Planlagt behandling i et EU-land eller i et af de lande, der har tiltrådt EØS aftalen

​I visse tilfælde har du mulighed for at få refunderet dine udgifter til planlagt undersøgelse og behandling i et EU-medlemsland eller i lande, der har tiltrådt EØS-aftalen. Det gælder både undersøgelse og behandling på hospital og hos praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge.

Komplicerede regler

I visse tilfælde kan du få din udgift til planlagt sygehusbehandling i et EU-medlemsland eller i lande, der har tiltrådt EØS aftalen, helt eller delvist refunderet af regionen. Men reglerne er komplicerede. Derfor anbefaler vi, at du søger råd og vejledning hos Region Hovedstadens patientvejledere, hos Styrelsen for Patientsikkerhed eller EU-sygesikring, inden du begynder en behandling.

Se oversigt over EU-medlemslande og lande, der har tiltrådt EØS-aftalen

Se oversigt over patientvejledere i Region Hovedstaden 

Hvilke udgifter kan der søges refusion til?

Regionen kan refundere udgifter til :

 • undersøgelse og behandling på hospital
 • almen lægehjælp
 • speciallægehjælp
 • forebyggende helbredsundersøgelser ved alment praktiserende læge til børn under den undervisningspligtige alder
 • kiropraktik
 • fysioterapi
 • fodterapi
 • psykolog
 • regionstandpleje
 • tandbehandling til visse patientgrupper
 • forebyggelse og sundhedsfremme i praksissektoren
 • høreapparatbehandling i privat regi til personer over 18 år
 • tandpleje og tandbehandling omfattet af tilskud

Hvem kan få refunderet udgifter?

Du kan få tilskud, hvis du er bosat i Danmark og er gruppe 1 eller gruppe 2-sikret.

Læs mere om sygesikringsgrupper her

Forhåndsgodkendelse 

Læs mere om hvordan man søger om forhåndsgodkendelse

Betingelser for at du kan få refusion af afholdte udgifter til planlagt behandling

Du skal selv betale behandlingen i EU/EØS- landet og efterfølgende søge om at få dine udgifter refunderet af regionen.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • der skal være tale om samme eller lignende behandling, som tilbydes i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark
 • du skal have en lægehenvisning eller lægeordination til behandlingen efter samme regler som i Danmark. Sendes sammen med ansøgningen en kopi af henvisning eller kopi af lægenotat, hvoraf det fremgår, at der er et konkret og aktuelt behov for behandlingen. Det er dog også muligt at se henvisningen på lægernes henvisningsdatabase, hvis du ikke kan fremskaffe en kopi. 
 • du skal have en kvitteret regning for behandlingen, hvoraf det fremgår, hvilken behandling, der er foretaget. En kopi af regningen sendes sammen med ansøgningen.
 • behandleren skal have samme uddannelsesmæssige kvalifikationer, som der kræves af en tilsvarende behandler i Danmark.

Sådan udregnes refusionen

Regionen udbetaler et beløb, der svarer til, hvad den samme behandling koster i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark (DRG-takst). Det betyder, at refusionsbeløbet kan være mindre end din faktiske udgift til behandlingen. Vær opmærksom på, du selv skal selv betale for ophold, mad, forsikring mv.

Læs mere om refusion af udgifter ved tandpleje

Hvis du vil klage 

Hvis du får afslag på din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller på din ansøgning om refusion, kan du klage over afslaget til Styrelsen for Patientklager.

Læs mere om klagemulighederne på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside


Redaktør