IRF-Kurser

​Det er muligt for deltagere på IRF-kurserne at søge tilskud fra PLO's Efteruddannelsesfond. Du kan finde mere information via dette ​link

Under hvert kursus nedenfor, vil du finde et aktivitetsnummer for det pågældende kursus. Dette nummer skal du bruge, hvis du ønsker at søge tilskud fra Efteruddannelsesfonden.

Endokrinologi – diabetes, thyreoideasygdomme og osteoporose

Diabetes, thyreoideasygdomme og osteoporose er alle hyppigt forekommende kliniske problemstillinger, der kan give anledning til mange overvejelser ved udredning, kontrol og behandling i almen praksis.

Nye præparatgrupper kommer til, og udvalget kan synes uoverskueligt. Hvilke lægemidler er første- og andetvalg i primærsektoren? Hvad er målet med behandlingen? Hvornår skal vi henvise til viderebehandling på sygehuset?

Bliv opdateret og få afklaret dine spørgsmål om fordele og ulemper ved anvendelse af de forskellige lægemidler. Undervisningen er en blanding af casebaseret og katedral, men med god plads til spørgsmål og erfaringsudveksling.


Undervisere
Kursusleder: Jette Kolding Kristensen, praktiserende læge, professor, ph.d., Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, og Klinisk Institut, Aalborg Universitet 
Torben Harsløf, afdelingslæge, ph.d., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 
Birte Nygaard, overlæge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte 
Hospital

Smertebehandling

Patienten med langvarige eller kroniske smerter kan være en udfordring for enhver læge. Hvad gør man med en patient, som har smerter, der ikke lindres, uanset hvad man gør?

På dette kursus vil vi kort gennemgå smertefysiologi og behandlingsprincipper, men hovedvægten vil være på konkrete behandlingsmuligheder i praksis. Farmakologisk vil deltagerne blive rustet til at afprøve sekundære analgetika og håndtere eventuelle opioidbehandlinger efter de anbefalinger, der foreligger.

Kursets indhold og anbefalinger respekterer de rammer, den praktiserende læge arbejder inden for. Psykosociale interventioner vil også kort blive omtalt på kurset.

Undervisere
Kursusleder: Gitte Krogh Madsen, praktiserede læge, speciallæge i almen medicin, konsulent Lægemiddelenheden, Region Sjælland
Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital

Geriatri og medicingennemgang i almen praksis

Der bliver flere og flere ældre, og al erfaring viser, at ældre ikke blot er voksne, der er blevet gamle, men er en patientkategori for sig, som kræver speciel kunnen og viden.

Et specielt område er lægemiddelbehandlingen, for så sidder du atter der med en medicinliste på størrelse med en bedre smørrebrødsseddel! Hvad skal seponeres, hvad skal tilføjes, hvad skal fortsættes, er dosis korrekt? Spørgsmålene er mange, de evidensbasserede svar er få og mangelfulde.

På kurset vil vi undervise i:
• 
generel geriatri med fokus bl.a. på akutte tilstande og fald samt hvad man kan gøre før og efter indlæggelse af den ældre patient
• 
gerontofarmakologi
• 
medicingennemgang
• 
korte nedslag på div. fokusområder (obstipation, smerter, KOL, diabetes osv.)


Dette kursus er godkendt som systematisk efteruddannelse.  

I henhold til vejledningen om tilskudsberettiget efteruddannelse skal kurset evalueres med udgangspunkt i et evalueringsskema udarbejdet af Fonden for Almen Praksis.

Evalueringsskemaet udsendes elektronisk til deltagerne og kursuslederen, når kurset er afsluttet.

Såfremt deltagerne er medlem af PLO, vil læringsskemaet være tilgængeligt i logbogen.

Sundhedsstyrelsen vil derfor videregive dit navn og mailadresse til efteruddannelsessekretariatet.

Der vil derfor laves deltagerregistreringer.

Ansøgere som udtages til stikprøvekontrol ved ansøgning om refusion, skal kunne dokumentere at de har deltaget i hele kurset."

