​​​​​​​​​​​​​​

Planlagt undersøgelse og behandling i et EU eller EØS-land – refusion af udgifter

​I visse tilfælde har du mulighed for at få refunderet dine udgifter til planlagt undersøgelse og behandling i et EU-medlemsland eller i lande, der har tiltrådt EØS-aftalen. Det gælder både undersøgelse og behandling på hospital og hos praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge. Læs mere her.

OBS!
Region Hovedstaden modtager og behandler for tiden et stort antal sager, herunder en del sager af hastende karakter. Det er derfor desværre ikke muligt at behandle alle sager så hurtigt som ønsket. Du kan derfor opleve, at din sag​ vil have en længere sagsbehandlingstid end forventet.​

Komplicerede regler

Vi anbefaler, at du søger råd og vejledning hos Region Hovedstadens patientvejledere, hos Styrelsen for Patientsikkerhed eller EU-sygesikring, inden du begynder en planlagt behandling i udlandet. For kun i visse tilfælde kan du få din udgift til planlagt sygehusbehandling i et EU-medlemsland eller i lande, der har tiltrådt EØS aftalen, helt eller delvist refunderet af regionen.

Se oversigt over EU-medlemslande og lande, der har tiltrådt EØS-aftalen
Læs mere om patientvejlederne i Region Hovedstaden​

Hvilke udgifter kan der søges refusion til?

Regionen kan refundere udgifter til :

 • undersøgelse og behandling på hospital
 • almen lægehjælp
 • speciallægehjælp
 • forebyggende helbredsundersøgelser ved alment praktiserende læge til børn under den undervisningspligtige alder
 • kiropraktik
 • fysioterapi
 • fodterapi
 • psykolog
 • regionstandpleje
 • tandbehandling til visse patientgrupper
 • forebyggelse og sundhedsfremme i praksissektoren
 • høreapparatbehandling i privat regi til personer over 18 år
 • tandpleje og tandbehandling omfattet af tilskud

Hvem kan få refunderet udgifter?

Du kan få tilskud, hvis du er bosat i Danmark og er gruppe 1 eller gruppe 2-sikret.

Læs mere om sygesikringsgrupper her

Betingelser for at du kan få refusion af afholdte udgifter til planlagt behandling

Du skal selv betale behandlingen i EU/EØS- landet og efterfølgende søge om at få dine udgifter refunderet af regionen.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • der skal være tale om samme eller lignende behandling, som tilbydes i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark
 • du skal have en lægehenvisning eller lægeordination til behandlingen efter samme regler som i Danmark. Sendes sammen med ansøgningen en kopi af henvisning eller kopi af lægenotat, hvoraf det fremgår, at der er et konkret og aktuelt behov for behandlingen. Det er dog også muligt at se henvisningen på lægernes henvisningsdatabase, hvis du ikke kan fremskaffe en kopi. 
 • du skal have en kvitteret regning for behandlingen, hvoraf det fremgår, hvilken behandling, der er foretaget. En kopi af regningen sendes sammen med ansøgningen.
 • behandleren skal have samme uddannelsesmæssige kvalifikationer, som der kræves af en tilsvarende behandler i Danmark.

Forhåndsgodkendelse

For planlagt hospitalsbehandling kan en forhåndsgodkendelse være nødvendig.

Læs mere om forhåndsgodkendelse

Søg om forhåndsgodkendelse ved at følge instrukserne og ud​fyld ansøgningsskemaet

Sådan udregnes refusionen

Regionen udbetaler et beløb, der svarer til, hvad den samme behandling koster i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark (DRG-takst). Det betyder, at refusionsbeløbet kan være mindre end din faktiske udgift til behandlingen. Vær opmærksom på, du selv skal selv betale for ophold, mad, forsikring mv.

Læs mere om refusion af udgifter ved tandpleje

Sådan ansøger du om refusionsudgifter ​

Søg om refusion v​ed at følge instrukserne og udfyld ansøgningsskemaet


Følgende oplysninger indsendes til Region Hovedstaden med digital post via e-Boks. Vælg modtager: Region Hovedstaden – 09. Tilskud/Refusion for behandling i udlandet.

