​​

Østdanske partnere i front på otte nye sundhedsfaglige projekter

​Det har været en god sommer for Østdanmark, der kunne bryste sig af at indgå i hele otte af de EU-projekter, der for nylig blev godkendt med fokus på sundhedsområdet. I alt har EU bevilliget ca. 114 mio. kroner til de otte sundhedsprojekter, der alle har østdanske partnere i koordinatorrollen.

Vent...
 
Scaling Nordic Hospital Innovation
Hospitaler i Øresund, Kattegat og Skagerrak (ÖKS) er blandt verdens førende forskning, og investerer stadigt flere ressourcer i sundhedsinnovation. Alligevel er der ikke så mange nye sundhedsløsninger, der rent faktisk udspringer fra sygehusene, og anvendelsen, opskalering og kommercialisering af disse er begrænset. Det vil projektet "Scaling Nordic Hospital Innovation" finde løsninger på.

Projektet skal fremme øget kommercialisering, bidrage til at skabe en innovationskultur, udvikle plejepersonalets kompetencer og bidrager til øget konkurrenceevne og vækst for ÖKS-områdets erhvervsliv. I sidste ende skal det bidrage til et bedre sundhedsvæsen til gavn for patienterne.

Danish Life Science Cluster, der bl.a. består af Region Hovedstaden og Region Sjælland, er koordinator på projektet, hvor øvrige partnere tæller Udenrigsministeriet Danmark, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Skåne og Innovation Skåne AB.

Bevilligede EU-midler: ca. 9,5 mio. kroner.

Læs mere om projektet her

Life Science Academy for start-ups i ÖKS-området
Det globale marked for life science og velfærdsteknologiske løsninger vokser hurtigt. ÖKS-området har en fælles styrkeposition inden for life science, og hvis dette styrkeområde fremmes, kan Skandinavien blive et udstillingsvindue for innovative sundhedsløsninger, der gavner vækst, beskæftigelse, eksport og folkesundhed i hele området.

I projektet skal start up-virksomheder screenes for at se, om de kan få hjælp til at udvikle deres produktidéer. Håbet er, at halvdelen vil deltage i første fase og modtage en produktudviklingsplan. I anden fase skal ideerne pitches til specialister, testfaciliteter eller større virksomheder i Danmark, Sverige og Norge, som kan være med til at udvikle produkterne yderligere. Over en femårig periode er målet, at 50 procent af de deltagende virksomheder skal have nået et internationalt marked.

Erhvervshus Sjælland er koordinator på projektet, hvor også Danmarks Tekniske Universitet, The Life Science Cluster, Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland, Knowledge Hub Zealand, Medicon Valley Alliance, Odsherred Kommune, Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Högskolan i Halmstad og SmiLe INCUBATOR AB indgår.

Bevilligede EU-midler: ca. 12,2 mio. kroner.

Læs mere om projektet her

Nordic Digital Health & Education
Der er et stort behov, både i sygehusvæsenet og blandt pædagogiske organisationer, for hurtigt, nemt og skalerbart at kunne udvikle klinikeres kompetencer i den digitale behandling af patienter.

Projektet vil udvikle en digital uddannelse for læger og sygeplejersker, der beskæftiger sig med digital håndtering af patienter, der modtager pleje i eget hjem. Uddannelsen skal sikre, at personalet får den nødvendige digitale kompetence og den nødvendige psykologiske tryghed til at kunne levere behandlinger virtuelt. Netop manglende kendskab til den digitale behandlingsform og utilstrækkelig digital kompetence blandt sundhedspersonalet beskrives internationalt som hovedårsagerne til, at det har vist sig vanskeligt at indføre e-sundhedsinitiativer i klinisk praksis, selvom disse er veldokumenterede.

Projektet har startet et konsortium med offentlige og private aktører for at facilitere speciallægers arbejde i digital behandling. Konsortiet består af otte organisationer fra Danmark, Sverige og Norge, herunder to hospitaler (Nordsjællands Hospital og Sahlgrenska Universitetshospitalet), to professionshøjskoler (Copenhagen Professionshøjskole og Østfold Højskole), et universitet: Lunds Universitet, samt tre virksomheder: Mount Visual, BALOO og Copenhagen Game Lab.

Bevilligede EU-midler: ca. 19 mio. kroner.

Læs mere om projektet her

Bridging Safe Elderly Care
Der er risiko for informationsgab, når patienter flyttes fra sygehuset til kommunens bolig eller eget hjem. Selv når patienter flyttes inden for et sygehus – fra for eksempel hjerteafdeling til intensiv – er der risiko for, at vigtige patientoplysninger ikke indgår.

Formålet med Bridging Safe Elderly Care er at udvikle en tilføjelse til journalsystemerne i Sverige og Danmark – en "digital add-on"-løsning. Med den innovative løsning bliver det muligt at præsentere den rigtige information til det rigtige plejepersonale på det rigtige tidspunkt. Den brugervenlige løsning vil være baseret på data fra patientjournaler og præsenteret for sundhedspersonalet via bl.a. kunstig intelligens.

En stigende andel af den ældre befolkning betyder også et større antal syge ældre og multisyge. I Danmark bliver 20 procent af beboerne over 65 år indlagt på hospitalet hvert år, og heraf bliver 20 procent genindlagt inden for den første måned på grund af en akut forværring af deres sygdomstilstand. Samme udfordring findes i Sverige.