Undervisere
Kursusleder: Jens-Ulrik Rosholm, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Geriatrisk Afdeling Odense Universitetshospital
Lene Ørskov Reuther, overlæge, klinisk lektor, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

KOL, astma og allergisk betingede luftvejslidelser

Spændende kursusdag med fokus på luftvejene fra vugge til grav.
Der tages udgangspunkt i cases inden for udvalgte aldersgrupper med diskussion af diagnoser og differentialdiagnoser samt gennemgang af udredning og behandlingsmuligheder.

Hvordan opnås sygdomskontrol, hvor har inhalationssteroider en plads – aldersgrupper og patientkategorier, er der forskel på inhalerede steroider, hvem skal allergiudredes, skal alle astmapatienter have foretaget en spirometrimåling i almen praksis?

Undervisere
Kursusleder: Peter Stokvad, speciallæge i almen medicin, HD(O), PKO Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og medicinkoordinator Region Midtjylland
Anders Løkke Ottesen, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling B, Aarhus Universitetshospital
Lone Agertoft, overlæge/lektor, H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital

Gynækologi i almen praksis

Igennem kvinders livscyklus opstår der ofte gynækologiske problemstillinger som håndteres i almen praksis. På dette kursus belyses nedenstående spørgsmål:
Hormonal kontraception: De mange former for hormonal kontraception kan virke overvældende. Hvilke metoder skal man anbefale til kvinder i forskellige perioder af deres liv? Skal vi være nervøse ved at ordinere p-piller – og mere nervøse ved nogle typer end ved andre?

Polycystisk ovariesyndrom: Ca. 10 % af danske kvinder har polycystisk ovariesyndrom (PCOS). Hvem af dem kan have glæde af medicinsk behandling, og hvorledes behandler man?

Blødningsforstyrrelser: Mange kvinder oplever blødningsforstyrrelser på et eller andet tidspunkt i deres liv. De fleste kan behandles medicinsk – men hvilken medicin skal bruges hvornår?
Hormonbehandling: Er hormonbehandling efter overgangsalderen på vej ind i varmen igen? Hvem skal behandles, hvordan og hvor længe?

Fertilitetsbehandling: Hvordan vejleder den praktiserende læge kvinder - single eller i fast parforhold – om fertilitetsbehandling i forhold til muligheder, regler og forventninger?

Undervisere
Kursusleder: Betina Kornblit, praktiserende læge, speciallæge i almen medicin, Roskilde
Kresten Rubeck Petersen, overlæge dr.med., Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital
Pernille Ravn, overlæge, dr.med., Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Generelt om IRF’s kurser

Formål
Formålet med IRF’s kurser er at bidrage til implementeringen af rationel farmakoterapi. De terapeutiske emner gennemgås med udgangspunkt i relevante farmakoterapeutiske problemstillinger i almen praksis. Det kan være generelle problemstillinger, der fylder meget i almen praksis, områder, hvor der er over- eller underbehandling, eller hvor der er et stort forbrug af uhensigtsmæssige præparater vurderet ud fra effekt, bivirkninger og pris.

Målgruppe
Den primære målgruppe er praktiserende læger og yngre læger under uddannelse til speciallæger i almen medicin. Andre læger med ønske eller behov for at lære mere om rationel farmakoterapi er også velkomne. Læger og øvrige sundhedsprofessionelle ansat i lægemiddelindustrien kan uden undtagelse ikke deltage i IRFs kurser.

Undervisningen tager udgangspunkt i en kombination af oplæg og gennemgang af sygehistorier med relevante kliniske og farmakoterapeutiske problemstillinger fra almen praksis.

Kursusmateriale
Kursusprogram, deltagerliste samt materiale gøres elektronisk tilgængeligt på kursusadministrators hjemmeside forud for kurset. Der er således mulighed for selv at medbringe print af disse på kurset. Der udleveres ikke noteprint af præsentationerne på kurserne.

Kursustilmelding og betaling
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) håndterer kursusadministration for IRF, og tilmelding og betaling foregår via deres hjemmeside (LINK: https://www.evaluer.dk/NLI_courses.asp?RegionID= 4&CT=2052&CGR=9).

Find link til tilmelding på www.irf.dk (LINK: https://www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi/kurser). under Kurser.
Praktiske spørgsmål vedrørende kurserne rettes ligeledes til CAMES.

