IRF-Kurser

​Det er muligt for deltagere på IRF-kurserne at søge tilskud fra PLO's Efteruddannelsesfond. Du kan finde mere information via dette ​link

Under hvert kursus nedenfor, vil du finde et aktivitetsnummer for det pågældende kursus. Dette nummer skal du bruge, hvis du ønsker at søge tilskud fra Efteruddannelsesfonden.

Smertebehandling

Patienten med langvarige eller kroniske smerter kan være en udfordring for enhver læge. Hvad gør man med patienter, der ikke lindres, uanset hvad man gør?
På dette kursus vil vi kort gennemgå smertefysiologi og behandlingsprincipper, men hovedvægten vil være på konkrete behandlingsmuligheder i praksis.

Farmakologisk vil deltagerne blive rustet til at afprøve sekundære analgetika og håndtere opioidbehandling efter de anbefalinger, der foreligger. Kursets indhold og anbefalinger respekterer de rammer, den praktiserende læge arbejder inden for. Psykosociale interventioner vil også kort blive omtalt på kurset.

Undervisere
Kursusleder: Gitte Krogh Madsen, praktiserede læge, speciallæge i almen medicin, konsulent Lægemiddelenheden, Region Sjælland.

Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital.

13. maj 2019
Scandic Sydhavnen, København

14. juni 2019
Scandic Esbjerg

13. september 2019
Scandic Aarhus Vest

27. september 2018
Scandic Odense


Endokrinologi – diabetes, thyroideasygdomme og osteoporose

Diabetes, thyroideasygdomme og osteoporose er alle hyppigt forekommende kliniske problemstillinger, der kan give anledning til mange overvejelser ved udredning, kontrol og behandling i almen praksis.

Nye præparatgrupper kommer til, og udvalget kan synes uoverskueligt. Hvilke lægemidler er første- og andetvalg i primærsektoren? Hvad er målet med behandlingen? Hvornår skal vi henvise til videre behandling på sygehuset? Bliv opdateret og få afklaret dine spørgsmål om fordele og ulemper ved anvendelse af de forskellige lægemidler. Undervisningen er en blanding af casebaseret og katedral undervisning, men med god plads til spørgsmål og erfaringsudveksling.

Undervisere
Kursusleder: Jette Kolding Kristensen, praktiserende læge, professor, ph.d., Center for forskning og uddannelse i Almen Medicin, og Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Torben Harsløf, afdelingslæge, ph.d., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Birte Nygaard, overlæge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital.

14. marts 2019
Scandic Palace, København

 
29. marts 2019
Scandic Aarhus Vest
 

1. oktober 2019
Scandic Odense
 
24. oktober 2019
Scandic Aalborg Øst
 


Geriatri og medicingennemgang i almen praksis

Der bliver flere og flere ældre, hvor al erfaring viser, at ældre ikke blot er voksne, der er blevet gamle, men er en patientkategori for sig, som kræver speciel kunnen og viden.

Et specielt område er lægemiddelbehandlingen, hvor man igen sidder med en medicinliste på størrelse med en bedre smørrebrødsseddel! Hvad skal seponeres, hvad skal tilføjes, hvad skal fortsættes, og er dosis korrekt? Spørgsmålene er mange, de evidensbasserede svar er få og mangelfulde.

På kurset vil vi undervise i:

  • Generel geriatri med fokus bl.a. på akutte tilstande og fald samt hvad man kan gøre før og efter indlæggelse af den ældre patient
  • Gerontofarmakologi
  • Medicingennemgang
  • Korte nedslag på div. fokusområder (obstipation, smerter, KOL, diabetes osv.)

Undervisere
Kursusleder: Jens-Ulrik Rosholm, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital.


Lene Ørskov Reuther, overlæge, klin. lektor, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

28. maj 2019
Scandic Palace, København
 

29. oktober 2019
Scandic Horsens
 


KOL, astma og allergisk betingede luftvejslidelser

Spændende kursusdag med fokus på luftvejene fra vugge til grav.

