Modelprojekt: Tværsektoriel Stuegang

​Tværsektoriel Stuegang skal understøtte et sammenhængende forløb for ældre medicinske patienter, der udskrives fra Nordsjællands Hospital til en kommunal midlertidig døgnplads.

Projekt Tværsektoriel Stuegang har til formål at forbedre tværsektorielle forløb for ældre medicinske patienter, som udskrives fra hospitalet til en kommunal midlertidig døgnplads.

Projektet består af følgende fire indsatser:

Det mobile stuegangsteam: Det mobile stuegangsteam er et udgående hospitalsteam, der kører ud og går stuegang på ældre komplekse borgere, som er udskrevet til en midlertidig døgnplads. Stuegangen har til formål at skabe et overblik over borgerens aktuelle tilstand og evt. tidligere hospitalsindlæggelser for at udarbejde en videre plan, der kan være med til at forebygge genindlæggelser og sikre borgeren et godt forløb på den midlertidige døgnplads.

Selve stuegangen kan typisk involvere borgeren, teamet, sygeplejersken fra den kommunale midlertidige døgnplads, borgerens egen læge og evt. pårørende. Der testes løbende forskellige modeller for stuegang i projektet.
 

Triage: Der er udarbejdet et triageredskab til de kommunale midlertidige døgnpladser. Triage er en metode til dagligt at vurdere borgerens helbredstilstand og har til formål at sikre en systematisk løbende vurdering og samt handlinger/refleksioner på tværs af vagtlag. Redskabet skal bidrage til at hindre forværring eller opspore begyndende sygdom.  

Prøvetagning i kommunerne: Målet er at skabe mulighed for hurtigere prøvetagning, så sygdom kan opspores tidligere, og behandling dermed kan iværksættes hurtigere og indlæggelser eventuelt kan forebygges. Der er bl.a. indkøbt CRP apparater til de midlertidige døgnpladser. Derudover er der indgået en aftale om, at regionen kan afhente mikrobiologiske prøver fra de otte midlertidige døgnpladser to gange om dagen (på hverdage). Dette er en mere effektiv arbejdsgang end tidligere, hvor prøver skulle transporteres til egen læge, for så at blive hentet af regionen.

Den gode udskrivelse: Denne indsats fokuserer på korrekt medicin og udlevering af relevant information, når borgeren udskrives fra hospitalet til en midlertidig døgnplads. Det er testet, at farmakonomer på Nordsjællands Hospital pakker medicin i poser ved udskrivelse. Erfaringerne med dette har været positive, idet kommunerne oplever, at der er færre uoverensstemmelser i medicinen.
For at sikre at personalet på de midlertidige døgnpladser har relevant information om borgerens indlæggelsesforløb ift. at kunne varetage den videre pleje, er der blevet testet en systematik for, at borgeren medgives epikrise besøgssammendrag ved udskrivelse. Her er resultaterne ligeledes positive. 

Projektet omfatter:

  • 8 kommuner i Nordsjællands Hospitals optageområde: (Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner).
  • Nordsjællands Hospital
  • Ca. 210 praktiserende læger
  • 231 midlertidige kommunale døgnpladser med ca. 2400 borgere pr. år.

Projektet afvikles fra december 2016 til december 2019.

Læs mere om projektet.

Læs delevaluering af projektet med fokus på patientperspektivet.

Læs artikel i Kommunal Sundhed.

Redaktør