Budgetudspil på strukturfondsmidlerne i 2021-2027 fra Europa-Kommissionen

​Omprioritering af midler fra øst til syd og et mere simpelt regelsæt er de største nyheder i udspillet, men også mindre budget til Interreg og fortsat krav om smart specialisation er værd at ligge mærke til i Kommissionens forslag til samhørighedspolitikken i perioden 2021-2027. 

Vent...

​Den 29. maj fremlagde Kommissionen forslag til udformningen af samhørighedspolitikken efter 2020. Kommissionen foreslår et budget på i alt 373 milliarder EUR for den kommende periode, hvilket svarer til en nedskæring på 7 %  i forhold til den nuværende budgetperiode. 

Danmark ser ud til at fastholde det nuværende budget

Til trods for nedskæringer i det overordnede budget, foreslå Kommissionen ingen ændringer i det danske budget for strukturfondsmidler, der således fastholdes på ca. 0,6 mia. EUR over 7 år målt i 2018-priser. Det betyder højest sandsynligt, at de danske regioner beholder deres nuværende kategorisering, hvor Region Sjælland er såkaldt "transition region", mens de resterende regioner er "More developed regions". Disse kategorier beregnes ellers på en ny måde i forslaget (Berlin-formlen), som udover BNP per indbygger også tager højde for faktorer som uddannelsesniveau, ungdomsarbejdsløshed, klimaforandringer og modtagelse af immigranter.

Færre midler til Visegradslandene

Berlin-formlen og stor vækst i østlandene siden sidste beregning betyder, at de fire Visegradslande Polen, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet samt landene Litauen og Estland står til væsentlige støttenedskæringer i det kommende program. Mens Ungarn, Litauen og Tjekkiet alle står overfor en nedskæring på 24 % vil Slovakiet og Polen opleve nedskæringer på henholdsvis 23,3 % 0g 21,7 %. De sydeuropæiske lande Italien og Spanien kan til gengæld se frem til stigninger, og Grækenland, Bulgarien og Rumænien står til at modtage en stigning på 8 %. Kommissionen begrunder den nye fordeling med, at samhørighedspolitikken skal afspejle udviklingen i ulighed siden den finansielle krise, men fortsat fokusere på de dårligst stillede regioner. Grundforudsætningerne for udbetaling af samhørighedspolitikmidler videreføres i høj grad for den foregående periode, og dækker derfor fortsat krav om smart specialisation strategier for at fokusere investeringer af strukturfondsmidler, hvor de skaber mest vækst.

Mindre og mere gennemskueligt regelsæt

Kommissionen foreslår at gøre reglerne mindre komplekse i den næste flerårige finansielle ramme, med mindre bureaukrati og lempeligere kontrolprocedurer. Kommissionen åbner således op for at indføre faste timetakster og udføre en mindre omfattende revision af projekterne. Samhørighedspolitikkens syv fonde skal nu omfattes af et fælles regelsæt, som skal gennemføres i samarbejde med medlemslandene. Dette skal gøre forvaltningen af EU's fondsprogrammer nemmere, og lette synergierne mellem eksempelvis samhørighedspolitikfondene og Asyl- og Migrationsfonden i forbindelse med udvikling af lokale integrationsstrategier. Der lægges også op til at medlemslandene kan vælge at overføre midler fra samhørighedspolitikken til InvestEU-programmet. Forbindelsen mellem samhørighedspolitikken og det europæiske semester skal styrkes, så der skabes et vækst- og erhvervsvenligt klima i Europa.

Færre midler til INTERREG

Trods fokus på interregionalt samarbejde beskæres midlerne til INTERREG i den kommende budgetperiode med mere end den generelle 7% nedskæring. Mens Interreg i perioden 2014-2020 stod for 2,8 % af det samlede budget, vil der i periode 2021-2027 kun 2,5 % af det samlede budget til Interreg. Tværregionalt samarbejde skal fremover styrkes ved at give regionerne mulighed for at anvende dele af "deres egne strukturfondsmidler" til at finansiere projekter overalt i Europa sammen med andre regioner. Kommissionen mener for, at merværdien af INTERREG-programmerne herved indføres i alle samhørighedspolitikkens programmer.

Næste skridt

Kommissionens ambition er at få vedtaget den flerårige finansielle ramme og de sektorspecifikke forslag inden udgangen af 2019. Det kan dog vise sig yderst vanskeligt, da flere lande allerede har meldt ud at forslaget er fuldstændigt uacceptabelt.

 

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor