Elektronisk kommunikation

​For at understøtte den elektroniske kommunikation mellem parterne i sundhedsaftalen, er det valgt at monitorere månedligt på udvalgte tværsektorielle Medcom-meddelelser.

Elektronisk kommunikation
I forbindelse med Sundhedsaftalen har Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis indgået aftale om, at al sundhedsfaglig kommunikation skal ske elektronisk. Det sker for at understøtte sikker, rettidig og ensartet viden i det stadigt stigende tværsektorielle samarbejde om sundhedsindsatsen til regionens borgere.

Som led heri er det besluttet at sætte fokus på udvalgte tværsektorielle Medcom-meddelelser. Monitoreringsdata vil foreløbig omfatte følgende meddelelser:

  • Rettidig afsendelse af elektroniske epikriser (hospital – egen læge)
  • Rettidig afsendelse af udskrivningsadvis (hospital – kommune)
  • Andel af udskrivelser med afstem FMK (hospital-egen læge-kommuner)
  • Elektroniske henvisninger (praktiserende læger – hospitaler)
  • Elektroniske genoptræningsplaner (hospital – kommune)

Det primære fokus er at optimere arbejdsgange, registreringspraksis samt tidstrohed for kommunikationen på tværs af sektorgrænser.

Data
Data dækker over alle patienter og samtlige ydernumre, der enten modtager eller henviser til ydelser på Region Hovedstadens hospitaler – somatik og psykiatri. Med undtagelse af FMK er alle hospitalstal opgjort for de afdelinger, som hospitalet har det ledelsesmæssige ansvar for.

Ledelsesinformationen består af

1. ”Overblik”, der viser data for samtlige hospitaler i Region Hovedstaden. Herefter følger diagram der sammenstiller de enkelte hospitalers ”andel” inden for de sidste 3 måneder og aktuelle måned. Endelig er der grafer med udvikling over de sidste 12 måneder
2. Data for det enkelte hospital. Herefter følger diagram der sammenstiller det enkelte hospitals overafdelingers ”andel” inden for de sidste 3 måneder og aktuelle måned. Endelig er der grafer med udvikling over de sidste 12 måneder.

Grundtabeller for ledelsesinformationen i forbindelse med sundhedsaftaler
Det er besluttet at gøre datagrundlaget til den månedlige ”Ledelsesinformation vedrørende sundhedsaftaler – elektronisk kommunikation” tilgængelig for alle i tabelformat, med mulighed for tilpasning i forhold til individuelle behov.
Der er udarbejdet datasæt for følgende 3 områder:

  • Epikriser
  • FMK
  • Adviser
  • Genoptræningsplaner

For hvert område er der endvidere udarbejdet en grundtabel (pivot-tabel), hvor kommuner/hospitaler selv kan gå ind og arbejde videre i forhold til specifikke ønsker om dataafgrænsning og ønsket layout. Links til Excel tabellerne ligger til højre på denne side.

Redaktør