​​

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse - SOL 2

​SOL 2 (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse) er et 3-dages internatkursus. 

Kurset er obligatorisk for læger i hoveduddannelsen, og deltagelse i hele kurset er en forudsætning for at få kurset godkendt. SOL 2 erstatter det tidligere LAS III, det vil sige, hvis du har gennemført LAS III, skal du ikke gennemføre SOL 2. 

En vigtig del af SOL 2 er at inddrage dine konkrete erfaringer som kommende speciallæge. Forud for kurset får du tilsendt en opgave, som skal løses inden kursets start. 

Formål

Kursets formål er at give kursisten viden om politiske, økonomiske og organisatoriske problemstillinger indenfor sundhedsområdet både på nationalt og internationalt niveau samt i forhold til EU.

Baggrund

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse (SOL) kurserne gennemføres i henhold til § 10 i Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger nr. 1257 af 25. oktober 2007. SOL 1, SOL 2 og SOL 3 gennemføres i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse (april 2011). Se mere via dette link.


Kursusrækken omfatter emnerne ledelse, organisation og samarbejde i sundhedsvæsenet set i et samfundsmæssigt perspektiv, samt de perspektiver dette har for udøvelse af den professionelle rolle som speciallæge i daglig praksis.

SOL 2 afholdes af Sundhedsstyrelsen og omhandler sundhedsøkonomiske, politiske, organisatoriske, administrative og ledelsesmæssige forhold omkring de centrale og internationale sundhedsmyndigheder. Kursusmodulerne SOL 1 og SOL 3 gennemføres regionalt og har et decentralt perspektiv.

Administrationen af SOL 2-kurserne varetages af CAMES. 

Læringsmål

SOL 2 skal bidrage til at kommende læger i deres speciallægeuddannelse opnår viden inden for sundhedspolitiske, sundhedsøkonomiske og organisatoriske forhold på nationalt og internationalt niveau. 

Kursisten skal efter kurset 
 1. have viden om væsentlige nationale interessenter på sundhedsområdet samt deres rolle. Lægen skal ud fra denne viden kunne diskutere forskellige aktørers interesse i aktuelle sundhedspolitiske temaer. 
 2. have viden om politiske -, organisatoriske - og økonomiske vilkår og styringsmekanismer i det danske sundhedsvæsen. Lægen skal ud fra denne viden kunne diskutere forskellige økonomiske vilkår og styringsmekanismers indflydelse på patientforløb og på organisering af arbejdet i sundhedsvæsenet. 
 3. kunne redegøre for grundlæggende forhold i monitorering af sundhedsvæsenet, herunder Sundhedsstyrelsens registre, og anvende denne viden på udvalgte problemstillinger (cases) fra lægens daglige arbejde. 
 4. have viden om love og regler, der er af betydning for vedkommendes virke indenfor sundhedsvæsenet og kunne anvende denne viden i udvalgte problemstillinger (cases) fra lægens daglige arbejde. Hovedvægten lægges på problemstillinger på centralt niveau. 
 5. have viden om det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på nationalt niveau samt internationalt samarbejde herunder relationer til øvrige nordiske lande, til EU og til andre sundhedsvæsener. Lægen skal kunne anvende denne viden på udvalgte problemstillinger. 

Indhold på kurset

SOL 2 inkluderer følgende emneområder:
 • Sundhed og politikdannelse
 • Sundhed og medier
 • Sundhed, dokumentation og økonomi
 • Lovgrundlag for og planlægning af sundhedsområdet
 • Ledelse og samarbejde
 • Sundhed i globalt perspektiv

Varighed

SOL 2 er et 3 dages internatkursus, som finder sted i København. 

Kurset starter 1. dag kl. 10.00 og slutter 3. dag kl. 12.45.

Læs mere

Du kan læse om kurset og tilmelde dig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


Redaktør