Chefens klumme: Efterårets forskningsdagsorden

​Europas helt store pågående udfordring med flygtningestrømme har implikationer for mange politikområder. Det gælder især også EU’s forsknings- og innovationspolitik.

Europas helt store pågående udfordring med flygtningestrømme har implikationer for mange politikområder. Det gælder også EU’s forsknings- og innovationspolitik, som bl.a. på sundhedsområdet forholder sig til, hvordan med hurtigt kan afhjælpe nogle af de sygdomsrelaterede konsekvenser flygtningestrømmen også bringer med sig. Udbrud af smitsomme sygdomme, som ellers har været sjældne i Europa, eller som kun har forekommet i relativt få tilfælde, konstateres nu i et omfang, så Europa-Kommissionen ser sig nødsaget til at reagere med en hurtig indsats og med midler fra forsknings- og innovationsbudgettet.

Samtidig kører alle de planlagte aktiviteter videre. Først og fremmest er det tredje år af Horizon 2020, hvor indkaldelser til arbejdsprogram 2016-17 bliver offentliggjort i oktober. Selv om det kun er den tredje indkaldelse af forslag til rammeprogrammet, forberedes allerede nu midtvejsevalueringen, som skal foretages ved udgangen af 2017. Evalueringen af de tidligere programmer vil indgå i denne midtvejsevaluering. Der vil blive etableret en ekspertgruppe til at forestå arbejdet med evalueringen, og vi har meldt et par kandidater på banen.
På den politiske side, er der også nogle vigtige milepæle inden jul. Den rådgivende komite European Research and Innovation Committee (ERAC) vil foreslå en ny struktur for styring af European Research Area ERA i oktober måned, hvilket forventes at blive vedtaget på Konkurrencerådsmødet i december 2015. Endvidere forventes en endelig aftale mellem Europa-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet om den generelle forordning om databeskyttelse inden udgangen af året. Den vil indeholde de vigtigste elementer vedrørende forskning, specielt medicinsk og biomedicinsk forskning, eftersom forordningen blandt andet berører patienters data. Desuden vil Den Europæiske Fond for Strategisk Investering (EFSI), som er den vigtigste kilde til finansiering af Junckers første prioritet ”New Boost to Jobs, Growth and Investments” blive operationel i september.. Den nye videnskabelige rådgivningsmekanisme foreslået af EU-kommissær for forskning, videnskab og innovation Carlos Moedas påbegynder arbejdet i dette efterår med udnævnelsen af syv højtstående uafhængige videnskabsmænd til ”Scientific Advice Mecanism”. 

Sideløbende forventes fremskridt i arbejdet med forskningsintegritet - en prioritet for det luxembourgske formandskab - og også en prioritet for Moedas, navnlig inden for rammerne af de igangværende drøftelser om "Open Science”. Endeligt er der i internationalt perspektiv store forventninger til FN-konferencen om klimaforandringer i december i Paris, hvor fælles drivhusgasemissionsmål er blandt Europa-Kommissionens visioner for en ny aftale.

Så alt i alt et godt pakket efterår med konkrete planer og ukendte faktorer – som sædvanligt.

Birgitte Wederking

Redaktør