Der tages udgangspunkt i cases inden for udvalgte aldersgrupper med diskussion af diagnoser og differentialdiagnoser samt gennemgang af udredning og behandlingsmuligheder.

  • Hvordan opnås sygdomskontrol?
  • Hvor har inhalationssteroider en plads – aldersgrupper og patientkategorier, er der forskel på inhalerede steroider?
  • Hvem skal allergiudredes?
  • Skal alle astmapatienter have foretaget en spirometrimåling i almen praksis?

Undervisere
Kursusleder: Peter Stokvad, speciallæge i almen medicin, HD(O), PKO Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og medicinkoordinator, Region Midt
Anders.

Løkke Ottesen, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling B, Aarhus Universitetshospital.

Lone Agertoft, overlæge/lektor, H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital

9. maj 2019
Scandic Palace, København
 

29. maj 2019
Scandic Odense
 

10. oktober 2019
Scandic Silkeborg
 


Psykiatri gennem livet i almen praksis

Psykiatri fylder i almen praksis og med lange ventetider hos speciallæger i psykiatri og afviste henvisninger. Hertil kommer afsluttede patienter fra specialpsykiatrien som sendes tilbage til almen praksis til fortsat behandling med psykofarmaka.

På kurset vil vi lave en gennemgang af hyppigste psykiatriske lidelser hos børn og unge og gennemgå hvem der skal henvises og hvad skal der stå i henvisningerne. Derudover kommer kurset omkring hvordan vi bedst samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt hvordan den praktiserende læge støtter forældre og børn med psykiatriske lidelser med viden om psykofarmaka til børn.

Herefter vil kurset lave en gennemgang af voksen- og ældrepsykiatri med særlig fokus på behandling af depression og angst og herunder hvornår skal vi behandle med medicin og hvilken?

Kursets overordnede formål er at udstyre kursusdeltagerene med redskaber til at strukturere behandling af psykiatriske lidelser i almen praksis. Der vil kurset igennem være fokus på udredning, henvisning samt opfølgning på brug af psykofarma- herunder opstart og udtrapning. Samtaleterapi vil ikke blive gennemgået på dette kursus. 

Undervisere
Betina Overgaard Kornblit

Elisabeth Zambach

Birgitte Norrie

AFLYST 22. november 2019
Scandic Sydhavnen

AFLYST 25. november 2019
Scandic Odensen

AFLYST 2. december 2019
Scandic Århus Vest


Hovedpine 1∙2∙3 - Diagnosticering, behandling og forebyggelse

Der findes mere end 200 forskellige hovedpinediagnoser. Det er alfa omega at få stillet den korrekte diagnose for at kunne give den optimale behandling. Nationalt Videnscenter for Hovedpine har udviklet diagnostisk værktøj, som vi kalder Hovedpine 1·2·3, som gennemgår trinene i diagnose, behandling og forebyggelse af hovedpine, som sikrer det gode patientforløb.
Hovedpine 1·2·3 tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Kurset vil give dig redskaber til bedre og mere systematisk at styrke behandlingen af patienter med hovedpine. Undervisningen vil være case-baseret

Undervisere
Faisal Mohammad Amin, Læge, Neurologisk Klinik Rigshospitalet

Henrik Winther Schytz, Overlæge, Neurologisk Klinik Rigshospitalet

Agneta Henriette Snoer, Læge, Neurologisk Klinik Rigshospitalet

Jakob Møller Hansen, Læge, Leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Sonja Antic, Overlæge, Smerte- og Hovedpineklinikken, Aarhus Universitetshospital

1. oktober 2019
Scandic Glostrup

AFLYST 28. oktober 2019
Scandic Aalborg Øst

29. oktober 2019
Scandic Aarhus Vest

AFLYST 19. november 2019
Scandic Ringsted

AFLYST 20. november 2019
Scandic Kolding


Generelt om IRF’s kurser

Formål

Formålet med IRF´s kurser er at bidrage til implementeringen af rationel farmakoterapi. De terapeutiske emner gennemgås med udgangspunkt i relevante farmakoterapeutiske problemstillinger i almen praksis. Det kan være generelle problemstillinger, der fylder meget i almen praksis, områder hvor der er over- eller underbehandling, eller hvor der er et stort forbrug af uhensigtsmæssige præparater vurderet ud fra effekt, bivirkninger og pris.

