EU-lande lancerer planer for ERA-implementering

​EU’s forskningsministerier arbejder i øjeblikket på en ny roadmap, der indeholder forslag til initiativer, som skal sikre fuld implementering af det europæiske forskningsrum ERA (se creoDK Update marts 2015).

​​

Det europæiske forskningsrum

Formålet med ERA er, at forskere, forskningsinstitutioner og virksomheder frit skal kunne bevæge sig, konkurrere og samarbejde med hinanden på tværs af grænserne. Den frie bevægelighed skal styrke EU-landenes forskningssystemer og konkurrenceevne, og de skal være i stand til at arbejde mere effektivt sammen om at tackle store samfundsmæssige udfordringer. Roadmappen identificerer et antal kerneprioriteter for at implementere ERA og sikre, at det fungerer optimalt. Tidsmæssigt dækker den 2015-2020. Det forventes, at roadmappen vil blive publiceret i maj 2015.

EU, nationalt og institutionelt niveau

ERA bygger på initiativer, som implementeres på tre niveauer:

• Europæisk niveau af Kommissionen
• Nationalt niveau af ministerier med ansvar for forskning, uddannelse og innovation
• Institutionelt niveau af universiteter og forskningsinstitutioner.

Samspillet mellem de tre niveauer er essentielt for at optimere det samlede europæiske forsknings- og innovationssystem. Den seneste ERA progress report publiceret i 2014 (se creoDK Update oktober 2014) fastslog, at de fælleseuropæiske forudsætninger for at gennemføre ERA er på plads. Det betyder, at initiativer, som varetages på nationalt og institutionelt niveau skal i fokus for at færdiggøre visionerne om et frit europæisk marked for viden. Den kommende ERA-roadmap identificerer derfor særligt kerneprioriteter og aktioner, som skal implementeres af EU-medlemslandene samt aktioner på europæisk niveau.

Evaluering af forskningspolitik skal styrkes

For at sikre effektive nationale forskningssystemer peger udkastet til en ERA roadmap på nødvendigheden af langsigtet politisk støtte og investeringer i aktiviteter som uddannelse, forskning og innovation. Det skal være en kerneprioritet for ERA at styrke evaluering af forsknings- og innovationspolitikken samt søge større komplementaritet mellem europæisk og national forskningspolitik. Øget samarbejde mellem de europæiske lande skal reducere fragmenteringen af europæisk forskning og undgå duplikering, således at ressourcer til forskning udnyttes bedst muligt. Joint programming, og herunder den række af joint programming initiatives (JPIs), som de nationale forskningsråd har igangsat i de senere år, anses for at være en nøgleprioritet for at strømline nationale forskningsstrategier og øge det transnationale samarbejde.

På infrastrukturområdet anbefaler ERA-roadmappen dels nationale prioriteringer af forskningsinfrastruktur, dels at der skabes en sammenhæng mellem nationale strategier og det europæiske ESFRI roadmap. ESFRI roadmap identificerer og prioriterer fælleseuropæiske forskningsinfrastrukturer, som EU og medlemslandene anbefales at investere i.

Forskere skal have adgang til et internationalt åbent arbejdsmarked

Muligheden for fuld mobilitet på tværs af landegrænser, sektorer og discipliner er blandt de vigtigste elementer i ERA. Det skal sikre attraktive forskerkarrierer i Europa, og at forskere kan tilegne sig fleksible kompetencer, der muliggør tilpasning til nuværende og fremtidige behov inden for forskningen. ERA roadmappen anbefaler et fortsat fokus på åbne og gennemsigtige ansættelsesprocedurer til forskerstillinger. Det bemærkes desuden, at de europæiske lande bør arbejde for bedre muligheder for mobilitet mellem offentlige og private forskerstillinger. Ulighed mellem køn og adressering af kønsaspektet i forskningen berøres også i roadmappen. Konkret handling på nationalt niveau anbefales med det formål at sikre bedre kønsbalance på forskningsinstitutioner og i beslutningsorganer. Desuden er det et fokusområde, at kønsaspektet adresseres mere klart i forskningspolitik, programmer og konkrete projekter.

Cirkulering og overførsel af viden

ERA roadmappen anbefaler fuld implementering af nationale politikker for vidensoverførsel mellem forskningsinstitutioner og andre aktører. Det skal sikre maksimal udnyttelse og implementering af forskningsresultater. Det indebærer blandt andet, at nogle lande skal gøre en ende på juridiske, politiske og tekniske barrierer for videnoverførsel. Roadmappen indikerer en klar forståelse af, at bedre vilkår for videnoverførsel vil føre til øget vækst og konkurrencedygtighed for den europæiske økonomi.


 


 


 

Redaktør