Europa-Kommissionen sætter skub i digital sundhed

​Optag og udbredelse af digitale løsninger i sundhedssystemet halter. Derfor har Kommissionen fremlagt et forslag, der skal gøre sundhedsdata mere tilgængeligt i Europa.

Vent...

Anvendelse af data og datadreven innovation anses for at være en central drivkraft for excellent forskning, bæredygtige sundhedssystemer, bedre forebyggelse, diagnostik og behandling, samt vækst i Europa. Kommissionen lægger i sit forslag ydermere op til, at det bør være let for alle borgere at tilgå og styre deres egne sundhedsdata.

Særligt på tre områder påpeger Kommissionen behov for ændringer for at opnå ovenstående mål:

 1. Bedre og sikker adgang for borgerne i forhold til at tilgå og dele egne data på tværs af landegrænser.
 2. Bedre data, der kan fremme forskning, forebyggelse af sygdomme og personlig medicin.
 3. Digitale værktøjer, der kan styrke borgere og sikre personlig pleje.

Borgernes ret til egen sundhedsdata

Mange europæiske borgere har begrænset elektronisk adgang til egne sundhedsdata. Data kan være svære at få fat i og er spredt mellem forskellige it-platforme og offentlige myndigheder. Det øger risikoen for dårligere diagnostik, behandling og opfølgning. Kommissionens forslag lægger op til, at EU-borgerne bør have sikker adgang til deres data, hvor som helst i EU og til en samlet elektronisk oversigt over deres sundhedsdata.

Kommissionen vil derfor:

 • Præcisere eHealth-netværkets rolle i styringen af "eHealth Digital Service Infrastructure", forbedre mulighederne for udveksling af patientdata mellem medlemsstaterne og sikre bedre adgang for borgerne.
 • Udvikle en europæisk standard for udveksling af elektroniske sundhedsregistre på tværs af medlemslande, elektroniske patientjournaler samt sikre overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (som træder i kraft den 25. maj 2018).
 • Understøtte "eHealth Digital Service Infrastructure" for udvikling af nye services til borgerne.
 • Øremærke midler fra EU's konkurrenceudsatte midler til at fremme samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på udveksling af sundhedsdata, videreudvikling og optag af elektroniske patientjournaler.

Bedre data skal fremme forskning, forebyggelse og personlig medicin

Personlig Medicin er behandling af sygdomme, hvor man ved hjælp af eksempelvis genetisk information kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient. Personlig medicin gør det muligt at give patienterne den behandling, som giver størst mulig effekt første gang, samtidigt med at risikoen for bivirkninger nedbringes. Dette vil forbedre patientens livskvalitet.

Flere nationale og regionale initiativer i Europa (eksempelvis den danske nationale strategi for personlig medicin) er allerede igangsat, men der er behov for større europæisk koordinering og udbredelse af disse initiativer. Initiativerne skal blandt andet forbedre muligheden for at forudse sygdomsudbrud, sikre hurtig diagnosticering og forbedre forebyggende og behandling.

Kommissionen vil derfor:

 • Sikre frivillig koordinering mellem myndigheder og andre interessenter i forhold til at dele data og infrastruktur til brug i forebyggelse og forskning inden for personlig medicin. Dette omfatter et europæisk netværk for "genomics", med link til igangværende "omics" og "human cell" mapping initiativer.
 • Udvikle retningslinjer for sikker adgang og udveksling af genomics og andre sundhedsdata på tværs af europæiske landegrænser.
 • Lancere pilotprojekter, der samler data og ressourcer på tværs af grænser for at demonstrere fordelene ved at fremme forskning, forebyggelse, personlig medicin samt evaluering af sundhedsteknologi.
 • Øremærke midler fra EU's konkurrenceudsatte puljer til at fremme koordinering, udvikling af retningslinjer og pilotprojekter som kan samle data på tværs af landegrænser.

Digitale værktøjer styrker borgeren og personlig pleje

En aldrende befolkningens sammen med et voksende antal kronikere og multisyge borgere skaber et stadigt stigende pres på sundhedsvæsnet og større efterspørgsel efter sundhed og pleje. Det betyder, at sundheds- og omsorgssystemerne i EU har behov for at videreudvikle metoder, strukturer og procedurer for at sikre effektiv, personlig og integreret pleje.

Kommissionen vil derfor:

 • Stimulere udbud og optag af " digital sundhed" ved at fremme fælles principper for validering og certificering af sundhedsteknologi.
 • Støtte udveksling af innovation og bedste praksis, kapacitetsopbygning og teknisk assistance til sundheds- og plejepersonale gennem EU's konkurrenceudsatte midler.
 • Øge viden om innovative indkøb og investeringsmuligheder for digital transformation inden for det offentlige sundhedsvæsen, mobilisere relevante EU-programmer og finansielle instrumenter, herunder i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB).
 • Fremme borgernes og sundheds/plejepersonalets viden om og færdigheder i digitale løsninger.

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor