Feriedialyse ved ophold i udlandet

Her kan du læse om dine muligheder for at få dækket udgifter til feriedialyse.

​Feriedialyse i Danmark uden for bopælsregionen

Feriedialyse i Danmark håndteres af reglerne om det frie sygehusvalg. Feriedialyse i Danmark er således gratis, mens udgifter til befordring, ophold og til evt. ledsager betales af dig selv.

Du skal selv aftale tid og sted for behandlingen med den dialyseafdeling, hvor du ønsker feriedialyse.

Region Hovedstaden godkender også feriedialyse på Nyreforeningens dialysecentre i Danmark.

​Feriedialyse uden for Danmark efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

Efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort/EU kan du få dialysebehandling på et offentligt hospital under midlertidigt ophold i et andet EU/EØS-land og Schweiz på de samme vilkår, der gælder for landets egne borgere. Det vil sige, at hvis der er en egenbetaling i forbindelse med sygehusbehandling, skal du også selv afholde denne udgift.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for refusion efter reglerne om det blå sygesikringskort, skal du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed.

Her kan du læse om reglerne om det blå sygesikringskort

​Feriedialyse efter EU-retten (patientmobilitet)

I visse tilfælde kan du få din udgift til planlagt sygehusbehandling i et andet EU-/EØS-land helt eller delvist refunderet af regionen. Det gælde både behandling på offentlige og private behandlingssteder.

Det er en betingelse, at du er henvist til behandlingen eller er i et forløb med dialysebehandling i Danmark .

Region Hovedstaden stiller ikke krav om forhåndsgodkendelse ved dialysebehandling af voksne kroniske dialysepatienter. Men du kan godt søge forhåndsgodkendelse, før du tager afsted, så du på forhånd får en afgørelse om, hvad der kan dækkes.

Hvis du er i tvivl, om din planlagte dialysebehandling i udlandet kræver forhåndsgodkendelse, kan du kontakte regionens patientvejledere.

Hvis du er berettiget til refusion, udbetaler regionen et beløb, der svarer til, hvad den samme behandling koster i det offentlige sygehusvæsen i Danmark.

Det betyder, at refusionsbeløbet kan være mindre end din faktiske udgift til behandlingen. Refusionsbeløbet kan ikke overstige din faktiske udgift.

Du skal selv betale for ophold, mad, forsikring mv. Udgifterne hertil kan ikke dækkes af regionen.

​Feriedialyse i lande uden for EU/EØS

Region Hovedstaden tilbyder ikke refusion af udgifter til dialysebehandling uden for EU/EØS, medmindre der i den konkrete situation foreligger helt ekstraordinære omstændigheder.

​Feriedialyse på et krydstogtskib 

Hvis du opholder dig på et krydstogtskib, der sejler under EU/EØS-flag, kan du få dialysebehandling efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort eller efter EU-retten (patientmobilitet). Er der tale om et krydstogtskib, der ikke sejler under EU/EØS-flag, har du ikke ret til refusion, medmindre du går fra borde i et EU/EØS land og modtager dialysen i et EU/EØS land.

​Ansøgning om refusion af udgifter til feriedialyse

​​Du skal bruge ansøgningsskemaet og sende det til os via e-boks

Hent ansøgningsskema til feriedialyse

Du skal skrive til vores sikre postkasse på borger.dk eller e-boks.dk, da din henvendelse vil indeholde personfølsomme oplysninger.

 

Skriv til os med sikker digital post (log på med NemID)

Du kan også sende med alm. post til:

Center for Sundhed
Patientsikkerhed og Patientjura
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

For at vi kan behandle din ansøgning, skal den være vedlagt:

 

  • Dokumentation for, at du er dialysepatient
  • Beskrivelse af det udenlandske behandlingssted (Evt. print fra hjemmeside kan vedlægges)
  • Ferieperiode
  • Dato og tidsrum for dialysebehandlinger, antal behandlinger og pris
  • Ved ansøgning om refusion, skal du vedlægge en specificeret og kvitteret regning, som viser, at du har betalt for behandlingen
  • Kontaktoplysninger, herunder mailadresse, telefonnummer og postadresse. 

​​Klageadgang

Hvis du får afslag på din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller på din ansøgning om refusion kan du klage til Styrelsen for Patientklager

Du kan klage over afslaget til Styrelsen for Patientklager

EU-medlemslande og lande, der har tiltrådt EØS-aftalen

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, Island, Liechtenstein og Norge.

Her kan du finde flere oplysninger om EU-sygesikring

Redaktør