De videregående uddannelser i EU skal moderniseres

​Den 30. maj publicerede Europa-Kommissionen ”En ny EU-dagsorden for videregående uddannelse”, der bygger på moderniseringsdagsordenen fra 2011. I meddelelsen identificerer Kommissionen fire handlingsprioriteter, der kan bidrage til at styrke og modernisere de videregående uddannelser i EU. 

Fire handlingsprioriteter 
I meddelelsen redegør Kommissionen for sin plan for at modernisere de videregående uddannelser i EU. Planen er inddelt i fire handlingsprioriteter, der skal modsvare de hovedudfordringer, EU står overfor. For hver af de fire prioriteter opstiller Kommissionen en række konkrete aktiviteter, der primært er støttet af forskellige dele af Erasmus+-og Horizon 2020-programmerne. Nedenfor er de fire handlingsprioriteter og et udpluk af Kommissionens aktiviteter:

1. Håndtering af fremtidige uoverensstemmelser mellem efterspurgte og udbudte færdigheder og tilskyndelse til udvikling af færdigheder i topkvalitet
  • Lancering af et europæisk initiativ til at følge færdiguddannede for at skabe bedre viden nationalt og på EU-plan om deres karriereforløb eller videre uddannelse.
2. Opbygning af inkluderende og forbundne videregående uddannelsessystemer
  • Yde direkte støtte under Erasmus+ for at hjælpe de videregående uddannelsesinstitutioner med at udvikle og gennemføre integrerede institutionelle strategier for inklusion, ligestilling mellem mænd og kvinder og studiemæssig succes fra optagelse til dimission, herunder gennem samarbejde med skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner
3. Sikring af at videregående uddannelsesinstitutioner bidrager til innovation
  • Udvidelse af EIT-modellen (Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi) for en regional innovationsordning (EIT-RIS) og EIT-mærket til flere universiteter og regioner, styrke udviklingen af iværksætterkultur og innovationsfærdigheder og forberede ph.d.-studerende og færdiguddannede ph.d.'er på at arbejde i innovative erhverv.
4. Støtte til effektive videregående uddannelsessystemer
  • Optimering af synergi mellem EU's dokumentationsredskaber ved at etablere et videnscenter om videregående uddannelse. Der vil blive opnået forbedret datakvalitet, sammenlignelighed, dataindsamling og indikatorer ved inkorporering af det europæiske register for videregående uddannelser (ETER), U-Multirank og den foreslåede pilotfase i sporingsundersøgelsen om færdiguddannede.
  •  Lancering af en drøftelse med medlemsstater og interessenter som led i midtvejsevalueringen af Erasmus+ om effektiv støtte til studerende, personale, institutioner og videregående uddannelsessystemer.

Et større EU-ungdomsinitiativ 
Meddelelsen om videregående uddannelse udgør en del af Kommissionens bredere strategi om at støtte unge mennesker og styrke den europæiske søjle for sociale rettigheder. Den er et supplement til meddelelsen “School development and excellent teaching for a great start in life”, der har fokus på modernisering af skoler og undervisning i EU. Det overordnede formål med de to meddelelser er at hjælpe medlemsstaterne med at levere uddannelse af høj kvalitet for alle unge gennem en række konkrete aktiviteter. Aktiviteterne skal sikre, at unge har viden og færdigheder til at kunne begå sig i samfundet, og at de er i stand til at skræddersy deres uddannelse til arbejdsmarkedets skiftende behov.

Redaktør