Europa-Kommissionen vedtager ny SET plan for energi

​Europa-Kommissionen har vedtaget en ny SET-Plan meddelelse. Den nye meddelelse skal med en forsknings- og innovationstilgang bidrage til at accelerere transformationen af det europæiske energisystem. 

Den netop vedtagne meddelelse tager udgangspunkt i SET-planens overordnede formål om at sikre EU en førende position inden for udvikling og anvendelse af kulstoffattige energiteknologier. Planen indeholder yderligere overordnede rammer for at fremme samarbejde og synergi i forskning og innovation mellem EU, medlemslandende og andre interessenter.
Den nye meddelelse indeholder:
- En vurdering af EU’s styrker og svagheder i forbindelse med Energi Unionens forsknings- og innovationsprioriteter.​

 
- Identifikation af 10 handlingspunkter for forskning og innovation, som baserer sig på en vurdering af behovene i det europæiske energisystem og deres vigtighed i forhold til at sikre transformationen af energisystemet samt deres potentiale for at sikre vækst og jobskabelse i EU. 
  1. Opretholdelse af EU’s førerposition inden for teknologi ved at udvikle højt præsterende bæredygtige teknologier samt sikre disse teknologiers integration i EU’s energisystem.  
  2. Reducering af omkostningerne på nøgleteknologier
  3. Skabelse af teknologier og services til ”smarte” hjem, som bidrager med smarte løsninger til energiforbrugere.
  4. Forøgelse af modstandskraften, sikkerheden og smartness af energisystemet.
  5. Udvikling af nye materialer og teknologier for, og sikre markedets optagelse af, energieffektive løsninger for bygninger.
  6. En fortsat indsats for at gøre EU industrier mindre energiintensive og mere konkurrencedygtige. 
  7. At blive konkurrencedygtige i den globale batteri sektor for at drive e-mobilitet frem.
  8. Styrkelse af markedets optag af vedvarende energikilder til brug for bæredygtige transportløsninger
  9. At blive bedre inden for forsknings- og innovationsaktiviteter inden for applikation af kulstofopsamling og -opbevaring (CCS) og den kommercielle levedygtighed af kulstopopsamling og -brug (CCU).  
  10. Bibeholdelse af høj sikkerhed for nukleare reaktorer og lignende brændselskredsløb under drift og nedlukning, samt forbedring af deres effektivitet.
- Adressering af de 10 handlingspunkters innovationskæder fra forskning til marked. Dette med fokus på blandt andet finansiering og rammelovgivning.

 
- En stærk tilknytning til Energi Unionen, som skal sikre en mere effektiv interaktion mellem medlemslande og interessenter i udviklingen af nye forsknings- og innovationsprogrammer. 

 
- En ny administration af SET planen, som skal sikre øget transparens, ansvarlighed, vidensdeling og mulighed for at måle på resultater.

 
Europa-Kommissionen vil i forlængelse af den nye meddelelse styrke det eksisterende SET Plan Information System (JRC SETIS) (læs mere her). Det skal bidrage til at sikre øget og mere intelligent brug af eksisterende information og data.

 
Hvad nu?
SET-Plan 2015 konferencen åbnede op for den europæiske debat om den nye SET-plan og implementeringen af planens delelementer. Konferencen blev afholdt sideløbende med det uformelle møde mellem medlemslandenes Energiministre i Luxemburg, den 21-22. september.(Læs mere om SET-plan 2015 konferencen her​

 
Redaktør