Perspektiver for forebyggelse

Sundhedsplejerskerne rummer nøglen til tidlig forebyggelse

Forskningen i CCC2000 viser, at der er store forebyggelsespotentialer i de eksisterende sundhedsordninger i kommunerne. På baggrund af en standardiseret metode, som blev udviklet til CCC2000, er det nu muligt at registrere små børns helbred ved sundhedsplejerskernes hjemmebesøg, på en måde som hjælper sundhedsplejerskerne til at tilrettelægge deres forebyggende indsats.

Undersøgelserne af mental udvikling og funktion i den tidlige barnealder har givet vigtig ny viden om tidlige tegn på psykiske helbredsproblemer. Denne viden indgår i et interventionsprogram under udvikling, hvor sundhedsplejersker skal formidle målrettet intervention til forældre, via uddannelse og træning i at forstå og håndtere adfærd og signaler hos spæde og småbørn.

Intervention i tiden omkring skolestart

Undersøgelserne af børn i førskolealderen tyder på at mindst hvert femte barn vil kunne have gavn af intervention før de starter skole. Dette gælder børn med vanskeligheder ved social kontakt, og problemer med at regulere opmærksomhed og aktivitet, og børn som har adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer.

En målrettet indsats overfor disse børn, baseret på den viden CCC2000 har bibragt, vil kunne øge forældres og læreres muligheder for at hjælpe børnene, og herved kunne reducere antallet af børn, som oplever faglige og sociale nederlag og mangelfuld trivsel i skoletiden.

Problematisk spiseadfærd hos 5-7 årige er forbundet med fysiske og psykiske trivselsproblemer, og CCC2000 undersøgelserne har afdækket behov for målrettet indsats overfor forstyrret spiseadfærd, vægtproblemer og helbredsangst, - en indsats som ville kunne foretages via sundhedsplejersker og praktiserende læger.

Når det gælder problematisk spisning, er perspektiverne ved intervention i tiden omkring skolestart, at risiko for udvikling af spiseforstyrrelser og overvægt reduceres. For fysiske helbredsklager uden baggrund i fysisk sygdom, vil en målrettet indsats via sundhedsplejersker og praktiserende læger kunne reducere unødvendige hospitalsindlæggelser og reducere belastning på barn, familie og samfundet som helhed.

Forebyggelse af helbredsproblemer i ungdomsårene

I tiden omkring puberteten har mere end hvert tiende barn har psykiske vanskeligheder, der forringer deres trivsel i dagligdagen og bremser en sund følelsesmæssig, social og indlæringsmæssig udvikling. CCC2000 har afdækket sårbarhedsmarkører for psykoseoplevelser, angst og depression, og resultaterne understreger et stort behov for intervention for at forhindre udvikling af psykisk sygdom i ungdomsårene.

Sammenholdt med den internationale litteratur og den viden vi allerede har i dag om forløbet af mentale helbredsproblemer i ungdomsårene, tyder CCC2000 resultaterne på, at en gruppe børn vil kunne have gavn af indsatser, der fokuserer på at øge barnets forståelse og mestring af problematiske reaktioner og adfærd.

Øjenundersøgelserne i CCC2000 har givet vigtig ny viden om risikofaktorer og biomarkører for øjets udvikling, som sammen med undersøgelserne fra 16-17 års opfølgningen forventes at kunne anvendes til forebyggelsesorienterede tiltag i befolkningen.

Samlet vil undersøgelserne i CCC2000 fra spædbarnealder til ungdomsår give vigtig ny viden, om hvordan de hyppigste psykiske og fysiske helbredsproblemer opstår og udvikler sig. Vi vil få blandt andet få viden om risikomønstre for udvikling af psykose, angst, depression, spiseforstyrrelser og funktionelle fysiske symptomer og helbredsangst.

Den viden vi opnår, vil øge forståelsen af hvordan mentale og fysiske helbredsproblemer udvikler sig, og kunne omsættes direkte til bedre behandling og bedre muligheder for forebyggelse.

Redaktør