​​​​​​

Om Sundhedsaftalen

​Her kan du læse om baggrunden for Sundhedsaftalen. Aftalen er den overordnede politiske ramme for samarbejdet om sundhed mellem kommunerne, regionen og almen praksis.

Vi har i kommuner, almen praksis og region hver vores opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde. Aftalen for 2019-2023 bygger på fire fælles visioner, og peger på tre primære områder for fælles udvikling.

Sundhedsaftalerne indgås mellem kommunalbestyrelserne i de 29 kommuner og regionsrådet, og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget, som er sammensat af poliske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

Læs mere om Sundhedskoordinationsudvalget.

Midtvejsstatus for sundhedsaftalen

Halvvejs inde i aftaleperioden for Sundhedsaftale 2019-2023 kan vi se, at de fastlagte politiske processer omkring pejlemærker og signaturprojekter, har understøttet fokusering og ejerskab til Sundhedsaftalen. I statusrapporten kan der læses om status på arbejdet med pejlemærkerne.

Vores driftssamarbejde på det administrative niveau beskrives også – det er overordnet set velfungerende og smidigt, hvilket frigør flere ressourcer til det strategiske udviklingsarbejde.

Midtvejsstatus indeholder også et afsnit om COVID-19. Pandemien har betydet, at både kommuner, almen praksis og region har håndteret en lang række nye og helt vitale opgaver sideløbende med de faste og løbende opgaver. Herunder en lang række fælles opgaver ift. udbrudshåndtering, smitteopsporing og vaccinationsindsats, som har betydet at noget af udviklingsarbejdet er blevet pauseret. Men samarbejdet under COVID-19 har på mange måder også været en katalysator for den måde, som vi gerne vil samarbejde i forhold til arbejdet med Sundhedsaftalen. I det videre arbejde med Sundhedsaftalen vil vi derfor bygge videre på de gode erfaringer fra samarbejdet under COVID-19. ​

Her kan du læse Midtvejsstatusfor Sundhedsaftalen

​Sundhedsaftalen for 2019 – 2023 er en ny form for ​​sundhedsaftale

Aftalen for 2019-2023 er en politisk aftale. Her er fokus på de områder vi sammen vil udvikle de næste år. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fx Kommunikationsaftalen, og disse vil fortsat være gældende, indtil andet besluttes, og samarbejdet fortsætte som hidtil.

Aftalen adskiller sig fra tidligere års aftaler ved alene at udpege de områder, som der er et politisk ønske om at gøre noget særligt ved. De konkrete initiativer skal først defineres nærmere i næste fase, og det skal ske med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

Vores fælles visioner

  • Mere sammenhæng i borgerens forløb
  • Mere lighed i sundhed
  • Mere samspil med borgeren
  • Mere sundhed for pengene

Fokusområderne for fælles udvikling

  • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
  • Sammen om borgere med psykisk sygdom
  • Sammen om børn og unges sundhed

Fokusområderne skal efter politiske temadrøftelser  udvikles og konkretiseres. Store dele af udviklingsarbejdet vil blive forankret i de lokale samordningsudvalg, bestående af hospitalsledelsen og kommunale ledere i et planområde.

Læs mere om målene for og arbejdet med de enkelte fokusområder.

Læs mere om organisering af arbejdet.

 ​​Læs mere om sundhedsaftalerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs og download hele Sundhedsaftalen 2019-2023.

Download powerpoint om Sundhedsaftale 2019-2023.

Redaktør