Børn og unges sundhed

Her kan du følge arbejdet med fokusområdet "Børn og unges sundhed".

Vores fælles mål

Vi ser et stort behov for, at vi sammen udvikler og styrker samarbejdet om vores tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier. Vi skal finde løsninger, der tager afsæt i deres behov og ressourcer. Samtidigt ved vi, at stadig flere børn og unge mistrives i deres hverdag. Vi vil sammen arbejde for, at alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Politiske pejlemærker

Sundhedskoordinationsudvalget har i december 2019 besluttet fire pejlemærker, der skal sætte retningen for de næste års samarbejde med børn og unges sundhed i regionen: 

  1. Der udvikles et fælles sprog for vurdering og kategorisering af sårbare gravide og småbørnsfamilier. 
  2. Den tværsektorielle kommunikation på svangreområdet skal systematiseres og styrkes - med særligt fokus på sårbare gravides behov og ønsker.
  3. Samarbejdet skal styrkes mellem almen praksis og kommunernes pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) om henvisning af børn og unge i mental mistrivsel, der vil have gavn af udredning og/eller behandling i nærmiljøet.
  4. Bedre tværsektorielt samarbejde om unge mellem 15 – 25 år, der viser tegn på mental mistrivsel. 

Sundhedskoordinationsudvalget kan vælge at tage fokusområdet op til drøftelse flere gange gennem hele aftaleperioden.

Det videre arbejde

Udviklingsarbejdet med pejlemærkerne 1, 3 og 4 bliver forankret i regionale temagrupper. 

Her kan du læse kommissorier for temagrupperne.

Arbejdet med pejlemærke 2 bliver forankret i de lokale samordningsudvalg, hvor fokus i høj grad vil være på at sikre en grundig implementering af kommunikationsaftalen om gravide og barslende, som blev godkendt i Tværsektoriel strategisk styregruppe den 13. december 2019.

Her kan du læse pejlemærkebeskrivelse sendt til samordningsudvalgene.

Læs mere om organiseringen af arbejdet.[KW2] 

Vi bygger oven på

Vi har i forbindelse med de foregående sundhedsaftaler udviklet samarbejdet på dette område. Der er fx lavet flere projekter om sårbare gravide, som vi har fået evalueret. Den viden skal vi aktivt bygge oven på i det videre arbejde.

Læs evalueringen af projekter om sårbare gravide.

Find samarbejdsaftaler vedrørende samarbejdet om børn og unge.

Find anbefalinger og baggrundsmateriale vedrørende samarbejdet om børn og unge.

Læs om modelprojekt om sårbare børn og unge.

Redaktør