EU's budgetforhandlinger er i gang

Budgetforhandlinger om EU-budgettet for 2017 er godt i gang. Rådet og Europa-Parlamentet synes overordnet set enige i Europa-Kommissionens finansielle prioriteringer om øget fokus på vækst og jobskabelse samt flere ressourcer til sikkerhed og migration. Spørgsmålet er størrelsen af budgettet.

Vækst og jobskabelse i fokus
Europa-Kommissionen fremsatte sit forslag til det kommende års EU-budget i slutningen af juni. Udover Kommissionens klare signaler om øget sikkerhed og flere midler til håndtering af migrationsproblematikker, er fokus i forslaget, som i de seneste år, særligt rettet mod øget vækst og jobskabelse. Investeringsfonden, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), foreslås tildelt 600 mio. euro mere til forpligtelser og hele 1.791 mio. euro mere til udbetalinger i budgettet for 2017 sammenlignet med 2016, mens forskningsprogrammet Horizon 2020 ligeledes vil se budgetstigninger på omkring 756 mio. euro i forpligtelser og 120 mio. euro til udbetalinger relativt til sidste år. Midlerne til den relativt nystartede investeringsfond EFSI vil hovedsageligt komme fra et overskud i medlemslandenes forpligtelser i budgettet fra 2014-2016.

Kommissionens udkast indeholder flere midler end budgettet for 2016, idet budgettet til forpligtelser er steget med 1,7 %. Kommissionen har med budgetudkastet foreslået, at man udnytter budgetredskabet Multiannual Financial Framework (MFF) til fulde, for at kunne håndtere migrationskrisen på samme niveau som i 2016. Kommissionens forslag omfatter således alle de tilgængelige ressourcer for budgetåret 2017, som MFF-loftet tillader, samtidig med at Kommissionen har foreslået anvendelse af det såkaldte Flexibility instrument, som er midler afsat til håndtering af ekstraordinære situationer. Kommissionens forslag om anvendelse af fleksibilitetsmidler er således også kun mulig, idet Kommissionen har vurderet, at de nødvendige budgetmidler ikke kan undværes i nogle af de øvrige budgetposter. Budgetudkastet for 2017 overskrider således MFF-loftet, men på lovlig vis grundet fleksibilitetsinstrumentet. Stigningen i budgettet kan derfor særligt tilskrives dette forslag. Storbritanniens folkeafstemning om udtrædelse af EU har ikke betydning for EU budgettet for 2017, da udtrædelsesforhandlingerne ikke er påbegyndt, og budgettet er derfor i tråd med MFF-loftet.

Enighed om Europa-Kommissionens prioriteringer, men…
Ligeledes er Europa-Parlamentets budgetkomité tilfreds med EU-budgettets fokusområder i 2017, og synes positivt stemt overfor en øget anvendelse af budgettets fleksibilitet. Europa-Parlamentet erklærede sig dog samtidig uenige i Rådets forslag om at mindske nogle budgetposter grundet overestimering. I modsætning hertil foreslår Parlamentet, at budgetposter omhandlende jobskabelse, forskning og innovation, migration og kultur bør øges. Parlamentets forslag om større budgetposter overgår således også Kommissionens estimater, og de foreslår derved en forøgelse af den samlede finansielle ramme for EU-budgettet 2017 med 4,13 milliarder euro. Dette er stadig inden for rammerne af MFF-loftet, idet Parlamentet ønsker at anvende yderligere fleksibilitetsmidler end i Kommissionen forslag. På trods af at Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er enige om fokusområderne, synes de altså ganske uenige om, hvor mange ressourcer der bør prioriteres hertil.

Europa-Parlamentet vil den 26. oktober afgive samlet udtalelse om budgettet. I tilfælde af uenighed påbegyndes en tre uger lang forligsfase mellem Rådet og Europa-Parlamentet, som afsluttes den 17. november, hvor et endeligt budget forventes vedtaget og præsenteret.

Redaktør