Den gode indmelding til Horizon 2020

​Det er muligt at øve indflydelse på EU’s forskningsdagsorden. Men vil man fremme et forskningsprojekt eller et forskningsområde, er det vigtigt at kende til aktører, timing og proces for tilblivelsen af Horizon 2020’s arbejdsprogrammer.

​​

Workshop om den gode indmelding
Den 6. oktober 2015 afholdte creoDK en workshop om den gode indmelding til Horizon 2020. Omkring 40 forskere og forskningsadministratorer fra creoDK’s fire partnere deltog i workshoppen, hvor mulighederne for påvirkning og indflydelse på EU’s forskningsdagsorden blev drøftet med fire oplægsholdere. Oplægsholderne talte en repræsentant fra Styrelsen for Forskning og Innovation, en forhenværende national ekspert i Europa-Kommissionen, en chefkonsulent fra Københavns Universitet samt en forsker fra DTU.

Vi har samlet nogle af de gode råd fra workshoppen i det følgende. De fire oplæg kan findes her.  
Hvornår skal man give input til Horizon 2020? 
Tilblivelsen af Horizon 2020’s arbejdsprogrammer bygger på en mere strategisk proces end de tidligere rammeprogrammer i EU. Det betyder blandt andet, at flere overordnede prioriteter bliver formet under høring af forskellige eksterne stakeholderer, hvis input bliver samlet i såkaldte scoping papers, som danner udgangspunktet for arbejdsprogrammerne. Herefter drøfter og godkender medlemsstaternes repræsentanter i programkomiteerne Europa-Kommissionens udspil til arbejdsprogrammerne i den mere formelle del af processen.

For det næste arbejdsprogram 2018-19 forventes eksterne høringer af stakeholderer i foråret 2016, mens processen i programkomitéerne forventes at begynde i slutningen af 2016.

Vil man søge indflydelse på de mere overordnede forskningsprioriteter og/eller har man et ”nyt” forskningsområde, som man ønsker at promovere i EU-systemet, anbefales det at fokusere på den eksterne høringsfase. Det kan være en indsats, som i nogle tilfælde kræver aktiviteter med vekslende intensitet over flere år. Passer retningen og indholdet i udkastet til EU’s arbejdsprogrammer allerede ens behov, kan man også arbejde for mindre justeringer i ordlyd gennem programkomiteerne i den formelle forhandlingsfase.   

Hvad skal mit input bestå af?
Den overordnede struktur for Horizon 2020 er fastlagt i det 7årige Specific Programme. Men med bredere topics end i de forhenværende arbejdsprogrammer er der stadig god mulighed for at søge indflydelse på forskningsprioriteterne inden for denne overordnede struktur. 

Gennem programkomiteerne kan man primært arbejde for mindre ændringer af ordlyd, som dog kan være tilstrækkeligt til at matche et givent topic med det ønskede forskningsprojekt. Vil man arbejde for helt nye topics i programkomiteerne, kræver det meget grundig argumentation.

Arbejder man i stedet med at fremme sit forskningsområde i den eksterne høringsfase, kan man med fordel formulere sit input bredere.

Uanset hvornår i processen man ønsker at give input til Europa-Kommissionen, er det vigtigt at
 
den idé, man vil promovere, rammer bredere end et specifikt forskningsprojekt, således at beskrivelsen af udfordringen man vil løse, kan rummer flere metoder, forskningsdiscipliner og aktører i løsningen,
indsatsen bygger på grundig argumentation om dels, hvorfor udfordringen er nødvendig at løse, og hvorfor den skal løses på europæisk niveau,
relatere sit input til EU policy både på forskningsområdet og på andre relevante policyområder,
sikre, at input har opbakning fra andre stakeholderer.

Til hvem skal jeg give mit input?
På trods af at processen for arbejdsprogrammerne følger en 2årig cyklus, er det altid muligt at gøre opmærksom på sit forskningsområde. Derfor er det uanset timing en god idé at engagere sig i fx ekspertgrupper, teknologiplatforme, innovationspartnerskaber etc. i Bruxelles. Disse fora bliver hørt i den eksterne høringsproces og giver netværk, som kan bakke op om fremme af et forskningsområde. I beslutningsprocessen tager Europa-Kommissionen endvidere højde for læring fra tidligere EU-projekter.  

I forhandlingsprocessen i programkomiteerne er de danske referencegrupper og rådgivere i EuroCenter i Styrelsen for forskning og innovation en god indgang for danske forskere. I programkomitéerne kan det ligeledes anbefales at søge andre medlemsstaters opbakning.   

Redaktør