Tværsektoriel strategisk styregruppe

​Tværsektoriel strategisk styregruppe har det overordnede administrative ansvar for, at de politiske målsætninger i sundhedsaftalen føres ud i livet. Læs mere om styregruppens opgaver, medlemmer samt dagsordner og referater.

Tværsektoriel strategisk styregruppe arbejder strategisk med at sikre, at de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 bliver konkretiseret og implementeret. Styregruppen skal desuden fortsat sikre det overordnede strategiske samarbejde om sundhed på det tværsektorielle område.

Styregruppen skal understøtte, at der i arbejdet tages afsæt i de bærende principper for samarbejdet, herunder helhedstænkning, effektiv ressourceudnyttelse, klar opgave- og ansvarsfordeling, fælles kompetenceudvikling og borgerinddragelse. (link til bærende principper)

Styregruppen kan nedsætte tema-/arbejdsgrupper.

Læs kommissorium for Tværsektoriel strategisk styregruppe

Styregruppens sammensætning

Styregruppen består af 7-9 kommunale repræsentanter, 7-9 regionale repræsentanter, 2-3 repræsentanter fra PLO-Hovedstaden samt 2 repræsentanter fra Patientinddragelsesudvalget.

Her kan du se Medlemmer af Tværsektoriel strategisk styregruppe pr. september 2019. (link til pdf[K-VNF1] )

Dagsordner og referater

(Link til Kategorititel 2 (møde) eller en særskilt side hvor styregruppen er forudvalgt) [K-VNF2] 

Bilag fra møderne findes under referatet. Det er kun muligt at finde bilag/dokumenter, der er endelige og godkendte. 


Redaktør