Sjællands Universitetshospital er koordinator på projektet, hvor øvrige partnere tæller IQVIA Solutions Danmark AS, Lunds Universitet og Region Skåne.

Bevilligede EU-midler: ca. 11,8 mio. kroner.

Læs mere om projektet her

SmartClinic
Formålet med projektet er at udvikle en model for digitaliserede behandlingsforløb til patienter med kronisk sygdom. Sygdommen kronisk inflammatorisk tarmsygdom bruges som case med håbet om at kunne udvikle et digitaliseret behandlingsforløb, der også kan bruges til andre kroniske sygdomme.

Sundhedsvæsenet bruger store ressourcer på patienter med kronisk sygdom – ifølge projektet er det op mod 80 procent af ressourcerne. Det resulterer i lange ventetider og behandlingsforløb. Den fremherskende procedure er, at patienter med kronisk sygdom indkaldes til løbende kontrol i sundhedsvæsenet, også i perioder, hvor patienterne er stabile og ikke har et igangværende sygdomsudbrud. Det lægger pres på hospitalets kapacitet og mindsker fleksibiliteten til at håndtere akutte patienter.

Med smart sundhedsteknologi er det muligt at fjernovervåge patienter, uden at de skal på hospitalet, hvilket frigør mere tid og betyder, at akut syge patienter kan få behandling inden for en kortere tidsramme.

Sjællands Universitetshospital er koordinator på projektet, der også tæller øvrige partnere såsom Göteborgs Universitet, Region Skåne og Visikon ApS.

Bevilligede EU-midler: ca. 9,7 mio. kroner.

Læs mere om projektet her

Öre-sund
Det anslås, at hver sjette dansker har et behandlingskrævende høretab, mens halvdelen af de 80-årige har, eller har haft, invaliderende svimmelhed. Tab af hørelse og balance hæmmer daglige aktiviteter og fører til nedsat funktionsevne, risiko for at falde, social isolation og tab af arbejdsevne – og de samfundsøkonomiske konsekvenser er betydelige.

Fælles for dårlig hørelse og balance er, at der både er tale om skjulte funktionsnedsættelser, at tilstanden sjældent kan helbredes med medicin eller operation og at begge sanser sidder i det indre øre. De komplicerede skader i det indre øre gør, at folk ofte bliver sendt rundt mellem forskellige specialklinikker, og patienten oplever ofte ventetid eller mange undersøgelser uden korrekt diagnose.

Öre-sund ønsker i samarbejde med erhvervslivet at bruge fjernlægehjælp og avanceret teknologi til at kunne udføre bedre og mere præcise undersøgelser, behandlinger og rehabilitering af mennesker med lidelser i det indre øre. Öre-sund bygger således videre på erfaringerne fra pilotprojektet "Menière", som også er finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Sjællands Universitetshospital er koordinator på projektet, hvor også Västra Götalandsregionen, Lunds universitet, Region Skåne, Haukeland universitetssygehus indgår som partnere.

Bevilligede EU-midler: ca. 18,5 mio. kroner.

Læs mere om projektet her

The Good Prescriber - Improving drug safety in psychiatric patients exposed to polypharmacy
Polyfarmaci (brug af flere lægemidler samtidig) er udbredt blandt psykiatriske patienter og kan medføre alvorlige lægemiddelrelaterede problemer, der nedsætter livskvalitet og levetid for patienten.

Projektet The Good Prescriber vil udvikle et beslutningsstøtteværktøj til læger, der skal understøtte den rationelle medicinordination i psykiatrien. Dette sker blandt andet ved at importere og sammenflette data fra eksisterende hospitalssystemer, så medicin-ordinationen kan tilpasses patientens individuelle behov bedst muligt.

Sjællands Universitetshospital er koordinator på projektet, hvor også Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie, Zentrum für Integrative Psychiatrie gGmbH, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie oncampus GmbH, Psychiatry West, The Mental Health Services i Region Sjælland, Data and Development Support, AI-Center, Institute of Medical Informatics and Statistics, University Hospital Schleswig-Holstein, Kiel indgår.

Bevilligede EU-midler: ca. 13,7 mio. kroner.

AMBeR

Førende medicinske forskningsinstitutioner og hospitaler fra hele den sydlige del af Østersøområdet er for første gang gået sammen om at gennemføre et fælles innovationsprojekt for at udvikle e-sundhedsløsninger på kræftområdet.

Projektet har til sigte at spare kræftpatienter for ture på sygehuset og give dem mulighed for f.eks. at måle blodværdier samt genoptræne i deres eget hjem. Det er især patienter, der bor i mere landlige områder, der kan drage fordel af de digitale muligheder, og projektet vil dermed også bidrage til at skabe mindre ulighed i behand​​lingen.

Sjællands Universitetshospital er ledende på projektet, hvor også Ängelholm hospital, Universitetshospitalet i Rostock, Universitetshospitalet i Greifswald, Pomeranian Medicinsk Universitet, Universitetshospitalet i Gdańsk, BISER – Baltisk Institut for Europæiske og Regionale Anliggender og Klaipeda Universitet indgår.

Bevilligede EU-midler: 20 millioner kroner

Læs mere om projektet herRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor