Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis sætter mål og retningslinjer for tilrettelæggelsen og udviklingen af den almen lægelige betjening i Region Hovedstaden.

​​​​​​​

Praksisplanen er regionens, kommunernes og almen praksis' fælles ramme for udviklingen af almen praksis. Praksisplanen vedrører kapacitet, tværsektorielt samarbejde og kvalitet.

Praksisplanen skal være med til at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne og større fleksibilitet i opgavevaretagelsen på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis. Praksisplanen skal desuden være med til at sikre gennemførsel af sundhedsaftalen og beskriver de opgaver i sundhedsaftalen, som ønskes løst i almen praksis.

Praksisplanens overordnede målsætninger er:

  • At understøtte god og lige adgang for patienterne
  • At understøtte en almen praksis der er en integreret del at sundhedsvæsenet, herunder indgår i forpligtende tværsektorielt samarbejde med fokus på sammenhængende forløb
  • At understøtte en almen praksis der bidrager til at patienterne modtager og oplever høj faglig kvalitet i opsporing, diagnostik og behandling
  • At tilrettelægge differentierede indsatser i samarbejde med patienten ud fra dennes livsbetingelser, behov og ressourcer

Du kan hente praksisplanen og den tilhørerende grundbeskrivelse i dokument-boksen her på siden.

I forlængelse af praksisplanens vedtagelse, er der foretaget en overordnet tidsmæssig prioritering af planens anbefalinger. Desuden laves der hvert år en implementeringsplan for de anbefalinger der skal arbejdes med i det pågældende år. Formålet med implementeringsplanen er at udfolde og konkretisere planens anbefalinger yderligere, således, at opgavefordelingen mellem parterne bliver præciseret. 

Implementeringsplanen kan rekvireres ved henvendelse. Se kontaktinformationer her på siden.

Praksisplan for almen praksis 2015-2019 er udarbejdet i et samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis i regionen. Planen blev vedtaget den 11. december 2015 og trådte i kraft umiddelbart herefter.

Praksisplanudvalget har udarbejdet høringsudkast til ny praksisplan 2021 som du kan løse mere om.

Læs mere om høringsudkast til praksisplan 2021 

Planen ventes behandlet med henblik på endelig godkendelse i praksisplanudvalget den 17. december 2021.

Rapport om rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Som led i implementeringen af Praksisplan for almen praksis 2015-2019 har en arbejdsgruppe med deltagelse af PLO-Hovedstaden, kommunerne og Region Hovedstaden udarbejdet en rapport med anbefalinger, der skal gøre det attraktivt at praktisere i lægedækningstruede områder, for at afhjælpe og forebygge rekrutteringsproblemer.

Anbefalingerne blev den 19. maj 2017 godkendt af Praksisplanudvalget som grundlag for det videre arbejde med at sikre rekruttering og fastholdelse af læger i lægedækningstruede områder i Region Hovedstaden.

Der er efterfølgende blevet udarbejdet en analyse om lægedækningen i Region Hovedstaden i 2019 i samarbejde med PLO-Hovedstaden og kommunerne. Analysen er baseret på relevante nøgletal om lægedækningen i regionen og på data om kommende lægers ønsker og forventninger, samt eksisterende lægers oplevelser af arbejdet i almen praksis. Analysen blev forelagt Praksisplanudvalget den 21. juni 2019 som udgangspunkt for en temadrøftelse om lægedækningen i regionen.

Både rapporten om rekruttering og fastholdelse af læger i lægedækningstruede områder og analysen om lægedækningen i Region Hovedstaden kan rekvireres ved henvendelse.

​Læs mere

Redaktør