Bilag til Sundhedsaftalen

Her kan du downloade og printe den samlede sundhedsaftale, finde implementeringsplaner og se en samlet liste over alle bilag til sundhedsaftalen. 

Web-tv: Derfor er det vigtigt at anvende kommunikationsaftalen

Den reviderede kommunikationsaftale har fokus på sammenhængende og trygge indlæggelses- og udskrivelsesforløb, en forenkling af flow og antal kontakter samt en opmærksomhed på formidling af relevant viden på det rigtige tidspunkt.

Den samlede sundhedsaftale 2015-2018

Her kan du downloade den samlede sundhedsaftale 2015-2018. 

Her kan du downloade powerpoint om sundhedsaftale 2015-2018.

Bilag​

Her kan du finde alle de bilag der er aftalt i regi af sundhedsaftalen 2015-2018. Der er i tilknytning til den foregående sundhedsaftale udarbejdet en række bilag, der blandt andet indeholder vores fælles vejledninger, opgavekommissorier og konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne. Disse bilag videreføres til denne sundhedsaftale indtil anden beslutning foreligger.

Forløbsprogrammer

Forløbsprogram for KOL

Forløbsprogram for type-2-diabetes
Forløbsprogram for hjerte-karsygdomme
Forløbsprogram for demens 
Forløbsprogram for Længe-ryg samt implementeringsplan
Vejledning til udarbejdelse af revision af forløbsprogrammer

Gennemsigtighed omkring kommunalmedfinansiering
Rapport om gennemsigtighed i kommunalmedfinansiering - juni 2015

Betydende faktorer for kommunalmedfinansiering - december 2016
Overblik over de enkelte kommuner. - december 2016

Generisk drejebog til opdatering/implementering af elektronisk kommunikation på tværs af sektorer

Generisk tværsektoriel drejebog januar 2017
Notat om generisk drejebog

Rådgivning
Aftale om konkretisering af den regionale rådgivningsforpligtelse på hygiejneområdet
Aktivt samarbejde med borgere og pårørende

Rapport om aktivt samarbejde med borgere og pårørende

Respirationsinsufficiens
Samarbejdsaftale om tilrettelæggelse af fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens   
Kompetenceudvikling
Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden
Nye samarbejdsformer
Her kan du se principperne udfoldet for nye samarbejdsmodeller

Modelprojekt vedr. tværsektoriel stuegang
Modelprojekt vedr. samtidig psykisk sygdom og misbrug 
Modelprojekt vedr. sårbare børn og unge
Modelprojekt vedr. tværsektoriel neurorehabilitering 

Psykiatri
Samarbejdsaftaler på psykiatriområdet
Svangre
Skema over arbejdsdeling på svangre området
Kommunikationsaftale og samarbejde om indlæggelser og udskrivninger i somatikken

Bilag om samarbejdet mellem kommunerne og hospitalerne vedr. melding om færdigbehandling
Revideret Kommunikationsaftale gældende fra 4. oktober 2016
Bilagssamling Kommunikationsaftalen revideret marts 2018
Særlige tiltag ved udskrivning – udskrivningskonference m.m. (følgeordninger)
Meddelelsestyper mellem forskellige sektorer
Regionalt lommekort: Planlægning af udskrivelse hvor kommunen er involveret
Kommunalt lommekort: Indlæggelser - kendte borgere

Aftaler om benyttelse af korrespondancemeddelelsen
Quickguide (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Grundaftale om benyttelse af KM - underaftale for det ambulante område, 3fløjet (pdf-fil åbner i nyt vindue)
Grundaftale om benyttelse af KM - underaftale for det ambulante område
Emneordsliste

Fælles forløbskoordinatorfunktion
Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter
Dialyse
Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse

i eget hjem

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler, Snitfladekatalog 2015.pdf
Samarbejdsaftale vedr. kropsbårne hjælpemidler til varigt brug efter §112 i lov om social service

Hjemmebesøg
Retningslinjer for aflæggelse af hjemmebesøg
Medicin
Tværsektoriel aftale om dosisdispensering

Vejledning om tværsektorielt brug af Fælles Medicinkort (FMK)

Patientsikkerhed
Ramme for samarbejdet om det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 
Genoptræning
Snitfladekatalog – genoptræning – voksne

Snitfladekatalog – genoptræning – børn
Læsevejledning - snitfladekatalog – voksne
Undervisningsmateriale til udarbejdelse af genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer
Læsevejledning – snitfladekatalog – børn
Samarbejdsmodel for genoptræning på børneområdet
Håndbog for udarbejdelse af Genoptræningsforløbsbeskrivelser 2015
Genoptræningsforløbsbeskrivelse for TKA april 2015
Genoptræningsforløbsbeskrivelse hoved-halskræft juli 2015
Genoptræningsforløbsbeskrivelse, Distal radius fraktur, 2015
Genoptræningsforløbsbeskrivelser for bankart
Genoptræningsforløbsbeskrivelser for hoftenære brud
Genoptræningsforløbsbeskrivelser for benamputerede
Genoptræningsforløbsbeskrivelse for total knæalloplastik, TKA
Genoptræningsforløbsbeskrivelse​ for distal radius fraktur (håndledsbrud)
Retningslinjer vedr. vurdering af patienter fra almen til specialiseret genoptræning
Procedurer for forvarsling af genoptræning på patientniveau

Telemedicinske indsatser
Evaluering af projekt: National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

LIS
Ledelsesinformation og data

Praksisplan for almen praksis 2015-2019
Praksisplan for almen praksis 2015-2019​​ ​ 

Redaktør