Bilag til Sundhedsaftalen

Her kan du downloade og printe den samlede sundhedsaftale, finde implementeringsplaner og se en samlet liste over alle bilag til sundhedsaftalen. 

Web-tv: Derfor er det vigtigt at anvende kommunikationsaftalen

Den reviderede kommunikationsaftale har fokus på sammenhængende og trygge indlæggelses- og udskrivelsesforløb, en forenkling af flow og antal kontakter samt en opmærksomhed på formidling af relevant viden på det rigtige tidspunkt.

 

Den samlede sundhedsaftale 2015-2018

Her kan du downloade den samlede sundhedsaftale 2015-2018. 

Her kan du downloade powerpoint om sundhedsaftale 2015-2018.

Bilag​

Her kan du finde alle de bilag der er aftalt i regi af sundhedsaftalen 2015-2018. Der er i tilknytning til den foregående sundhedsaftale udarbejdet en række bilag, der blandt andet indeholder vores fælles vejledninger, opgavekommissorier og konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne. Disse bilag videreføres til denne sundhedsaftale indtil anden beslutning foreligger.

Forløbsprogrammer

Forløbsprogram for KOL

Forløbsprogram for type-2-diabetes
Forløbsprogram for hjerte-karsygdomme
Forløbsprogram for demens 
Forløbsprogram for Længe-ryg samt implementeringsplan
Vejledning til udarbejdelse af revision af forløbsprogrammer

Opfølgningsprogrammer

Cerebral Parese Opfølgningsprogram (CPOP)

Gennemsigtighed omkring kommunalmedfinansiering

Rapport om gennemsigtighed i kommunalmedfinansiering - juni 2015
Betydende faktorer for kommunalmedfinansiering - december 2016
Overblik over de enkelte kommuner. - december 2016

Generisk drejebog til opdatering/implementering af elektronisk kommunikation på tværs af sektorer

Generisk tværsektoriel drejebog januar 2017
Notat om generisk drejebog

Rådgivning
Aftale om konkretisering af den regionale rådgivningsforpligtelse på hygiejneområdet
Aktivt samarbejde med borgere og pårørende

Rapport om aktivt samarbejde med borgere og pårørende

Respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale om tilrettelæggelse af fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens   

Kompetenceudvikling

Program for tværsektoriel kompetenceudvikling 2019-23

Nye samarbejdsformer

Her kan du se principperne udfoldet for nye samarbejdsmodeller
Modelprojekt vedr. tværsektoriel stuegang
Modelprojekt vedr. samtidig psykisk sygdom og misbrug 
Modelprojekt vedr. sårbare børn og unge
Modelprojekt vedr. tværsektoriel neurorehabilitering 

Psykiatri

Samarbejdsaftaler på psykiatriområdet

Regional grundaftale om finansiering af ledsagelse under indlæggelse på somatisk hospital

Regional aftale om finansiering af ledsagelse under indlæggelse - godkendt DAS260418
Bilag 1. - Praksis hjælp i forbindelse med behandling
Bilag 2. - Aftale om aflønning af kommunalt ansat personale, der ledsager parienter under indlæggelse på Region Hovedstadens Hospitaler 

Svangre

Skema over arbejdsdeling på svangre området
Evaluering af tværsektorielle indsatser målrettet sårbare gravide i omsorgsniveau 3

Kommunikationsaftale og samarbejde om indlæggelser og udskrivninger i somatikken

Kommunikationsaftale 2019
Bilag til kommunikationsaftale 2019
Quickguide kommunen 2019
Quickguide regional 2019
Bilag om samarbejdet mellem kommunerne og hospitalerne vedr. melding om færdigbehandling
Særlige tiltag ved udskrivning – udskrivningskonference m.m. (følgeordninger)
Meddelelsestyper mellem forskellige sektorer

Aftaler om benyttelse af korrespondancemeddelelsen

Quickguide 
Grundaftale om benyttelse af KM inklusiv underaftale for det ambulante område
Emneordsliste 

Fælles forløbskoordinatorfunktion

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Dialyse

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Snitfladekatalog hjælpemidler og behandlingsredskaber

Hjemmebesøg

Retningslinjer for aflæggelse af hjemmebesøg

Medicin

Tværsektoriel aftale om dosisdispensering 
Vejledning om tværsektorielt brug af Fælles Medicinkort (FMK)

Patientsikkerhed

Ramme for samarbejdet om det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 

Genoptræning

Snitfladekatalog – genoptræning – voksne
Snitfladekatalog - genoptræning - børne-og ungeområdet
Læsevejledning til snitfladekatalog for genoptræning på voksenområdet
Kommunikation ved delte genoptræningsforløb
Undervisningsmateriale til udarbejdelse af genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer
Håndbog for udarbejdelse af Genoptræningsforløbsbeskrivelser 2015
Genoptræningsforløbsbeskrivelse for den ældre medicinske patient 2018 
Genoptræningsforløbsbeskrivelse for TKA april 2015
Genoptræningsforløbsbeskrivelse hoved-halskræft juli 2015
Genoptræningsforløbsbeskrivelse, Distal radius fraktur, 2015
Genoptræningsforløbsbeskrivelser for bankart
Genoptræningsforløbsbeskrivelser for hoftenære brud
Genoptræningsforløbsbeskrivelser for benamputerede
Retningslinjer vedr. vurdering af patienter fra almen til specialiseret genoptræning
Procedurer for forvarsling af genoptræning på patientniveau

Telemedicinske indsatser

Samarbejdsaftale vedrørende telemedicinsk sårvurdering 2019-2020

Samarbejdsaftale vedrørende telemedicinsk sårvurdering 2019-2020 
Evaluering af projekt: National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

LIS
Ledelsesinformation og data

Praksisplan for almen praksis 2015-2019
Praksisplan for almen praksis 2015-2019​​ ​ 

Redaktør