​​​​​​​​​​​

Obduktion

Hvem tager stilling til obduktion?

​Ved en obduktion undersøger lægerne den afdøde, dels for at få yderligere viden om bl.a. sygdomme, dels for i tvivlstilfælde at finde den præcise dødsårsag.

Obduktion kræ​​​​ver samtykke

Der må kun foretages lægevidenskabelig obduktion på afdøde personer, hvis afdøde har efterladt et skriftligt samtykke, eller hvis de efterladte nærmeste pårørende giver tilladelse til obduktion. Her er en mundtlig accept tilstrækkelig.

Afdøde kan have betinget sit samtykke af de efterladte nærmeste pårørendes accept. Inden de giver deres samtykke til eller accept af obduktion, skal de have information om formålet med og omfanget af obduktionen.

Hvis den afdøde har testamenteret sit legeme til et universitet, må de nærmeste efterladte pårørende acceptere dette – og har ingen ret til at gøre indsigelser.​

Nej til obd​uktion

Der må ikke foretages obduktion, hvis afdøde har nedlagt forbud mod obduktion, eller hvis obduktion må antages at stride mod afdødes eller de efterladte nærmeste pårørendes livsopfattelse.

Klag​​e

Du kan som pårørende til en afdød klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du mener at afdødes eller nærmeste pårørendes samtykke ikke er blevet respekteret.

Du skal klage skriftligt til Styrelsen for Patientklager inden 2 år efter, at du er blevet bekendt med afgørelsen eller burde være blevet det, dog senest 5 år efter afgørelsen blev truffet.

Hvis du har MitID, kan du skrive og klage elektronisk hos Styrelsen for Patientklager

Her er også et klageskema, som du kan udskrive, udfylde og sende med post til Styrelsen for Patientklager. ​

Re​​tslægelig obduktion

I nogle situationer fx ved uventede dødsfald på hospitalet/et psykiatrisk center eller i hjemmet og dødsfald ved arbejdsulykker, kan politiet, efter et retslægeligt ligsyn, forlange en retslægelig obduktion.

Du kan læse mere om emnet i:

Redaktør