Sundhedskoordinationsudvalg

​Det politiske samarbejde om Sundhedsaftalen - og hele den samlede indsats for at skabe sammenhæng imellem sundhedssektoren og tilgrænsende sektorer  - er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget. Læs mere om udvalgets opgaver her.

Sammenhæng på tværs 

Sundhedskoordinationsudvalget arbejder med at sikre sammenhæng mellem den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet, men også sammenhæng imellem sundhedssektoren og andre sektorer.

Udvalget har det overordnede ansvar for udvikling af og arbejdet med Sundhedsaftalen.

Sundhedskoordinationsudvalget har 12 medlemmer: 

  • 5 medlemmer er udpeget af regionsrådet
  • 5 medlemmer er udpeget af kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden
  • 2 medlemmer er udpeget af Praksisudvalget.

Her kan du læse mere om medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget.

Dialog og videndeling

I det konkrete arbejde med at implementere sundhedsaftalen er det Sundheds-koordinationsudvalgets opgave at sikre systematisk dialog med de kommuner, der ikke er repræsenteret i udvalget. Udvalget skal også sikre løbende dialog med Praksisplanudvalget og Patientinddragelsesudvalget. 

​Derudover er Sundhedskoordinationsudvalgets i dialog med Sundhedskoordi-nationsudvalgene i de andre regioner for at dele relevant viden og understøtte nye nationale initiativer.

Se Sundhedskoordinationsudvalget mødekalender, dagsordener og referater.

Redaktør