EU Opprioriterer Uddannelse

​Macron har sat uddannelse på dagsordenen som bærer af stærk europæisk identitet og kultur. Erasmus+ programmet forventes styrket og udvikling af nye europæiske universitetsnetværk er på vej. 

Vent...

Sprog, uddannelse og kultur er vigtige for europæisk identitet

I en tale i september 2017 på Sorbonne Universitetet i Paris præsenterede den franske præsident Macron et sæt ambitiøse planer for den europæiske ungdom, herunder forslag om styrket europæisk identitet. Konkrete forslag tæller bl.a.,

 • I 2024 skal halvdelen af alle europæere under 25 år have tilbragt seks måneder i et andet EU-land. 
 • Unge europæere skal tale mindst to europæiske sprog. 
 • Oprettelse af cirka 20 ”Europa-Universiteter” frem mod 2024.
 • Indføre ”europæiske semestre” på universiteterne, og indføre ”europæiske eksamensbeviser”. 

På det sociale topmøde i Gøteborg i november 2017 tog Europa-Kommissionen tråden op, og præsenterede en plan for at styrke den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur. På topmødet fremlagde Kommissionen en vision om et fælles europæisk uddannelsesområde i 2025 fremlagt. Fokus i denne plan er at øge udvekslingen af studerende mellem medlemslandene. Udover en handlingsplan for digital uddannelse, en plan for at kulturarv samt en plan for livslang læring vil Kommissionen indføre gensidig anerkendelse af eksamensbeviser samt lancere et europæisk studiekort, "e-card", frem mod 2021.

Ambitionerne på uddannelsesområdet blev støttet på det Europæiske Råds topmøde i december 2017  samt rådsmødet for uddannelsesministrene i februar 2018

Styrket Erasmus+ fra 2021

I januar 2018 offentliggjorde Kommissionen en midtvejsevaluering af Erasmus+. Evalueringen fremhæver stor tilfredshed blandt deltagerne og effektivitet samt at programmet har stor europæisk merværdi i form af et mere sammenhængende EU. Erasmus+ vurderes at bidrage positivt til udformning og gennemførsel af national politik indenfor videregående uddannelse. Øget anvendelse af digital teknologi og synergi med øvrige EU-programmer fremhæves som muligheder for forbedring.

Det positive syn på effekterne af Erasmus+ går igen i Europa-kommissionens foreløbige refleksioner om den næste flerårige budgetramme (MFF) fra 2021. Her fremhæves en ambition om at styrke Erasmus+, og der fremsættes to mulige scenarier for det fremtidige budget:

 • Antallet af unge mennesker der deltager i programmet fordobles. Der afsættes 30 milliarder EUR til Erasmus+ i 2021-2027. Dette vil svare til lidt over en fordobling af budgettet på 14,7 milliarder EUR i 2014-2020. 
 • En tredjedel af EU's studerende deltager i programmet. Der afsættes 90 milliarder EUR i 2021-2027

Europa-Parlamentet bakker ligeledes op om at styrke Erasmus+ i den næste budgetperiode. En betænkning, som markerer Parlamentets position i forhold til den næste MFF 2021-2027, foreslår at tredoble midlerne til Erasmus+. Kommissionens forslag til det næste Erasmus+ forventes offentliggjort i slutningen af maj 2018. 

Europa-Universiteter etableres fra 2019

Europa-Universiteterne tæt integrerede netværk mellem højere uddannelsesinstitutioner i EU. De skal bidrage til:

 • Øget mobilitet.
 • Fælles udbud af både bachelor, master, og doktorgrader, hvor den seneste forskning skal anvendes i uddannelserne, og den innovative brug af pædagogiske instrumenter samt digital teknologi skal desuden styrkes.
 • Styrke den internationale konkurrenceevne blandt europæiske uddannelsesinstitutioner.
 • Bidrage til/skabe en langsigtet europæisk vision for både uddannelse og forskning.

Europa-Universiteterne skal bestå af forskellige typer af højere uddannelsesinstitutioner fordelt over hele EU. Partnerskaberne skal være fleksible så der vil ikke være krav til en bestemt model for samarbejde. Erasmus+ vil udgøre den væsentligste finansieringskilde i synergi med FP9, regionale strukturfondsmidler og national finansiering.

Konceptet for Europa-Universiteterne fastlægges i 2018.  De følgende skridt sker i tre faser:

 • I 2019-2020 oprettes et antal piloter af de europæiske universitetsnetværk.
 • Efter 2020 skal der være styrket mobilitet, fælles aktiviteter, centralisering og struktureret samarbejde under Erasmus+, FP9 og andre EU-fonde,
 • I 2025 skal det europæiske uddannelsesområde, herunder Europa-Universiteterne, være en realitet.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor