Anæstesisygeplejersker 3-6-9-15-18 måneder

Simulationsbaseret undervisning er en del af specialuddannelsen for anæstesisygeplejersker i Østdanmark. Undervisningen er fælles for de to regioner. Den samlede uddannelse indeholder otte simulationsbaserede undervisningsdage, hvoraf de tre er indeholdt i det naturvidenskabelige teorimodul.

Læringsmål

Formålet med simulationstræning er:

  • At kursisten får mulighed for at træne konkrete procedurer og færdigheder uden risici for patienten.
  • At kursisten får mulighed for at træne håndtering af sjældent forekommende kliniske situationer.
  • At kursisten får mulighed for at udvikle sine kompetencer i forhold til det komplicerede anæstesiforløb.
  • At kursisten bliver placeret i en refleksionsramme, som understøtter kobling mellem teori og praksis.
  • At kursisten bliver fortrolig med hovedprincipperne inden for kommunikation, samarbejde og ledelse, og kan demonstrere disse i forhold til teamsamarbejde på en operationstue.​

Form og Indhold

Alle dagene indeholder både læringsmål for tekniske færdigheder og ikke-tekniske færdigheder. 

Efter 4 måneders uddannelse

​Inhalationsanæstesi:
Generel introduktion til DIMS og hvorfor simulation er vigtig i læringssammenhænge. 

Kort introduktion til redskabet N-ANTS (de ikke tekniske færdigheder).

Inhalationsanæstesi: Teoretisk oplæg på 45 min.

Demonstration på GAS man.

Tre workshops med simulationstræning.

Emnet er valgt, da mange kursister har ringe praksiserfaring i denne anæstesiform. Dette gør det yderligere vanskeligt at forstå den teoretiske undervisning i emnet i introduktionsperioden. Det tilrettelægges således, at den teoretiske undervisning kommer kort tid efter denne simulationsdag.

Efter 6 måneders uddannelse

Akut indledning:
Oplæg om redskabet N-ANTS.

Workshop øvelse "one hand in the box" for at træne elementerne i de ikke-tekniske færdigheder "out of context".

Tre simulationsseancer med debriefing (full scale).

Emnet er valgt, idet kursisterne på dette tidspunkt påbegynder selvstændigt arbejde, og skal derfor kunne håndtere akut indledning sikkert. Der er fokus både på intravenøsanæstesi og inhalationsanæstesi, og de anvendte cases afspejler de patientkategorier, som kursisterne skal kunne varetage selvstændigt på dette tidspunkt i uddannelsen.

Efter 15 måneders uddannelse

Anæstesi til børn:
Oplæg om fremstilling til børneanæstesi og nyttige håndgreb, væskebehandling og det kritiske syge barn.

Gruppearbejde om planlægning og fremstilling af anæstesi til simulationerne.

To full scale simulationer og en workshop med simulationstræning

Emnet er valgt med henblik på at træne håndtering af de specielle kliniske problemer forbundet med anæstesi til børn. I andet uddannelsesår skal kursisten gennemføre kompetencevurdering i forhold til børneanæstesi. Da muligheden for at opøve kompetencer inden for emnet er meget varieret forhold til uddannelsesstedet, anses simulationsbaseret undervisning i emnet for væsentligt.

​Efter 16 måneders uddannelse

Vanskelig luftvejshåndtering:
Gennemgang af luftvejsalgoritme.

Workshop i vanskelig luftvejsdevises.

Der bliver vist et filmklip og herefter trænes i redskabet N-ANTS for at synliggøre de enkelte kategorier i redskabet.

Tre full scale-simulationer.

Luftvejshåndteringen er en kernekompetence i faget. Sammenholdt med, at vanskelig luftvejshåndtering ofte optræder akut, og dermed er svært at træne i praksis, er dette emne særdeles relevant at inddrage som simulationsbaseret undervisning i specialuddannelsen. Der er ligeledes fokus på anæstesisygeplejerskens funktion i relation til fiberintubation.

Der er også fokus på, hvordan de ikke-tekniske færdigheder kommer i spil, når der opstår en akut situation.

Efter 17 måneders uddannelse

Kritiske hændelser:
​Sectio i generel anæstesi: 40 min. oplæg.

Workshopøvelse "passing around" for at træne elementerne i de ikke-tekniske færdigheder "out of context".

Tre full scale-simulationer.

Fokus i scenarierne: Anafylaksi, sectio i GA samt Malign hypertermi.

Det overordnede emne er patientsikkerhed i relation til opståede hændelser undervejs i anæstesiforløbet. Der er fokus på den faglige håndtering af disse hændelser og kommunikationen og samarbejdet i forløbet.

I forbindelse med kursisternes teorimodul er det lagt tre simuleringsdage ind:

Efter 10 måneders uddannelse

Hæmodynamik:

Denne dag foregår i tæt samarbejde med Uddannelse- og Udviklingsafdelingen.

45 min. oplæg om blodkomponentterapi og TEG-analyse.

Tre full scale–simulationer.

Emnet er valgt til at understøtte kursisternes læring ved at koble teori fra specialuddannelsens pensum til praksisnære situationer.

Emnerne er: Den dehydrerede patient, den hypovolume patient og den iskæmiske hjertesyge patient.

Efter 18 måneders uddannelse

Komplekse anæstesiforløb:
Det afsluttende simulationsmodul er på to dages varighed, og planlægges og afvikles i Uddannelses- og Udviklingsafdelingens regi i tæt samarbejde med DIMS. Formålet med simulationerne er at koble teori fra Specialuddannelsens pensum til praksisnære situationer med henblik på at styrke kursisternes refleksions- og vurderingsevne  samt handleberedskab i relevante og komplekse anæstesiologiske forløb.

Dag 1: Dagen foregår primært med at arbejde i grupper og forberedelse til simulation dag 2.

Emnerne, de arbejder med, er: transport, anæstesi til den adipøse patient, anæstesi til laposcopi og anæstesi til ældre.

Der bliver vist filmklip "Master and Command"  efterfulgt af en diskussion om lederskab/ følgeskab.

Dag 2: Fire full scale-simulationer i emnerne fra dagen før.​

Målgruppe

Sygeplejersker på specialuddannelsen for anæstesisygeplejersker​​​

Sted

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75, 25. etage
2730 Herlev.​

Pris

Er indeholdt i specialuddannelsen.

​Tilmelding

Deltagerne er sygeplejersker på specialuddannelsen for anæstesisygeplejersker.​​​

Kontakt​

Spørgsmål om indhold: Iben Kragh,​ iben.mariann.kragh@regionh.dk 

Spørgsmål om tilmelding: Rikke Pedersen, rikke.pedersen.06@regionh.dk

Redaktør