De fire hjemmepleje- og hospitalsmeddelelser

​For at følge udviklingen i samarbejdet omkring de 4 elektroniske hjemmepleje/hospitalsmeddelelser og Kommunikationsaftalen udarbejdes der én gang i kvartalet ledelsesinformation for området.

De fire hjemmepleje- og hospitalsmeddelelser

Ledelsesoverblikket omhandler den elektroniske kommunikation mellem hospitaler og kommuner i Region Hovedstaden om indlagte patienter, der modtager kommunale ydelser eller som har behov herfor efter udskrivelse.

Kommunikationsaftalen er understøttet af fire elektroniske MedCom standarder (hjemmepleje- hospitalsmeddelelser), der benyttes til udveksling af vigtige oplysninger mellem kommuner og hospitaler om de borgere, der har behov for kommunale ydelser.

Formål

Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og kunne sætte fokus på udviklingen i den enkelte kommune, det enkelte hospital samt samordningsudvalgene. Ledelsesinformationen går således ikke ned i de enkelte detaljer, men kan være med til at udpege, hvor der er behov for iværksættelse af yderlige analyser for området.

Data

Der er kun medtaget registreringer for borgere med bopæl i Region Hovedstaden behandlet på Region Hovedstadens hospitaler. Borgere, der har været indlagt på private hospitaler eller hospitaler i andre regioner m.m., er således ikke medtaget.

Monitoreringsdata

Monitoreringsdata indeholder følgende meddelelser:

  • Indlæggelsesrapport – ILR
  • Plejeforløbsplan – PFP
  • Udskrivningsrapport – USR
  • Melding om færdigbehandling – MOF

 Ledelsesinformationen består af

1. ”Overblik”, der viser data for hele regionen. Det vil sige samtlige borgere i hovedstadsregionen, som har været i kontakt med et af Region Hovedstadens hospitaler. 

2. Data for den enkelte kommune. Det vil sige borgere fra den pågældende kommune, der har været i kontakt med et af Region Hovedstadens hospitaler. 

3. Data for hvert enkelt af Region Hovedstadens hospitaler. Det vil sige borgere fra hovedstadsregionen, som har været i kontakt med pågældende hospital i hovedstadsregionen.

4. Data for samordningsudvalg for det enkelte hospital. Her er det kun borgere fra de kommuner, som hører til det pågældende hospital, der tæller med. En borger fra Hillerød, som er indlagt på Bispebjerg hospital, vil således hverken tælle med under Samordningsudvalget ved Bispebjerg Hospital eller Samordningsudvalget ved Nordsjællands Hospital.

5. Tværgående grafer der sammenligner henholdsvis kommuner og hospitaler.

Grundtabeller for ledelsesinformationen i forbindelse med de 4 hjemmepleje- hospitalsmeddelelser

Det er besluttet at gøre datagrundlaget til ”Ledelsesinformationen” tilgængelig for alle i tabelformat, med mulighed for tilpasning i forhold til individuelle behov.

For hvert område er der udarbejdet en grundtabel (pivot-tabel), hvor kommuner/hospitaler selv kan gå ind og arbejde videre i forhold til specifikke ønsker om dataafgrænsning og ønsket layout.

Links til Excel tabellerne ligger til højre på denne side sammen med en variabelbeskrivelse.

Redaktør