ERA Progress Report 2016

​Europa-Kommissionen har netop udgivet ERA Progress Report 2016. Rapporten giver en status på European Research Area (ERA) og fremskridtene i forhold til implementering i medlemslandene og de associerede lande. Rapporten konkluderer overordnet, at ERA har gjort store fremskridt over de seneste år, men at der stadig er store forskelle mellem landene både i forhold til præstationsniveau og vækstrater.   

​ERA – kort fortalt 

European Research Area (ERA) – på dansk Det europæiske Forskningsrum – er ambitionen om at skabe et samlet europæisk ”marked” for viden, hvor forskere, forskningsinstitutioner og virksomheder kan flytte, konkurrere og samarbejde på tværs af grænserne. ERA er koncentreret omkring 6 prioriteter:

 • Mere effektive nationale forskningssystemer 
 • Optimalt transnationalt samarbejde og konkurrence 
 • Et åbent arbejdsmarked for forskere
 • Ligestilling mellem køn og integration af kønsdimensionen i forskning
 • Optimal cirkulation, adgang til og overførsel af videnskabelig viden
 • Internationalt samarbejde

I 2015 godkendte Det Europæiske Råd ERA Roadmap 2015-2020, som har til formål at guide medlemslandene i forhold til implementering af de 6 ERA-prioriteter på nationalt niveau. Medlemslandene blev pålagt at implementere ERA Roadmap gennem passende mål i nationale handlingsplaner (NAPs). Den danske handlingsplan er tilgængelig her. Overvågningen af ERA Roadmap og implementeringen indgår i den aktuelle ERA Progress Report 2016.

Hovedfund og anbefalinger 
Rapporten konkluderer, at medlemslandene overordnet har gjort store fremskridt i forhold til implementeringen af ERA Roadmap. Alligevel er der stor forskel medlemslandene imellem, og der er plads til klare forbedringer inden for særligt videnscirkulation og internationalt samarbejde. 

I rapporten opstilles følgende anbefalinger, der kan bidrage til at styrke den fremtidige implementering:
 • Mere stabile offentlige finansieringsmekanismer på nationalt niveau. 
 • Medlemsstaternes deltagelse i Joint Programming Initiatives (JPI’s) kan øges yderligere, hvis EU’s politiske rammer og de finansielle midler i EU-budgettet forsat bruges som katalysator for medlemsstaternes aktivitet i JPI’s.
 • For at øge effektiviteten af offentlige investeringer i forskningsinfrastrukturer bør medlemsstaterne vedtage en langsigtet fælles strategi.
 • Forskernes internationale mobilitet kan bl.a. styrkes ved at sikre lige adgang for udenlandske forskere til nationale forskningsprogrammer. Medlemslandene skal fastholde og styrke de strategier, der allerede er beskrevet i ERA NAPs om ligestilling mellem kønnene.
 • Graden af vidensspredning er meget uensartet i Europa. Der er behov for at overveje, hvordan finansiering i alle led i videnskæden kan bidrage til at bringe viden til markedet. Repræsentanter fra forskningsorganisationer har blandt andet foreslået at bringe industri og forskning sammen i events, karriereudviklingsprogrammer og lignende, hvilket vil kunne bidrage til at skabe tillid, intensivere offentligt-privat samarbejde og promovere inter-sektoriel mobilitet.  
 • Medlemsstaternes tilgang til Open Access for forskningsresultater varierer i Europa. Mere koordination og ensartede politikker på tværs af grænser kan være nyttigt.

Næste skridt 
De fremtidige ERA Progress Reports vil også indeholde overvågning af implementeringen af ERA Roadmap. Overvågning og anbefalinger anses for at være effektive redskaber til at hjælpe medlemslandene med at definere og implementere de nødvendige ERA reformer på nationalt niveau. 

Der lægges op til at overvågningsprocessen af ERA’s implementering vil blive yderligere styrket i de fremtidige årlige rapporter. Det skal blandt andet ske ved at uddrage erfaringer af medlemsstaternes arbejde med de nationale handlingsplaner. Redaktør