Pasningsorlov for pårørende

Med pasningsorlov har du mulighed for at tage orlov fra dit arbejde for at passe et nærtstående familiemedlem eller ven, der er alvorlig syg. En pasningsorlov kan vare op til 6 måneder.

Mere tid sammen

Hvis du har et nærtstående familiemedlem eller en ven, der har en langvarig og alvorlig sygdom, har du mulighed for at søge om pasningsorlov. Det er en løsning, der kan give dig mulighed for at hjælpe med pleje- og omsorgsopgaver, og være tæt på, når der er brug for det. Det behøver ikke at dreje sig om en uhelbredelig sygdom.

Pasning op til 6 måneder

Med pasningsorlov får du mulighed for at tage orlov fra dit arbejde for at passe den syge. En pasningsorlov kan vare op til 6 måneder. Pasningen kan forlænges i yderligere 3 måneder, hvis der er særlige forhold, der taler for det. Orloven kan desuden deles af flere personer. Lønnen var i 2019 på 22.999 kroner om måneden.

Betingelser for at få pasningsorlov

For at få bevilget en pasningsorlov skal følgende være opfyldt:

  • at det er et alternativ til døgnophold uden for hjemmet
  • at der er et plejebehov, der svarer til et fuldtidsarbejde
  • at den syge bor i egen bolig, fx må den syge ikke bo på døgninstitution eller i en plejebolig
  • at begge parter - den syge og dig - er enige om pasningsforholdet
  • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
  • at du har en tilknytning til arbejdsmarkedet enten som lønmodtager, arbejdsløs eller selvstændig erhvervsdrivende

Du skal søge i din kommune

Hvis du ønsker pasningsorlov, skal du i kontakt både med din arbejdsplads og din kommune, for at forhøre dig om mulighederne for at få bevilget en pasningsorlov. Din ansøgning sendes til den kommune, hvor du bor. Kommunen vil herefter tage stilling til, om der kan bevilges pasningsorlov. Kontakt din kommune og hør nærmere om, hvordan du gør.

Redaktør