Mer om CFHO

Centret ska bidra till bättre behandling och ökad överlevnad av patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus​.

Samarbete mellan Region Hovedstaden och Region Skåne

Centrum för Hjärtstopp i Öresundsregionen har etablerats av Region Hovedstaden och Region Skåne med Rigshospitalet som lead partner och Skånes Universitetssjukhus som coordinating partner på svenska sidan. Centret har mottagit 1,2 miljoner euro från EFRU (Europeiska fonden för regional utveckling) genom EU-programmet Interreg IV A, Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Endast 10 % överlever hjärtstopp

Varje år drabbas 5000 människor i Sverige och 3500 i Danmark av plötsligt oväntat hjärtstopp på arbetsplatsen, i hemmet eller på gatan; av dessa är endast 10 % i livet efter 30 dagar.

Fler ska överleva

Detta dystra faktum har Centrum för Hjärtstopp i Öresundsregionen som målsättning att ändra på genom ökad kunskap i samhället och stärkt forskning inom hjärtstoppsbehandling.

Den optimala behandlingen av hjärtstopp

Den optimala behandlingen av hjärtstopp är idag baserad på en kedja av händelser. Det är viktigt att känna igen symptom, att larma tidigt, att hjärtlungräddning påbörjas av lekmän och att tidig defibrillering sker. På sjukhuset erbjuds avancerad behandling där orsaken till hjärtstoppet åtgärdas och nedkylning sker för att skydda hjärnan. I ett senare skede erbjuds de överlevande rehabilitering och träning.

Alla delar är viktiga

Man vet att alla delar i denna kedja är viktiga för att patienten ska överleva med bästa möjliga resultat ("ingen kedja är starkare än dess svagaste länk").

Behandling av hjärtstopp som en helhet

Idag förekommer forskning om hjärtstopp främst via projekt som syftar till att optimera enskilda delar av kedjan, men det finns stora fördelar med att betrakta hjärtstoppsvård som en sammanhållen enhet, där alla delar är lika viktiga.

Tätare integration av utveckling och forskning

Centret ska bygga en struktur för tätare integration av kunskapsförmedling, utveckling och forskning inom hjärtstoppsbehandling – centrets övergripande mål är att optimera behandlingen av hjärtstopp utanför sjukhus och i alla delar av kedjan, så att antalet patienter som överlever ökar.

Partners i centret

I etableringen av centret ingår Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet och Helsingborgs Lasarett på den svenska sidan.

I Danmark ingår de kardiologiska avdelningarna på Rigshospitalet och Gentofte Universitetshospital, samt den pre-hospitala verksamheten – Akutberedskapen i Region Hovedstaden.

Arbetar redan med hjärtstopp

Alla dessa enheter arbetar redan med kunskapsförmedling, forskning och utveckling kring hjärtstopp, vilket säkrar tillgång till expertis från såväl det pre-hospitala området som från de kliniska enheterna i slutenvården.

Tillgång till andra experter

Det pågår redan forskning inom hjärtstopp på båda sidor av Öresund. Centret kommer att ge forskarna tillgång till experter inom fler områden, vilket kan underlätta och förbättra forskningssamarbetet och stärka de enskilda projekten.

8 planerade projekt

I inledningsfasen kommer 8 projekt att påbörjas; alla är primärt inriktade på att etablera samarbete över Öresund och i förlängningen på att rädda liv. Projekten ska kartlägga skillnader och likheter i det tidiga omhändertagandet, värdera risker att drabbas av hjärtstopp vid behandling med vanliga, receptbelagda läkemedel och att optimera vården på sjukhus.

Gemensam biobank

Målet är också att etablera en gemensam biobank, som ska kunna generera ökade kunskaper om skador vid hjärtstopp och medverka till effektiv behandling. Alla projekt förväntas vara färdiga i slutet av 2014.

Redaktør