Patientkommunikation

Formålet er, at basislægerne opnår kompetencer indenfor rollerne kommunikator, sundhedsfremmer og professionel, samt bliver i stand til at agere i dagligdagen på en hospitalsafdeling og i almen praksis indenfor lovens rammer. 

​Læringsmål

"Et centralt formål med den kliniske basisuddannelse er, at den skal fungere som en læringsramme for den nyuddannedes læges overgang fra den universitære uddannelse til det kliniske arbejde, med alt hvad det indbefatter af såvel medicinsk ekspertise som kommunikative og professionelle kompetencer mv." (Målbeskrivelse, SST, 2017, s.5)

Målbeskrivelsen er bygget op om de 7 lægeroller, hvor under der er udpeget en række kompetencer som KBU-lægen skal tilegne sig, herunder i hvilke sammenhænge. Lægerollerne kommunikator, sundhedsfremmer, samarbejder og professionel indgår i dette kursus.

Kurset "Patientkommunikation" dækker dele af følgende kompetencemål:

3. Gennemføre konsultation selvstændigt
4. Følge op på plan for indlagt patient (konsultation / stuegang)
6. Sikre sammenhæng i patientbehandling, patientforløb, overgange
13. Kommunikere og samarbejde med kolleger og andre samarbejdspartnere
14. Undervise sundhedsprofessionelle
9. Forberede og varetage intrahospital transport dækkes på akut-kursus i første del af KBU.

Ovenstående indbefatter kompetencer til at:

  • Styre og strukturere variationer af den professionelle samtale.
  • I samarbejde med patient og kollegaer at planlægge behandling og opfølgning.
  • Afdække forhold i patientens aktuelle livs- og sygdomssituation og andre helbredsmæssige forhold, som kan have betydning for prognose- og behandlingsmuligheder.
  • Udvise forståelse og accept af patienter med særlige kommunikative eller psykosociale behov.
  • Tilpasse sin kommunikation og sikre sig at patienten har forstået plan og muligheder.
  • Fremlægge kliniske problemstillinger og patientcases klart og præcist.
  • Erkende grænser for egen formåen.

Som en del af at kunne opnå ovenstående kompetencer, anses det for væsentligt at inddrage lovgivningen på området samt nogle af de etiske problemstillinger, som følger i kølvandet på det at indgå i kommunikationssituationer med patienter, pårørende og kolleger.  Desuden på et mere overordnet plan at forholde sig til psykologiske, sociologiske og filosofiske elementer i kommunikation.

​Form og Indhold

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, interaktive diskussioner og øvelser f.eks. rollespil. En stor del af aktiviteterne tager udgangspunkt i kursisternes egne oplevelser og erfaringer. Til dette formål skal kursisterne 10 hverdage forud for kursusstart indsende en case omhandlende en patient- /pårørendesamtale, som kursisten har fundet særligt udfordrende og derfor gerne vil modtage en form for supervision på. Det kan f.eks. omhandle de alvorlige beskeder, eksistentielle samtaler, etiske dilemmaer, konflikt/vrede eller motiverende/sundhedsfremmende samtaler.

Undervisningen varetages af en læge og en psykolog​

Målgruppe

Obligatorisk 3-dages kursus for basislæger i RegionH, placeret i 2.anden del af KBU-forløbet.​

Sted

Rigshospitalet, Hammershusgade 11, st., 2100 København Ø.​

Pris

Kurset er obligatorisk​ og er gratis for læger i KBU ansættelse.

Tilmelding

Du skal på kursus i ”Patientkommunikation”. Det specifikke kursus, som du tilmelder dig, bør ligge indenfor de første tre måneder af anden halvdel af dit KBU-forløb.
Du skal tilmelde dig kurset ved at klikke her (Kursusportalen)

Særlige forhold

Der er udarbejdet et kursushæfte til undervisningen, som det forventes, at kursisten har orienteret sig i. For at bestå kurset, skal du deltage aktivt samt have indsendt en case senest 10 hverdage før kursusstart. 

Velkomstbrev, kursushæfte samt case-skabelon kan hentes på Kursusportalen.​

Kontakt

Kursusadministrator: Ann Petersen, 2144 9960, ann.petersen.01@regionh.dk

Kursusansvarlig: Camilla Thamdrup, 3866 4634/51446286, camilla.thamdrup@regionh.dk


Redaktør