​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Anvendelse af væv

Hvad sker der med blod- vævsprøver? (biobanker)

​Som patient har du ret til at beslutte, at dine blod- og vævsprøver kun må anvendes til behandling af dig selv og til formål, der umiddelbart er knyttet til din behandling. ​

Du kan desuden anmode om:​

  • at dine blod- og vævsprøver skal destrueres
  • at få prøverne udleveret, hvis du kan godtgøre en særlig interesse heri.

Din anmodning om destruktion eller udlevering kan afslås, hvis din interesse vurderes at skulle vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser. Det er den sundhedsperson, der er ansvarlig for opbevaringen af prøverne, der afgør, om din anmodning kan imødekommes.

Det er dig, der skal registrere din beslutning i Vævsanvendelsesregistret. Du skal udfylde en særlig blanket, som du kan få hos patientvejlederen. Blanketten skal du sende til Statens Serum Institut - elektronisk registrering ​

Biobank​er og forskning

En del blod- og vævsprøver, der tages i forbindelse med undersøgelse og behandling, bliver destrueret umiddelbart efter, at prøven er analyseret.

Nogle blod- og vævsprøver opbevares i en biobank af hensyn til din fortsatte behandling.

Der er også tilfælde, hvor vi ønsker at opbevare biologisk materiale til brug for forskning. Det sker fx for blodprøver, der er taget på regionens hospitaler, og som er blevet analyseret i Region Hovedstadens Blodbank på Rigshospitalet. Overskydende blod fra disse prøver bliver gemt i Region Hovedstadens Biobank, så de eventuelt senere kan bruges til forskning.  

Sundhedsloven tillader, at overskydende biologisk restmateriale, fra prøver taget i forbindelse med undersøgelse og behandling, kan opbevares i en biobank.  Der kan ikke anvendes personhenførbart materiale fra en biobank til et forskningsprojekt uden godkendelse fra Videnskabsetisk Komite.. Prøver fra personer, der er registreret i Vævsanvendelsesregistret anvendes ikke til forskning.

Kla​​​ge

Du kan klage over afgørelse vedrørende blod- og vævsprøver.

Du kan vælge mellem at klage over behandlingsstedet til Styrelsen for Patientklager eller over konkrete sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Du skal klage skriftligt til Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn inden 2 år efter, at du er blevet bekendt med forholdet eller burde være blevet det, dog senest 5 år efter forholdet fandt sted.

Hvis du har MitID, kan du klage elektronisk hos Styrelsen for Patientklager

Læs mere om blod og vævsprøver

    • Sundhedsloven lbk. nr. 191 af 28. februar 2018 på retsinformation.dk

    • Bekendtgørelse nr. 966 af 22. september 2004 om Vævsanvendelsesregistret på retsinformation.dk

    Redaktør