regioner.
Projektet skal afdække mulige udviklingsscenarier for hele Øresundsregionen og vurdere Øresundsregionens betydning som internationalt trafikknudepunkt. Projektets resultater kommer blandt andet til at danne grundlag for en Øresundsregional Udviklingsplan, som de tre regioner sammen med resten af Øresundskomitéen og i samarbejde med de store regionale aktører går i gang med at udarbejde i efteråret.
Som led i projektet får Region Hovedstaden blandt andet ansvaret for at analysere Femern Bælt-forbindelsens betydning for Øresundsregionen. Det omfatter både en vurdering af de afledte miljøkonsekvenser og en vurdering af, hvilke infrastrukturinvesteringer, der sikrer den mest optimale sammenhæng både via bane og vej. I hovedstadsregionen betyder det blandt andet en vurdering af behovet for en Helsingør-Helsingborg forbindelse og en vej- og baneforbindelse i Ring 5.

Læs pressemeddelelse om IBU

"OECD Territorial Review" af hovedstadsregionen.
Analysen, som offentliggøres 8. december 2008,  omfatter anbefalinger fra OECD til, hvordan man kan sikre regionens udvikling og velstand, herunder via trafikinvesteringer.

Et sammenhængende kollektivt trafiknet.
For yderligere at kvalificere fremtidige trafikinvesteringer har Regionsrådet i Region Hovedstadens budget for 2009 afsat op mod 3 millioner kroner til en nærmere analyse af, hvordan den kollektive transport bedst styrkes på tværs af de forskellige transport-systemer Det er regionsrådets opfattelse, at det skal undersøges med hvilken ny konkret indsats og virkemidler, der opnås de største positive trafikale virkninger for anvendelsen af offentlige penge. Bl.a. viser en fællesanalyse, som COWI for nylig har udført for DSB, DSB S-tog, Metro og Movia, at passagertallet i den kollektive trafik ikke har udviklet sig i den positive retning, som det var forventet i forbindelse men en række gennemførte forbedringer af den kollektive trafik.
Webredaktør
Helen Lundgaard
Email:yisKG@HUuDrXk.dk