Er du fritaget for digital post kan du sende ansøgningsskemaet til:

Region Hovedstaden
Sekretariatet
Kongens vænge 2
3400 Hillerød

​Tlf.: 38 66 50 00 

Skriv til EU-jura i Region Hovedstaden​​

Ved ansøgning om refusion indsendes desuden følgende:

 • Kopi af sygehusjournal, der dokumenterer at patienten er dialysepatient
 • Beskrivelse af det udenlandske behandlingssted
 • Dato og tidsrum for dialysebehandlinger
 • Kopi af ansøgerens blå sygesikringskort eller særligt sundhedskort
 • Kontaktoplysninger som mailadresse, telefonnummer og postadresse
 • Specificeret og kvitteret regning samt oplysninger om Nemkonto eller lignende​

Hvis du vil klage 

Hvis du får afslag på din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller på din ansøgning om refusion, kan du klage over afslaget til Styrelsen for Patientklager.

Læs mere om klagemulighederne

Feriedialyse

Der findes muligheder for hel eller delvis dækning af udgifter til feriedialyse, hvis dialysen foretages udenfor din bopælsregion eller i et EU- og eller EØS land. Læs om reglerne her.​

​​Feriedialyse i Danmark uden for bopælsregionen

Feriedialyse følger reglerne om det frie sygehusvalg. Det betyder, at du kan få gratis dialyse i en anden region. Dog skal du selv betale for din transport, ophold og eventuel ledsager.

Du skal også selv sørge for at aftale tid på det hospital, hvor du vil i feriedialyse.

Feriedialyse uden for Danmark (det blå sygesikringskort)

Dialyse inden for rammerne af det blå sygesikringskort betyder, at patienter kan modtage dialysebehandling på et offentligt hospital i et EU-/EØS land og på de vilkår, der gælder for behandlerstatens borgere. Det vil sige, at hvis der er en egenbetaling i forbindelse med dialysen, så vil en dansk registreret dialysepatient også selv skulle afholde den udgift. Denne udgift kan ikke refunderes. 

Du skal selv sørge for at aftale tid på det hospital, hvor du vil i feriedialyse. Du skal også selv sørge for de nødvendige helbredsoplysninger, som det udenlandske hospital har brug for.

Feriedialyse efter EU-Direktivet

Ifølge EU-Direktivet i den danske lovgivning er der mulighed for at søge refusion for dine dialyseudgifter i forbindelse med midlertidigt ophold i andet EU-/EØS land.

I de tilfælde hvor dialysebehandling ikke kan tilbydes på et offentligt hospital, eller hvor et behandlingssted ikke vil acceptere afregning via det blå sygesikringskort, er der med EU-Direktivet mulighed for, at du kan søge din bopælsregion om refusion for dine udlæg til dialysebehandling.

Refusionen refunderes svarende til, hvad samme eller lignende behandling afregnes til i Danmark. Dog kan refusionen aldrig overstige de faktiske udgifter.

Feriedialyse på et krydstogtsskib

For et krydstogtskib, der sejler under EU-/EØS flag, kan du få dialysebehandling enten inden for rammerne af det blå sygesikringskort eller inden for EU-Direktivet.

For et krydstogtskib, der sejler under 3.lands flag, vil du kun kunne få dialysebehandling, hvis du går fra borde i et EU-/EØS land. I den situation vil dialysebehandling kunne tilbydes inden for rammerne af det blå sygesikringskort eller inden for EU-Direktivet.

Feriedialyse i 3. land - lande uden for EU-EØS området

Region Hovedstaden refunderer ikke udgifter til feriedialyse i lande uden for EU-/EØS landene. Denne beslutning følger af det fælles serviceniveau regionerne har anlagt for feriedialyse.

Klage og erstatning ved dialysebehandling i henhold til EU-reglerne

Behandling efter EU-reglerne (det blå sygesikringskort og EU-Direktivet) er ikke omfattet af de danske regler for klage og erstatning. Klage og erstatning sker efter behandlerstatens regler.

​Transport og transportudgifter

Du skal selv betale udgifter til transport og ophold i forbindelse med feriedialyse.

For yderligere oplysninger eller vejledning om dialysebehandling efter fritvalgsreglerne eller EU-reglerne

Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med ansøgningen, har du mulighed for at kontakte en af regionens patientvejledere. En oversigt over regionens patientvejledere finder du her:​

Se oversigt over patientvejledere i Region Hovedstaden​​​

Redaktør