Vil du være med til at skabe sammenhæng i patientforløb mellem hospital, kommuner og praktiserende læger?

​Har du erfaringer som patient eller pårørende? Og har du noget på hjerte om, hvordan vi som sundhedsvæsen kan gøre det bedre? Hvis ja, så er det måske noget for dig at blive medlem af samordningsudvalgene på hospitalerne. 

Hvad skal der til, for at man føler sig tryg i hjemmet efter en udskrivelse fra hospitalet? Hvad har du som patient eller pårørende mødt af særlige udfordringer i samarbejdet mellem hospital, kommune og almen praksis? Og har du bud på, hvordan samarbejdet og sammenhængen kan styrkes? 

Vi ved, at det kan være en stor opgave som patient og pårørende at navigere mellem hospital og kommune – uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom. Vi har derfor brug for dig enten som patient eller pårørende til at bringe dine erfaringer ind i samordningsudvalget. Du bliver en del af et team på 2-3 brugerrepræsentanter.

Hvad er et samordningsudvalg? 

Samordningsudvalgene skal koordinere og udvikle samarbejdet om de mange patienter, der i deres sygdomsforløb både har kontakt til hospital, kommune og almen praksis.

Udvalgene arbejder for, at patienter og pårørende skal opleve kvalitet og sammenhæng i deres forløb, når forløbet involverer flere parter på tværs af sektorerne. 

Samordningsudvalgene holder møder 4-6 gange årligt, hvor ledelsesrepræsentanter fra hospitaler, kommuner og almen praksis drøfter og løser de udfordringer, der kan være, når patienter både har med hospitalerne, deres praktiserende læge og kommunen at gøre.

Samordningsudvalgene arbejder inden for rammen af ’Sundhedsaftalen’, som gælder for hele Region Hovedstaden. 
Læs mere om Sundhedsaftalen 

Fakta

I Region Hovedstaden er der følgende 14 samordningsudvalg:
 • Fysiske sygdomme (Somatik)
 • Nordsjællands Hospital (Nord)
 • Herlev Gentofte Hospital (Midt)
 • Amager Hvidovre Hospital (Syd)
 • Bispebjerg Frederiksberg Hospital (Byen) 

Psykiatrien  

Psykiatriens fælles samordningsudvalg:
 • Voksenpsykiatrien: 4 udvalg fordelt på Nord, Midt, Syd og Byen
 • Børnepsykiatrien: 4 udvalg fordelt på Nord, Midt, Syd og Byen 
På Bornholm er der et fælles udvalg for somatikken og psykiatrien.

Som brugerrepræsentant vil du:

 • få mulighed for at præge samarbejdet og bidrage til konkrete løsninger og tiltag, der styrker sammenhængen på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet
 • få en introduktion til rollen som brugerrepræsentant og samordningsudvalgene
 • få mulighed for at dele erfaringer med andre brugerrepræsentanter gennem netværksmøder
 • blive taget godt imod og opleve at mødedeltagere og mødeledere i samordningsvalget lytter, er konstruktive, læringsorienterede og respektfulde

Vi kunne godt tænke os, at du som brugerrepræsentant:

 • har haft et længerevarende forløb i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden inden for de seneste to år enten som patient eller pårørende
 • er i stand til at bringe dine egne og andres erfaringer og oplevelser i spil på konstruktiv vis
 • har lyst og evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde sammen med ledere og medarbejdere med forskellige faglige baggrunde
 • er i stand til at deltage i møder ca. 4-6 gange årligt. Møderne varer ca. 2 timer pr. gang og ligger i dagtimerne
 • kan orientere dig i til tider store mængder skriftligt materiale
 • kan deltage i en introduktionsdag og to årlige netværksmøder for brugerrepræsentanter 

Er du interesseret i at deltage?

Ansøgningsfrist 10. november

Ansøgningsfristen er den 10. november 2019. Samtaler afholdes i uge 48 og 49.
Arbejdet som brugerrepræsentant starter op i januar 2020. Der vil være en introduktionsdag den 9. januar 2020, som du forventes at kunne deltage i. 

Funktionen som brugerrepræsentant er en frivillig indsats, og du vil derfor ikke modtage honorar eller kompensation for din deltagelse. Der ydes skattefri transportgodtgørelse til møder i samordningsudvalgene og de deraf afledte møder som formøder, arbejdsgrupper, netværk, kurser og lign.

Yderligere information


Hvis du har spørgsmål til opgaven som brugerrepræsentant i samordningsudvalg, er du velkommen til at kontakte: 


Redaktør