Chefens klumme: Hvad kan vi sammen gøre for at indfri FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling?

I 2015 vedtog verdens lande i regi af FN en 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling med 17 tilhørende bæredygtighedsmål kaldet ”Sustainable Development Goals” (SDGs). Disse SDG’er fokuserer på bæredygtig udvikling i både økonomisk, social og miljømæssig sammenhæng. Målene er koordineret med og koblet til andre multilaterale initiativer, politikker og investeringer, og de nyder stor opbakning fra både privat og offentlig side. Der er generel politisk enighed om fx at bekæmpe fattigdom og gå ind i kampen mod klimaforandringer. Men det går vanskeligere med at implementere konkrete løsninger. 

Danmark har i marts 2017 lanceret en handlingsplan for opfølgning på målene. Generelt ligger vi som land godt i forhold til at realisere målene, men også Danmark har sine udfordringer blandt andet i relation til affaldshåndtering og forurening i byerne.  Vi har som udviklet og rigt land et ansvar for at ikke bare vi, men alle når i mål. Det er en fælles mission, der giver global tryghed og lokale eksportmuligheder.  Og det fælles arbejde inden for en ramme, som alle forstår, kan også lede til værdifulde samarbejder. Således arbejder flere byer og regioner strategisk med målene og gerne i partnerskaber, som går på tværs af samfundet.

Vi har mulighed for at påvirke udvikling og ambitionsniveau gennem samarbejde og erfaringsudveksling i EU-regi. EU støtter op om partnerskaber, som i fællesskab skaber løsninger, der hjælper med at komme i mål. Og vi kan inden for rammerne af EU’s strukturfonde og støtteprogrammer vende SDG-inspirerede samfundsudfordringer til innovation og markedsmuligheder. EU’s støtte og koordinering kan være katalysator for at gå den ”mission-orienterede” vej, hvor man fx bruger støttekroner som bidrag til videnskabelige, teknologiske eller samfundsmæssige fremskridt, der er koblet til verdensmålene. 

Målenes verdensomspændende karakter gør det oplagt at samarbejde globalt herom.  Vi kan have megen glæde af at få inspiration fra verden omkring os til ”implementeringsforskning”, så forskningsresultater bliver til konkrete markedsløsninger med vækst og velstand til følge. Generelt ligger inspiration fra andre byers tilgang til at realisere målene lige for. Og også her er Bruxelles et naturligt samlingspunkt.

Vi kan alle gøre mere for at bidrage til indfri SDG’erne og tænke målene ind i strategier og se nye muligheder. På Copenhagen EU Office kan vi bidrage med at koble videnskabelige, lokale og regionale projekter og EU-programmer, og vi kan få og viderebringe inspiration fra resten af Europa. Hold jer ikke tilbage for at tale mere med os om, hvordan vi sammen kommer i mål.

Birgitte Wederking
Redaktør