Update-kurser 2018
IRF vil igen i 2018 udbyde det populære Update-kursus målrettet erfarne almen praktiserende læger. I 2018 vil fokus være psykiatri i almen praksis. Kurset vil blandt andet give svar på, hvilke behandlinger du som almen mediciner selv kan initiere og hvordan, hvilke behandlinger der hører hjemme i speciallægeregi, og hvordan man håndterer patienter, hvis behandling påbegyndes hos speciallæge for efterfølgende at overgå til opfølgning i almen praksis?

Kurset forventes udbudt i hver region og vil blive afholdt i november og december 2018. Tilmelding vil blive annonceret i et nyhedsbrev fra IRF i foråret 2018.

IRF har fokus på smertebehandling
Omkring 20% af den voksne befolkning oplever i større eller mindre grad kroniske smerter, og det påvirker både livskvalitet og arbejds- og funktionsevne. I de seneste år er der igangsat initiativer med det formål at forbedre indsatsen for mennesker med smerter.

Danmark har et markant højere forbrug af opioider end andre nordiske lande, i 2013 indløste knap 485.000 personer en recept på opioider. Derfor har Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen valgt at gøre en særlig indsats på smerteområdet rettet mod læger i almen praksis som del af.

Sundhedsstyrelsens samlede indsats i forhold til smertebehandling. Det skyldes dels en faglig bekymring over, at forbruget af opioider lå så højt, og dels at der i de kliniske miljøer blev efterspurgt faglig vejledning om, hvad der er den mest hensigtsmæssige smertebehandling.

Målet med indsatsen er at skabe en større opmærksomhed på smertebehandling og sikre, at patienterne får en hensigtsmæssig og helhedsorienteret udredning og behandling af smerter.

Læs om Sundhedsstyrelsens samlede indsats på www.irf.dk.

Pris
Praktiserende læger og speciallæger: 2.500 kr.
På kurserne er der 15 gratis pladser til læger i hoveduddannelsesstillinger i almen medicin. Som hovedudddannelseslæge i almen medicin kan man maksimalt tilmelde sig 1 gratis kursus per år. De gratis kursuspladser fordeles efter ’først til mølle-princippet’. Såfremt man som læge i hoveduddannelsesstilling ikke får tildelt gratis plads, er der mulighed for at deltage som fuldt betalende.

Fortrydelsesret og afbud
Tilmelding er bindende, og kurserne kan ikke byttes eller ovedrages til andre. I henhold til Lov om forbrugeraftaler er der 14 dages fortrydelsesret fra tilmeldingsdatoen. Der udsendes opkrævning af gebyr til pågældende kursus umiddelbart efter tilmelding, og deltagelse er først sikret efter indbetaling af kursusgebyr.

Der ydes ikke tilbagebetaling på kurser, hvor der ved indbetalingstidspunktet er mindre end 14 dage til kursets afholdelse. Skulle et kursus mod forventning blive aflyst, ydes der fuld refusion af det opkrævede kursusgebyr.

IRF nyhedsbrev
Husk at du kan tilmelde dig IRF’s elektroniske nyhedsbrev på www.irf.dk, hvor vi informerer om nye præparatanmeldelser og møder som afholdes.

Om IRF
Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen arbejder for at fremme rationel brug af lægemidler – både valget mellem lægemidler, og når et fravalg er det bedste valg.

Vi sigter på at fremme brug af de lægemidler, der har størst effekt, har færrest og mindst alvorlige bivirkninger og har den laveste pris.
IRF leverer rådgivning og information målrettet læger i almen praksis. Vi baserer vores arbejde på den bedst tilgængelige evidens med en transparent og dokumenteret tilgang.

Vi samarbejder med andre aktører på lægemiddelområdet, blandt andet regionernes lægemiddelkonsulenter og de kliniske farmakologiske afdelinger.
IRF er en del af enheden evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen og varetager også generelle lægemiddelrelaterede opgaver i Sundhedsstyrelsen.

Foruden afholdelse af kurser og udgivelse af Månedsbladet Rationel Farmakoterapi, anmelder IRF nye lægemidler med relevans for almen praksis, udarbejder den nationale rekommandationsliste, udgiver nyhedsbreve, og arrangerer møder med samarbejdspartnere og det årlige offentlige Stormøde, hvor et relevant emne bliver debatteret.

Følg med på www.irf.dk.

Redaktør