​​

Specialespecifikt forskningstræningsforløb for anæstesiologer

​Forskningstræningsmodulet består at i alt 20 kursusdage fordelt på den 4-årige uddannelse. De 10 dage er reserveret til at arbejde med eget projekt, de øvrige 10 dage fordelt på forskellige kurser i forskningsmetode. Formålet med dette projekt er at undersøge virkningen af at hjemtage grundmodulet for anæstesiologer i speciallægeuddannelse som specialespecifikt kursus, målt på kursisternes videnskabelige kompetencer og selvvurderet tilfredshed med egen læring.

Form og indhold

Obligatorisk forskningstræning for læger i hoveduddannelse blev indført af sundhedsstyrelsen i 2004 (Sundhedsstyrelsen, 2005).

Forskningstræningsmodulet opstod fra tanken om at ”en speciallæge bør besidde kompetence til at opsøge og kritisk vurdere forskningsresultater inden for eget speciales videns- og færdighedsfelt, specielt med henblik på forskningsresultaternes kliniske anvendelse”.

Det obligatoriske forskningstræningsmodul i speciallægeuddannelsen skal ses som et bidrag til at sikre de kommende speciallægers deltagelse i specialets faglige udvikling, samt at opgavevaretagelsen i sundhedsvæsenet sker med reference til evidensbaseret viden på området. 

Forskningstræningsmodulets primære opgave er at sikre, at alle læger kan anvende forskning på basalt niveau, og at flest muligt motiveres til at fortsætte forskningen efter forskningstræningen. 

Forskningstræningselementet indgår som en del af hoveduddannelsen og består af en teoretisk del og en projektdel med rammen i alt 20 kursusdage fordelt på den 4-årige uddannelse. De 10 dage er reserveret til at arbejde med eget projekt, de øvrige 10 dage fordelt på forskellige kurser i forskningsmetode.


Læringsmål
 • Kende forskellige former for forskning: Laboratorieforskning, dyreforsøg, eksperimentel, epidemiologi, kvalitativ, spørgeskema, klinisk forskning, det kontrollerede forsøg, sekundær forskning herunder forskellige former for reviews, sundhedsøkonomisk forskning.
 • Kende fordele og ulemper ved forskningsmetoderne.
 • Kunne diskutere og fremsætte et for anæstesiologien relevant forskningsspørgsmål.
 • Kunne foretage litteratursøgning i Pubmed, Central og Google Scholar.
 • Kunne læse en artikel kritisk ud fra checkliste.
 • Kunne diskutere forskellige artikeltyper og deres betydning for den samlede videns mængde på området.
 • Kende til principperne for implementering af forskningsresultater
 • Kende til de overordnede principper for godkendelse af forskningsprojekter.
 • Kende til de overordnede principper for og metoder til fondansøgning.
 • Meget basal statistik (mål for central tendens og variabilitet, hvad udtrykker p-værdien osv.).

Forskningsvejlederoversigt samlet.pdf

Håndbog:  Håndbog i forskningstræning 2021.pdf

Vejlederaftale: Bilag 1 - Vejlederaftale​​​

Blandet katedral undervisning, gruppearbejde og selvstændige opgaver
Indhold:

 • Introduktion af forskningsbegrebet.
 • Hvorfor forske?
 • Forskellige typer forskning – hvornår hvilken?
 • Forskningsspørgsmålet
 • Lidt om litteratursøgning inkl. øvelser (evt. en given opgave)
 • Basal statistik.
 • Principper for kritisk litteraturlæsning.
 • Øvelse i kritisk litteraturlæsning.
 • Sekundær forskning – hvordan samler man resultaterne?
 • Hvad skal implementeres og hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Godkendelse af projekter – lidt jura og regler.
 • Hvordan man kan skaffe penge.
 • Evaluering
Kursusrækken for læger i speciallægeuddannelsen i anæstesiologi ser aktuelt således ud:
3 dage           Modul 1 – Introduktion til forskningstræning 
2 dage           Modul 2 – Basal anæstesiologisk forskningslære - specialespecifikt
2 dage           Modul 3 – Valgfrit overbygningskursus (Den kliniske undersøgelse eller Det systematiske review) 
(baggrundsartikel som kan læses ifm. Modul 3)

1 dag             Præsentationsteknik
1 dag             Præsentation af eget projekt på minikonference
1 dag             Møde med vejleder efter aftale

Målgruppe

Kursister i den anæstesiologiske speciallægeuddannelse henholdsvis før og efter 01.11.2015.

Sted

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 1, 25. etage, 2730 Herlev

Tilmelding til forskningstræningskurser

ALLE kursister fra REGION Øst tilmeldes automatisk til ALLE kurser og skal altså ikke selv tilmelde sig.
OBS - Hvis du har en Ph D, bedes du kontakte kursusadministrator på CAMES, OG Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse), med henblik på at få godkendt forskningstræningsforløbet i Logbog.net.

Kontakt kursusadministrator - mail: steffen.kamp.joergensen@regionh.dk 

Hvis ikke andet er oplyst, afholdes kurset på CAMES, Herlev Hospital, 25.etage.

Forår 2022

 • Præsentationsteknik: 16. marts 2022 (NOV2018)
 • Præsentation (fremlæggelse): 8. april 2022 (NOV2018)
 • Modul 1: 27.-29. april 2022 (MAJ+NOV2021)​

Efterår 2022

 • Præsentationsteknik: 14. september 2022 (MAJ2019)
 • Præsentation (fremlæggelse): 25. oktober 2022 (MAJ2019)

Forår 2023

 • Præsentationsteknik: 2. marts 2023 (NOV2019)
 • Præsentation (fremlæggelse): 13. april 2023 (NOV2019)
 • Modul 1: April 2023 - datoer tilgår (MAJ+NOV2022)​

Kontakt 

Spørgsmål omkring indhold og tilmelding til:

Formand for styregruppen, Ann Møller, ann.moeller@regionh.dk

Kursusadministrator Steffen Kamp, steffen.kamp.joergensen@regionh.dk, telefon 38689384​

Redaktør