2. semester kandidat - Konceptet "Patienter som undervisere"

​’Patienter som undervisere’ er et koncept med høj grad af patientinddragelse, hvor patienter med kroniske sygdomme; KOL, hjerte, diabetes, lænde-ryg, gigt samt pårørende til patienter med demens rekrutteres og kvalificeres til at deltage i undervisningen af studerende og sundhedsprofessionelle i sundheds-uddannelserne i Region Hovedstaden. Patienter/pårørende deler deres erfaringer og tilfører således undervisningen unik førstehåndsviden om, hvordan det er at leve med en kronisk sygdom/være pårørende til et menneske/person med demens. 

Læringsmål

  • At kursisten kan identificere og reflektere over respektfuld inddragelse af patient og pårørende i planlægning af undersøgelse, pleje og behandling
  •  At kursisten opnår en forståelse for vigtigheden af relationen mellem patient – pårørende – sundhedspersonale
  • At kursisten kan identificere og reflektere over de etiske aspekter i kommunikationen med den enkelte patient og pårørende
  • At kursisten får en dybere indsigt i, hvad det vil sige at være kronisk syg/pårørende til en patient med demenssygdom

Form og indhold

Patienter med kroniske sygdomme og pårørende til demensramte deltager i undervisningen på sundhedsuddannelserne ved at gøre brug af deres erfaringsbaserede viden. Denne viden kan anskues som et supplement til den teoretisk funderede undervisning, som allerede finder sted på uddannelserne.

Kursisterne er inddelt i mindre grupper og møder 1-2 patienter/pårørende med forskellige erfaringer. Undervisningen varer typisk 2 x 45 min. Indledningsvis introducerer patienterne/de pårørende sig selv og fortæller om deres erfaringer med at leve med en kronisk sygdom/ hvordan det er at være pårørende til et menneske med demenssygdom. Fortællingerne er strukturerede, således at de tager udgangspunkt i nogle temaer, som er særlige vigtige for patienten/den pårørende. Det vil sige, at undervisningen i varierende omfang vil omhandle fysiske, psykiske, sociale eller praktiske temaer afhængig af, hvilke konkrete erfaringer den enkelte patient/pårørende har gjort sig. Undervisningsformen er primært dialogbaseret.
Patienterne deltager ligeledes i samtaletræning for medicinstuderende.

 Kursusdagen varer 6 timer, hvoraf patienterne indgår i 2 timer. De studerende træner informationssamtale med patienterne. Samtalerne baseres på cases, som tager udgangspunkt i patienternes sygehistorier. Efterfølgende modtager de studerende feedback på samtalerne fra patienterne. Hver samtale foregår mellem én studerende og én patient. Patienterne fortæller ligeledes om egne erfaringer med kommunikation med læger. Denne seance foregår i plenum og er primært dialogbaseret. Klik her for nærmere info

Målgruppe

Præ- og postgraduate sundhedsuddannelser i Region Hovedstaden, f.eks. medicinstudiet, social- og sundhedsassistentuddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og efteruddannelser for sygeplejersker samt tværprofessionelle efteruddannelsesforløb

Sted

Sundhedsuddannelserne og uddannelsessektioner i Region Hovedstaden og Center for CHRU 

Pris

Tilmelding

Undervisningen aftales individuelt med det enkelte uddannelsessted. Samtaletræningen for medicinstuderende er obligatorisk og foregår i CAMES

Særlige forhold

Patienter/pårørende rekrutteres og kvalificeres systematisk og målrettet til det enkelte modul/kursus.
Undervisningen indgår i uddannelsesstedernes eksisterende moduler/kurser, som kan relateres tematisk til deltagelse af patienter og pårørende.
I samarbejde med det enkelte uddannelsessted udarbejdes en individuel kursusbeskrivelse eller et arbejdshæfte af CAMES.
Uddannelsesstedet uploader kursusbeskrivelsen/arbejdshæftet til kursisterne minimum 2 uger før undervisningens start. Det forventes, at kursisterne har læst materialet

Kontakt

Kursusadministrator: Neel Palm Steffen, 2145 0277, lise.neel.palm.steffen@regionh.dk

Kursusleder: Judit Vibe Madsen, 2977 9458, judit.vibe.madsen@regionh.dk

Kursusleder: Anne Marie Rieffestahl, 5142 6281, anne.marie.rieffestahl@regionh.dk


Redaktør