Sygemelding under behandling

​Hvis du har svært ved at passe dit arbejde, mens du i behandling for sygdom, er det vigtigt at involvere din arbejdsplads. Her kan du læse om dine muligheder.

Hvis du skal sygemeldes helt eller delvist

Inden du sygemelder dig, kan det være nyttigt at tænke over, hvordan din arbejdsplads skal involveres.

Du kan på forhånd gøre dig tanker om, hvad du vil oplyse, hvordan du kontakter din arbejdsplads m.m. Måske har du ikke lyst til at fortælle, hvad du bliver behandlet for. Måske ønsker du fuld åbenhed omkring din situation. Ligegyldigt hvad må din arbejdsgiver ikke spørge dig om, hvad du fejler – kun hvilken betydning sygdommen har for dit arbejde.

Sådan fungerer en lægeerklæring

Under din sygemelding kan din arbejdsgiver bede dig om at skaffe en læge-erklæring, som din arbejdsgiver skal dække udgifterne til. Der er forskellige muligheder:

Friattest

Din arbejdsgiver kan kræve en lægeerklæring (friattest), hvor din læge blot bekræfter, at dit fravær er forårsaget af sygdom. 

Varighedsattest

Er du funktionær, kan din arbejdsgiver efter funktionærloven efter 14 dages sygdom anmode om en varighedsattest. Her udarbejder din læge et skøn over, hvor længe du vil være sygemeldt. Ifølge helbredsoplysningsloven må din læge ikke skrive, hvad du fejler. 

Mulighedserklæring

Din arbejdsgiver kan også forlange en såkaldt mulighedserklæring. Formålet er, at du sammen med din arbejdsgiver får afklaret, hvordan du på trods af din sygdom eventuelt kan fortsætte med at arbejde. Arbejdsgiver har ret til at indkalde dig til samtalen, og du har pligt til at deltage. 

Hvis du ikke kan møde op på grund af din sygdom, kan samtalen holdes telefonisk. Under samtalen gennemgår I, hvordan sygdommen eventuelt begrænser din mulighed for at arbejde, og om der er ændringer i dit arbejde, der kan gøre, at du på trods af sygdommen kan arbejde helt eller delvist igen.  Den ene del af mulighedserklæringen udfylder du og underskriver sammen med din arbejdsgiver. Den anden del udfylder din læge på bag-grund af en samtale med dig. Her vurderer lægen, om arbejdsforholdene og eventuelt foreslåede ændringer er hensigtsmæssige i forhold til dit helbred. Denne lægeerklæring giver du herefter til din arbejdsgiver.

Din indtægt under sygemelding

At blive sygemeldt kan rokke ved den økonomiske stabilitet.  Derfor er det vigtigt at få afklaret, om du fortsat får fuld løn under din sygdom, sygedagpenge m.m. Højeste sygedagpengesats er i 2019 18.866 kroner per måned.

Sådan påvirkes din indtægt

 Her er nogle pejlemærker for, i hvilken retning din indtægt kan gå:

  • en del lønmodtagere får fuld løn under sygdom. Når du har været syg i 30 dage, får arbejdsgiveren en dækning af lønudgiften, der svarer til din sygedagpengesats. Der vil i den forbindelse blive oprettet en sygedagpengesag i din bopælskommune, hvor du af kommunen vil blive bedt om at levere oplysninger, deltage i møder mv.
  • hvis du ikke får fuld løn under sygdom, kan du eventuelt få sygedagpenge fra din bopælskommune fra første sygedag. Hovedbetingelsen er, at du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom og opfylder beskæftigelseskravet i Sygedagpengeloven. Kontakt din bopælskommune og hør nærmere om procedure og frister eller læs mere på borger.dk
  • hvis du er arbejdsløs, skal du på din første sygedag melde dig syg i din a-kasse og jobcentret. A-kassen vil stoppe udbetalingerne af arbejdsløshedsdagpengene, og du kan i stedet få sygedagpenge. Det er det samme beløb. Du vil blive fritaget for kravet om at være tilmeldt som arbejdssøgende under de første 14 dages sygdom
  • hvis du er på kontanthjælp, skal du på din første sygedag melde dig syg til dit jobcenter. Du får den samme ydelse, mens du er syg
  • hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du som udgangspunkt få sygedagpenge efter to ugers sygdom. Beløbet afhænger af din indtægt. Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, kan du få sygedagpenge fra enten første eller tredje sygefraværsdag. Du skal anmelde sygefraværet til kommunen via Nemrefusion 
    Anmeld sygefraværet via Nemrefusion på virk.dk 
Redaktør