Målgruppe

Den primære målgruppe er praktiserende læger og yngre hoveduddannelseslæger under uddannelse til speciallæger i almen medicin. Andre læger med ønske eller behov for at lære mere om rationel farmakoterapi er også velkomne.
Undervisningen tager udgangspunkt i en kombination af oplæg og gennemgang af sygehistorier med relevante kliniske og farmakoterapeutiske problemstillinger fra almen praksis.

Kursusmateriale

Kursusprogram, deltagerliste samt materiale gøres elektronisk tilgængeligt på kursusadministrators hjemmeside forud for kurset. Der er således mulighed for selv at medbringe print af disse på kurset. Der udleveres ikke noteprint af præsentationerne på kurserne.

Kursustilmelding og betaling

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) håndterer kursusadministration for IRF og tilmelding og betaling foregår via hjemmesiden: https://www.evaluer.dk/NLI_courses.asp?RegionID= 4&CT=2052&CGR=9

Praktiske spørgsmål vedrørende kurserne rettes ligeledes til CAMES.


Om IRF

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen arbejder for at fremme rationel brug af lægemidler – både valget mellem lægemidler, og når et fravalg er det bedste valg.

Vi sigter på at fremme brug af de lægemidler, der har størst effekt, har færrest og mindst alvorlige bivirkninger og har den laveste pris.
IRF leverer rådgivning og information målrettet læger i almen praksis. Vi baserer vores arbejde på den bedst tilgængelige evidens med en transparent og dokumenteret tilgang.

Vi samarbejder med andre aktører på lægemiddelområdet, blandt andet regionernes lægemiddelkonsulenter og de kliniske farmakologiske afdelinger.
IRF er en del af enheden evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen og varetager også generelle lægemiddelrelaterede opgaver i Sundhedsstyrelsen.

Foruden afholdelse af kurser og udgivelse af Månedsbladet Rationel Farmakoterapi, anmelder IRF nye lægemidler med relevans for almen praksis, udarbejder den nationale rekommandationsliste, udgiver nyhedsbreve, og arrangerer møder med samarbejdspartnere og det årlige offentlige Stormøde, hvor et relevant emne bliver debatteret.

Følg med på www.irf.dk.

Pris

Praktiserende læger og speciallæger 2.500 kr.

På kurserne er der 15 gratis pladser for læger i hoveduddannelsesstillinger i almen medicin. Som hoveduddannelseslæge i almen medicin kan man maksimalt tilmelde sig 1 gratis kursus per år. De gratis kursuspladser fordeles efter ’først til mølle’ princippet. Såfremt man som læge i hoveduddannelsesstilling ikke får tildelt gratis plads, er der mulighed for at deltage som fuldt betalende. 

Fortrydelsesret og afbud

Tilmelding er bindende og kurserne kan ikke byttes eller ovedrages til andre. I henhold til lov om forbrugeraftaler er der 14 dages fortrydelsesret fra tilmeldingsdatoen. Der udsendes opkrævning af gebyr til pågældende kursus umiddelbart efter tilmelding, deltagelse er først sikret efter indbetaling af kursusgebyr. Der ydes ikke tilbagebetaling på kurser, hvor der ved indbetalingstidspunktet er mindre end 14 dage til kursets afholdelse. Skulle et kursus mod forventning blive aflyst, ydes der fuld refusion af det opkrævede kursusgebyr.

IRF nyhedsbrev

Husk at du kan tilmelde dig IRF’s elektroniske nyhedsbrev på www.irf.dk, hvor vi informerer om nye præparatanmeldelser og møder som afholdes.

Redaktør