2. semester kandidat - Tværprofessionel kommunikation og samarbejde

​Fællesundervisning for medicin- og sygeplejestuderende

Udbytte og Læringsmål

Formålet er at medicinstuderende og sygeplejestuderende i løbet af deres uddannelse stifter bekendtskab med hinandens fag- og kompetenceområder. De studerende skal møde hinanden og de skal lære om og af og med hinanden og få øje på, at de har en fælles opgave; patienten.

Viden om:

  • Eget og den anden faggruppes uddannelse, fag- og kompetenceområde, samt fælles snitflader

Færdigheder:

  • Kan anvende kommunikationsmodellen (henvisning) til planlægning af den tværfaglige patientsamtale.
  • Kan forklare forskelle og ligheder i egen og den anden faggruppes kompetenceområde og anvende denne viden i planlægning af en tværfaglig patientsamtale.

Kompetencer:

  • Kan, under supervision, planlægge, strukturere, udføre og evaluere en tværfaglig patientsamtale.
  • Kan etablere en relation til og indgå i et professionelt samarbejde med kollega fra anden profession
  • Kan etablere en professionel relation til patienten, hvor denne føler sig hørt og inddraget i samtalen.
  • Kan redegøre for egen og samarbejdspartnerens kompetenceområde og rolle i en tværfaglige patientsamtale.

Form og Indhold

Kurset er organiseret som Blended Learning.

50% af kurset foregår som E-læring. 50 % af kurset foregår som fremmødeundervisning.

E-læringsdelen er en forberedelse til fremmødedelen. Forventet tidsforbrug ca. 3 timer. E-læringen består af tekst og film, og den kommer omkring både teori og praksiseksempler inden for følgende 2 temaer:

  1. Uddannelse, karriererveje og arbejdsliv
  2. Den tværprofessionelle patientsamtale

Femmødedelen varer 3½ time. På denne del deltager ca. 4 medicinstuderende og 7-8 sygeplejestuderende:

Fremmødedelen har fokus på fælles refleksion, simulationstræning og evaluering. Kursisterne vil blive videofilmet og skal være indstillet på, at den filmede simulation vil blive gjort til genstand for fælles læring. 

Målgruppe

Medicinstuderende på 2. semester kandidat samt sygeplejestuderende på 11 og 12.

Sted

CAMES RH, Hammershusgade 11. st., 2100 København Ø. 

​Pris

Obligatorisk kursus som betales af SUND

Tilmelding​

Holdsætning af SUND

Undervisere

En læge og en sygeplejerske, en studentermedhjælp samt raske ældre som figuranter.

Særlige forhold

Information vedrørende holdsætning samt link til E-læring findes i kursusrummet på Absalon, og er altså kun tilgængeligt for tilmeldte kursister. 

Kontakt

Kursusadministrator:

Kursusledere for hhv. medicin- og sygeplejestuderende

Redaktør